Stanisław Tworkowski:Polska Bez Żydów


Nakładem Stronnictwa Narodowego powiatu Warszawskiego


WARSZAWA 193 9.
Złożono w linotypowni Z. Źółtowskiego Druk. H. Hyndle i M. Styss, Warstawa, Zielna 41
PRZEDMOWA.
Autor niniejszej książki podał to przystępnej formie garść informa­cji i uwag w sprawie żydowskiej, o roli Żydów w Polsce i ich rozkła­dowym wpływie na społeczeństwa
chrześcijańskie.
Niechaj ta książka idzie w świat i służy każdemu, kto nad zagadnie’
niem żydowskim dotąd się nie zosta nawiał i niech dopomaga najszer­szym warstwom polskiego społeczeń­stwa do uświadomienia, jak groźnymdla naszego narodowego życia jest
niebezpieczeństwo żydowskie.
JĘDRZEJ GIERTYCH.

I Żydzi groźnym wrogiem Polski.
W listopadzie 1938 r. obchodziliśmy dwudziestolecie niepodległości naszej Ojczyzny. Było święto. Powiewały chorągwie narodowe. Odbyły się nabożeństwa, defilady, przedstawienia.
Tak wyglądała uroczystość niepodległości na zewnątrz, ale wewnątrz swej duszy narodowej, Polacy dobrze wie­dzą, iż niepodległość nasza jest niezupełną.
Wprawdzie wyzwoliła się Polska z niewoli trzech okrut­nych ciemięzców, którzy zatruwali nam duszę, deptali na­szą ziemię i męczyli naród polski, ale pozostał najgroź­niejszy, czwarty wróg, który się wżarł do duszy narodu polskiego, depcze naszą ziemię i zjada nasz chleb doczesny.
Tym czwartym groźnym wrogiem Polski są Żydzi

+ + +

Na wybrzeżu afrykańskim istniało w starożytności miasto Kartagina, które doszedłszy przy pomocy handlu i przekupstwa do niezmiernych bogactw i potęgi, poczęło zagrażać niepodległości Rzymu.
Wpływ na rządy państwa miał podówczas mąż suro­wych obyczajów, wielki nauczyciel i reformator swego narodu – Katon. Oceniał on należycie niebezpieczeństwo grożące Rzymowi
W gorących i wspaniałych przemówieniach do ludu i senatu, lekceważącego handlujących „geszefciarzy”, na­woływał do nieubłaganej walki z Kartaginą.
Każde przemówienie Katona rozpoczynało i kończyło się słowami:
Carthago delenda est – Kartagina musi być zniszczona.
Katon osiągnął cel swoich wysiłków. Naród się ocknął w ostatniej chwili i po strasznych wojnach, kosztem nie­słychanych strat, zniszczył Kartaginę i ocalił swoją Ojczyznę.

+ + +

Pośród tych, którzy walczyli o Polskę Niepodległą i Wielką, na wzór Polski Chrobrego, stanął wolą Opatrz­ności naznaczony na duchowe przewodnictwo Narodu, wielki wskrzesiciel niepodległości naszej, Roman Dmowski
Potęgą swej woli i geniuszem rozumu przyczynił się do wyzwolenia Polski z jarzma trzech zaborców i wskazał narodowi czwartego, może najgorszego wroga, którym jest Żydostwo.
Roman Dmowski walczył z tym najeźdźcą całe życie i ludziom, wiernym Jego idei Wielkiej Polski, skupionym w Obozie Narodowym i całemu wreszcie narodowi pol­skiemu, walkę z żydostwem przekazał, jako najwięk­szy narodowy i państwowy obowiązek, bez spełnienia którego nie będzie nigdy Pol­ski prawdziwie wielkiej, prawdziwie zjednoczonej, narodowej, wiernej Chrystusowi Panu i Jego świętej Ewangelii.
Aby Polska była według testamentu Chrobrego – Polską Jagiełłów, Batorych i Dmowskich, Polską „przed­murzem chrześcijaństwa”, Polską o którą prosimy Królowę naszą i Matkę, Panienkę Jasnogórską:
… polską godziwą, Polską sprawiedliwą, Ojczyzną dla ubogich,
Polską dla Polaków, Polską Katolickiego nabożeństwa, Polską dla ludzi wolnych, sytych, czystego sumienia, uczciwości i miłosierdzia – Wielką Polską”… *)
to Naród Polski musi usunąć z pośród siebie Żydów.
Usunąć z naszej Ziemi i jej granic.
Usunąć z naszej gospodarki narodowej, handlu prze­mysłu, rzemiosła.
Usunąć z naszego ducha, z naszych szkół nauki, z książki, z pism, filmu, teatru, muzyki.


„Judea delenda est” – Żydzi muszą opuścić Polskę!

Z „Modlitwy o Wielką Polskę
II Żydzi przed przyjściem Zbawiciela.

Aby się wyzwolić z pod jarzma czwartego najeźdźcy trzeba dobrze poznać Żydów i ich historię.
Żydów powołał Pan Bóg na wiele wieków przed Chrystusem Panem, i uczynił „narodem wybranym”. Wy­branie polegało na tym, iż Żydzi mieli być na ziemi tym jedynym narodem, który miał przechowywać wiarę w prawdziwego Boga, i przygotować ludzkość na przyjś­cie Zbawiciela.
„Wybranemu narodowi” posyłał Pan Bóg świętych mężów, proroków, królów i kapłanów, którzy otrzymywa­ne od Boga prawdy zapisywali w świętych Księgach Sta-Tego Testamentu.
Naród żydowski w planach Bożych miał być, jakgdy-by szlachetną szkółką ludzką wśród dzikości pogaństwa; miał być urodzajną glebą, z której wyrośnie Mesjasz, a Mesjaszem tym, czyli oczekiwanym przez grzeszną ludzkość Bogiem – Człowiekiem, był Jezus Chrystus.
Żydzi jednak już w tych prastarych czasach, otrzymu­jąc na każdym kroku od Boga rozmaite dobrodziejstwa, lekceważyli prawa Boskie, a w momencie, kiedy im Bóg
dyktował przez Mojżesza na górze Synaj Dziesięcioro Bożego Przykazania, bezwstydnie i bluźnierczo ulepili u «stóp góry, złotego cielca i poczęli naokoło niego tańczyć, czcząc złoto, jako swego boga i cel ostateczny.
Karał ich Bóg surowo za to sprzeniewierzenie i za ich. nikczemny charakter. Oddawał w niewolę, burzył im. świątynie.
Chwilowo, pod wpływem kary Bożej Żydzi się nawra­cali, ale poprawa była nieszczera; niebawem znów powra­cali do swoich występków.
„Odrzucę was…
I dam was na urąganie wiekuiste i na sromotę wiecz­ną, która nigdy nie będzie zapomniana”. (Jeremiasz-23, 30)
Taką straszliwą karą napiętnował Bóg sprzeniewier-czego Izraela.
Wszelako Bóg wypełnił to co zapowiedział przez Pro­roków. W noc Bożego Narodzenia, przyszedł na ziemię-Mesjasz, Zbawiciel ludzkości.
W stajni Betleemskiej narodziło się z Matki – Dziewicy Dziecię Boże, Pan nasz i Bóg, Jezus Chrystus.

III Jezus Chrystus a Żydzi.
Jezus Chrystus przyszedł na ziemię aby odkupić ludz­kość z jej upadku, zwanego grzechem pierworodnym.
Buntowi, pysze człowieka – Adama, przeciwstawił się przez uległość woli Bożej i pokorę, Człowiek – Je­zus, ale ten Człowiek był zarazem Bogiem, który zadosucz-uczynil majestatowi Ojca za winy całej ludzkości, poczy­nając od pierwszych naszych rodziców, aż do ostatniego człowieka, który będzie żył na ziemskim globie.
Chrystus Pan nas odkupił, i przez swój Boski przy­kład i najświętszą naukę, stał się wzorem i dro­gowskazem ludzkości… Światłem, które jaśnieje pośród ciemności życia, i życiem, które nawet śmierć nie potrafi unicestwić.
W Nim jest jedyna nadzieja człowieka, jedyne wyz­wolenie z naszego zła i niemocy. Jego nauka to najdosko­nalsze prawo, które, gdyby ludzie chcieli wprowadzić w swoje doczesne sprawy, usunęłoby bezpowrotnie nie­dolę ucisk i krzywdę, i dałoby człowiekowi pokój i szczęś­cie.
Jak zachowywali się Żydzi wzglę­dem Chrystusa Pana i Jego nauki?
Od chwili wystąpienia Jezusowego, obserwowali Go z zaciekawieniem i niepokojem.
Tak, to był oczekiwany Mesjasz.
Na Nim spełniły się proroctwa. Nauka i cuda, towa­rzyszące Mistrzowi z Nazareth, również potwierdzały Boskie posłannictwo Jezusa. Żydzi jednak nie takiego oczekiwali Mesjasza.
Wbrew woli Bożej, wbrew Pismu świętemu, Mojże­szowi i prorokom, marzyli oni o Mesjaszu, który im da potęgę doczesną, potęgę złotego cielca.
Jezus gardził złotem. Urodzony w stajence, ubogi tak,-
„iż lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, a Syn człowieczy niema gdzieby
głowę skłonił”. (Ewang. Św. Mateusza 8, 20)
głosił Ewangelię ubóstwa, miłości i pokory, a szukanie Królestwa niebieskiego postawił jako główny cel ludzkie­go życia we wszystkich jego przejawach i formach, w ro­dzinie i społeczeństwie, w ustroju narodowym i państwo­wym, w polityce, rządach i gospodarce…
Żydzi zawiedli się na Chrystusie Panu. Zawód ten rychło zamienił się w straszliwą, szatańską nienawiść.
Powstał przeciwko Jezusowi spisek, na czele którego stanęła ówczesna Najwyższa Rada Żydowska Sanhedryn – ten pierwszy zarodek lóż masońskich – która rozpoczęła nieubłaganą walkę z Bogiem – Człowiekiem, walkę, trwającą aż do dnia dzisiejszego.
Zbawiciel, którego Boskie Serce pełne było współczu­cia i wyrozumiałości dla nędzy ludzkiej, zarówno ducho­wej jak i materialnej, który przebaczył żałującej za swe winy grzesznicy i pokutującemu łotrowi na krzyżu, nie mógł znaleźć w swym sercu przebaczenia dla tych „wę­żów”, rodzaju jaszczurczego”, „obłudników pełnych nie­prawości i łupiestwa”. (Ewang. św. Mateusza 23.)
Oznajmił ludzkości, iż Żydzi utracili na wieki swe posłannictwo a ich przywódcom, faryzeuszom oświadczył:
„Wyście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie”. (Ewang. św. Jana 8, 44),
i rzucił im przerażające, ośmiokrotne: „biada”.
Żydzi postanowili Jezusa zamordować.
Rozpoczął się najbardziej zbrodniczy proces na ziemi. Piłat, który jako namiestnik rzymski, miał wydać wyrok na Niewinnego, próbował ratować Chrystusa.
W tym celu zestawił dwie osoby, będące symbolami dobra i zła na świecie. Jezusa – Najwyższe Dobro i Świętość, oraz Barabasza – nikczemnego zbrodniarza.
Było to jakby zestawienie dwóch idei, z których jedną miał wybrać naród żydowski. Żydzi wybrali zbrodnię. Ich ideą stał się Barabasz.
Boga-Człowieka skazali na śmierć krzyżową, a niena­wiść ku Niemu przekazali następnym pokoleniom:
„Krew Jego na nas i na syny nasze”. (Ewang. św. Mateusza 27, 25).
I od tego czasu, kiedy postać Boga – Człowieka stała się dla nas najwyższą świętością, a krzyż Jego, naszą je­dyną nadzieją, dla Żydów Jezus i Jego dzieło stało się przedmiotem nienawiści.
Z całą zaciekłością, właściwą tej okrutnej, namiętnej rasie, występują przeciwko tworzącemu się Kościołowi, na co skarży się już Paweł Apostoł:
„Żydzi, którzy Pana zabili Jezusa i proroków i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszyst­kim ludziom się sprzeciwiają, przeszkadzając nam przepowiadać poganom, iżby byli zbawieni, aby zaw­sze dopełniać grzechów swoich; przyszedł bowiem na nich gniew Boży aż do końca”. (List do Tessalo-niczan 2, 15 – 17).
Wypędzeni z ziemi obiecanej, odtrąceni od Boga, prze­stali oczekiwać Mesjasza, utworzyli sobie nową religię, za­wartą w Talmudzie, według której Żydzi są mesjaszem świata, a celem tego mesjanizmu ży­dowskiego jest zniszczenie chrystianizmu i rzucenie narodów świata pod nogi Izraela, na wieczną niewolę i pohańbienie.
Przy pomocy Antychrysta i złota dążą Żydzi do urze­czywistnienia swej pseudo-mesjańskiej idei, a tam gdzie bodaj na chwilę uda im się osiągnąć władzę, płynie stru­mieniami krew chrześcijan. Kościoły są wysadzane w po­wietrze. Stawiane są pomniki Judaszowi Iskariocie, a roz­strzeliwane posągi Chrystusa Pana; zaś w tabernakulum, w którym przechowywana jest nasza najwyższa Świętość, Jezus – Eucharystyczny, zbrodnicze ręce żołdaków wrzuca­ją wybuchające granaty (Rosja Sowiecka i Hiszpania czer­wona w 1938 r.).

IV. Talmud.
Chcąc naprawdę poznać kim są Żydzi, trzeba uważ­nie przeczytać księgę, która jest odbiciem duszy żydow­skiej, według której każdy Żyd myśli, działa i nienawidzi Jest to Talmud, księga przewrotno­ści i kłamstwa,
„.który, jako całość, jako kodeks życia i kodeks prawa jest jedynym w swojej potworności i nie­dorzeczności.” 1)
Księga pełna najgłupszych zabobonów, przepojona na* wskroś taką nienawiścią, jakiej my, chrześcijanie i aryj-czycy, nawet zrozumieć nie możemy.
Talmud ujmuje życie duchowe i doczesne Żyda w klamry drobiazgowych przepisów.
Każdy krok Żyda jest w tej przedziwnie potwornej książce odmierzony.
Od najmłodszych lat Żydziak w kahale słucha „mą­drości” Talmudu, która streszcza się w nakazie:
Zachować swoją odrębność i niena­widzić.
Nienawidzić przede wszystkim Jezusa Chrystusa, Je­go Najświętszą Matkę i chrześcijan. W Talmudzie jest pełno najohydniejszych bluźnierstw przeciwko Panu Jezu­sowi, nie możemy ich tu oczywiście przytaczać, ze względu na profanację naszych największych świętości.
Talmud jest tak zbrodniczą księgą, iż wielokrotnie władze świeckie i duchowne wydawały przeciwko niej su­rowe rozporządzenia. Np. Grzegorz XIII (1581 r.) na tych, którzy przechowują książki talmudyczne, naznacza karę:
…„niech ukarzą przestępcę rózgami, do galer, nawet na zawsze, na konfiskatę mienia, wygnanie i inne surowe kary”.
Podobnie wystąpił Klemens VIII (1593), potępiając
„Talmud… zawierający obelgi, bluźnierstwa prze­ciwko Bogu, Trójcy Św… Krzyżowi św… Kościoło­wi.. Stolicy Apostolskiej, oraz bezwstydne i rozpust­ne… opowiadania”
Podajemy dla uświadomienia czytelnika niektóre ustępy z Talmudu:
KIM SĄ CHRZEŚCIJANIE WEDŁUG TALMUDU?
Nazywamy się w Talmudzie: „A k u m”, czyli bał­wochwalcy. Goj, co znaczy – poganin. „N o-chrim” – obcy.
Jesteśmy „mordercami”
„Nie będzie się przyjaźnił Izraelita z akumem, dla tego, że oni są podejrzani o morderstwo”. (Księga Szulchan aruch). Jesteśmy „nierządnicy i zboczeńcy”.
„Nie należy umieszczać zwierząt w zagrodach go-gojów, ponieważ podejrzani są o skłonność do czworonożnych”. (?) Jesteśmy jako zwierzęta.
„Kobieta (żydówka) jeśli wyjdzie z łaźni rytual­nej (mykwy), a zobaczy psa lub osła lub „akum” (chrześcijanina) lub świnię: powinna się z powro­tem umyć”. (Szulchan aruch).
„Stworzył ich (Bóg) w kształcie ludzi na cześć Izraela, nie są bowiem stworzeni w innym celu, jak dla służenia im (Żydom) dniem i nocą; i nie można im dać nigdy odpoczynku ni dniem ni nocą…
Nie przystoi bowiem Izraelicie, aby mu służyły zwierzęta we własnej postaci, lecz zwierzęta w po­staci ludzkiej”. (Talmud, Księga Midrasz talpiot).
„Psa więcej należy szanować niż jego (chrześci­janina)”.
„Nasienie jego (goja) uważa się za nasienie zwierzęcia”, a pożycie małżeńskie chrześcijan „jest jak parzenie się zwierząt”. (Tabnud, traktat Ganhe-drin 74 b. Tosefeta).
„.-Wszystkie dusze ich są nieczyste i zanieczysz­czają wszystkich, którzy się do nich zbliżają-.” (Księ­ga Zohar). Po śmierci dusze nasze idą do piekła.
„Odszczepiepcy, (chrześcijanie) zdrajcy idą do piekła”. (Traktat Rosz-ha-szana 17 a).
ł) Tak o talmudzie wyraził się Henryk LSwe, Żyd, który studiował i tłumaczył talmud. (Według X. Trzeciaka „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”).
*) Ks. Dr. St Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestia żydow­ska w Polsce”, str. 106, 107.

Żyd powinien chrześcijan unikać, gdyż są: Nieczyści:
„Jeśli Żyd kupuje od „akuma” naczynie służące do stołu, odlane z metalu albo szklane… powinien je umyć w mykwie”.
Szkodliwi:
„Niech nie karmią niemowlęcia żydowskiego z karmicielki (chrześcijanki) ponieważ mleko jej zatwardza serce i wytwarza w nim złą naturę”. (Szulchan aruch część Jore, dea § 31 art. 7 Hagah).
Chrześcijanom należy szkodzić.
„Goim, jako niewolnicy, bydlęta służące synom Izraela, należą do Żyda życiem swoim i majątkiem…”
„Oszukanie” goja „jest dozwolone”. (Talmud, traktat Baba Kamma 113 b.).
„Dozwala się Żydom przyjść do akuma (chrześci­janina) jemu pożyczyć, z nim handlować znisz­czyć go”. (Szulchan aruch, część Choszen ha miszpat § 156 art. 5).
„Wolno Żydowi udawać chrześcijanina dla lepsze­go oszukania”. *) (Szulchan aruch, część Jore dea § 157 art. 2).
„Jeżeli może (Żyd) oszukać ich (bałwochwalców czyli chrześcijan), żeby go uważali za czciciela gwiazd (akuma – chrześcijanina) wtedy wolno (udawać).
Wolno Żydowi przeciw chrześcijaninowi krzywoprzy-sięgać:
„Przysiągł rabbi Akiba swojemi wargami, lecz w sercu swoim natychmiast tę przysięgę unieważ­nił”. (Traktat mały Kalia 1 b).
•) Wobec powyższego przepisu, w naszej walce z zalewem żydowskim w Polsce, powinniśmy odnosić się do Żydów chrzczo­nych z wielką rezerwą, a nawet uważać ich za niebezpieczniejszych dla Narodu i Państwa od Żydów niechrzczonych. (Oczywiście, nie dotyczy to Żydów, którzy naprawdę szczerze, dla pobudek ducho­wych przyjęli chrzest). Stwierdzamy jednak, iż szczerze nawróco­nych Żydów jest tak nieznaczny procent, iż nie możemy go brać pod uwagę.

„Chrześcijan należy mordować, ponieważ są ciemię-życielami_”
“Pewne jest, że niewola (Żydów) będzie trwała aż dotąd, dopóki nie zostaną wytępieni z ziemi spra­wujący rządy nad ludami, czczącymi bożków”. (Księ­ga Zohar, cz. I, 219 b.).
„Izraelita nie może nigdy według prawa swego zaniechać tępienia gojów, nie wolno im dać wcale spokoju, nie wolno zostawić żadnego miejsca”. „Gdzie Izraelici górują siłami, niegodziwością jest pozostawiać między nimi jakiego bałwochwalcę – _ani przejść nawet nie pozwólmy przez ziemię”.
…„Lecz albo niech do odstępstwa od kultu nakło­nią, albo niech zabiją”… (Majmonides, Hilhot akum, rozdz. X, § 1 i § 7).
„Żyd zabijając chrześcijanina nie grzeszy, lecz, jak uważają, składa Bogu przyjemną ofiarę”.
„Zniszcz życie klifot (chrześcijanina) i zabij je; będziesz bowiem miły Majestatowi Boskiemu, jako ten, który składa ofiarę kadzidła”. (Sefer Or Izrael 1776).
„Najlepszy wśród gojów zasługuje na śmierć”. (Aboda zara 26 b, Tosefta).
„Ze wszystkich jednak władz na ziemi najbardziej nienawistną jest władza duchowa idąca z Rzymu.

Żydzi wszelkimi sposobami pragną zgładzić Królestwo Rzymskie (Kościół) gdyż wtedy dopiero nastąpi wyswobo­dzenie Izraela”…4)
„W zburzeniu Rzymu leży rychłe odkupienie na­sze”. (Ceror hamor. szofetim).
*) Zrozumiałem jest dlaczego Żydzi, tam gdzie się dorwą do władzy, tak bezlitośnie mordują chrześcijan, zwłaszcza du­chownych i inteligencję.

Podalismy tutaj tylko niektóre zasady Talmudu, według których kształtuje się dusza żydowska.
Odsłaniają one jednak dostatecznie moralność żydow­ską; swoją potwornością mówią nam, kim są Żydzi wśród społeczeństw chrześcijańskich i jak wielkie niebezpie­czeństwo zagraża narodowi, jeśli się w nim zagnieździ żydostwo.
Jeżeli nie ma się spełnić na nas bluźniercza modlitwa, w której Żydzi modlą się w wigilię swej paschy:
„Wylej na nich (na chrześcijan) gniew swój, szał gniewu twego niech ich
ogarnie”.
tak jak się spełnia ta straszliwa modlitwa na nieszczęsnej Rosji, to musimy ten gniew szatana płynący z nienawiści, uprzedzić gniewem płynącym ze Sprawiedliwości, tym bardziej, że naród żydowski w Polsce staje się dla nas nie tylko przez wpływy swoje i bogactwa, ale przez czte-romilionową liczbę, narodem zagrażającym niepodległo­ści Polski. 5)
5) Wyczerpującą, źródłową prace o Talmudzie oraz jego tłu­maczenie wraz z tekstem hebrajskim, podaje w swym znakomitym dziele „Chrześcijanin w Talmudzie” Ks. Justyn Pranajtis oraz Ks. Dr. Stanisław Trzeciak w dziełach: „Mesjanizm a kwestja żydow­ska” i „Talmud o gojach a kwestja żydowska”.
Przytoczone przepisy Talmudu zaczerpnięte są z dzieła X. Pranajtisa.

V. Żydzi w Polsce.
Ze wszystkich narodów świata najbardziej jest za­grożony przez niebezpieczeństwo żydowskie naród polski. Nic w tym dziwnego, – Państwo Polskie posiada najwięk­szą ilość „narodu wybranego”. W całym świecie jest około 16 milonów Żydów, z czego na Polskę przypada przeszło 4 miliony. Załączona statystyka wykazuje, jak dalece jesteśmy zagrożeni potopem żydowskim.
Polska
- 4.000.000 (cztery miliony)1)
ponieważ ludności w Polsce jest 35 milionów, stąd Żydzi stanowią w niej największy na świe­cie procent: 11% – 12%.
1) Żydzi zresztą stale napływają do Polski. W roku 1928, jak to stwierdził p. minister spraw wewnętrznych Sławoj-Składkow-ski, wpuszczono ich z Rosji do Polski 600.000 (sześćset tysięcy), choć ich „papiery nie były w porządku”. (Der Moment z dnia 28.XI.1928. Nr. 276, podaję za Ks. Dr. Trzeciakiem „Talmud o go­jach a kwestja żydowska w Polsce”). Ostatnimi czasy, Żydzi usu–wani z państw „totalistycznych” (Niemcy, Włochy), uciekają do Polski, uważając ją za swoje „zlewisko”, wobec czego liczba 4 mi­lionów jest nieścisła i Żydów jest napewno więcej.

Stany Zjednoczone
- 4.500.000
Wynosi to zaledwie 3,5%, ponieważ Stany Zjed­noczone, liczą 120 milionów mieszkańców.
Rosja Sowiecka
- 2.800.000
Wynosi to przy 107 mi­lionach mieszkańców tyl­ko 1,6%. Co prawda nie­wielki ten procent stano­wi warstwę rządzącą w Rosji bolszewickiej.
Rumunia - 1.050.000
Na 18 milionów miesz­kańców Żydów 5,7%.
960.000 550.000 340.000 230.000 150.000 100.000 70.000

Azja 960
Afryka 550
Anglia 340
Francja 230
Holandia 150
Grecja 100
Włochy 70
W innych państwach liczba Żydów wącha się od kilku, do kilkudziesięciu tysięcy.
Z powyższych zestawień widać, iż w Polsce znajduje się największy ściek, do którego spływa żydostwo całego świata.
W samej Warszawie, która na 1.265.000 miesz­kańców liczy 353.000 Żydów2), znajduje się więcej „narodu wybranego”, aniżeli w Anglii, Francji czy innych państwach.
Co wpłynęło na to, iż ziemia nasza polska stała się do­mem zajezdnym, do którego ściąga z całego świata źydostwo?
Przede wszystkim:
Dogodne położenie geograficzne Polski, która leżąc na wielkiej równinie na drodze z Europy do Azii, stanowi wygodny punkt handlowy. Poza tym. przez Polskę biegnie sieć komunikacyjna, ułatwia­ jąca handel Zachodu ze Wschodem.
Polska gościnność, połączona z jakąś nierozumną dobrotliwością, która udzielała zawsze gościnywszelkiego rodzaju przybłędom i włóczęgom, oraz przyjmowała z otwartymi ramionami wszystko, co wyrzucały ze swych granic inne narody.
Szlachecki wstręt dawnej Polski do handlu (nie­ wątpliwie podsycany przez Żydów) i nieumiejęt­ność, połączona z niewyrobieniem handlowym w Polsce dzisiejszej.
Dzięki całkowitemu opanowaniu handlu, Żydzi stali się właścicielami kapitału narodowego, który im umożliwia wywieranie wpływu na rządy, prze­nikanie do wszystkich dziedzin życia narodowego, oraz ugruntowywanie i pomnażanie swojej liczeb­ności.
>) Przytoczoną statystykę podaję według dzieła Ks. Dr. Trzeciaka: „Talmud o gojach- a kwestia żydowska w Polsce”, atr. 346

STOSUNEK ŻYDÓW DO NOWEJ „OJCZYZNY”.
Jakub Lejbowicz, Frank Dobrucki, fałszywy żydowski mesjasz, przywódca Żydów polskich, agent masoński i szpieg rosyjski w jednej osobie, ojciec duchowny tak zwanych „f r a n k i s t ó w”, czyli Żydów, którzy dla łat­wiejszego podboju Polski, przyjęli (i przyjmują) chrzest, pisał w 1755 r. następujące słowa o Polsce:
„Żydzi nie mogli się mieć lepiej w Palestynie, jak ich potomkowie w Polsce.. Nie tylko przez taką lud­ność, ale także przez niesłychane swobody i rozkosze ludu żydowskiego w Polsce.. („Rozkosze” żydowskie zbiegły się dziwnie z upadkiem naszej niepodległoś­ci – mój przypisek). Ja bym ten kraj nazwał prę­dzej żydowskim, niż polskim, judzką, nie polską zie­mią, bo te miliony mieszczan i chłopów polskich dla Żydów jedynie żyją, na nich w pocie czoła pracu­ją i sam Bóg po Palestynie Polskę musiał dla Żydów na nową ziemię obiecaną a Kraków na nową Jerozo­limę przeznaczyć”.*).
Za te „swobody i rozkosze” i „pracę w pocie czoła mi­lionów mieszczan polskich i chłopów” na utrzymanie Ży­dów, Żydzi tej „Ziemi Obiecanej” i jej gospodarzom szko­dzili wszelkimi sposobami”.
Chcieli i chcą wyniszczyć naród polski oraz przekształ­cić Polskę w Judeo-Polskę, – punkt zborny i twierdzę, skąd będą wyruszać na podbój świata.
Dzieje Polski to zacięta walka tej części narodu, który będąc świadomy niebezpieczeństwa grożącego Polsce ze strony tych najgorszych i najzawziętszych naszych wro­gów, walczył z zalewem żydowskim, niestety, wspomaga­nym przez pewien odłam Polaków nikczemnie wy­sługujących się Żydom.
2) Ks. Dr. Trzectak: „Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce”, str. 347.

OBRONA PRZED ZALEWEM ŻYDOWSKIM.
Ślady niszczycielskiej działalności Żydów, oraz ślady walki Polaków z żydostwem, odnajdujemy w dziejach Polski.
I tak na przykład:
„Rok 1407… Popełnili dużo zbrodni i doszli do bo­gactw za pomocą lichwy… i chociaż ich… staro­sta mocno bronił (jak widzimy nie wiele się zmieniło od tego czasu – mój przyp.) to im „pod Władysławem Królem pospólstwo domy pod­paliło”.
Rok 1547. „Wypędzono ich z Rawy… ale te plu­skwy, jak się wykorzenia, choć ich wykurzą, znowu się z cuchnącego łakomstwa naszych panów wylęgną”.
Rok 1572. „Król Zygmunt August karze Żydów karą 100 tysięcy złotych za fałszowanie monet”.
Rok 1657. „W Sandomierzu dla otwartej zdrady, kazał Żydów wielki wojownik Czarniecki w pień wyciąć. .
„Mieszczanie zaś (lwowscy), którzy wiele ucierpie­li z powodu zdrady Żydów przed wojskami szwedz­kimi… wnieśli skargę i prośbę do króla Jana Ka­zimierza… by Żydzi w ich mieście mieszkać nie mo­gli. Na co król się zgodził”.
Fałszerstwo, lichwa, zdrada, demo-i a 1 i z a c j a ludu…
„Polska jest piekłem wieśniaków a Żydzi., jak czar­ni djabli w tym piekle na arendach i karczmach do­piekają ubogich wieśniaków”.4)
Takie postępowanie Żydów, zmuszało rząd i społe­czeństwo do czujności i walki. Nadmienić trzeba, iż Żydzi paraliżowali działalność ówczesnych „narodowców” wy­wierając przy pomocy złota i kobiet – żydówek wpływ na czynniki „oficjalne”. Są poszlaki i to bardzo prawdopo­dobne, iż niewygodnych swej polityce ludzi, a nawet mo­narchów, którzy zbyt ostro występowali przeciwko Ży­dom, ci usuwałi za pomocą trucizny.

«) Ks. Dr. SL Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestia t. dow-«ka w Polsce”, str. 308, 309, 310.
Takie krążą wieści o śmierci dzielnego króla Olbrachta, który powagą swoją. poparł mieszczaństwo Poznania, Lwowa, Sandomierza walczące z Żydostwem, wysiedlił Żydów z Krakowa i wie­lu rozkazał stracić za szpiegostwo na rzecz Turcji „Inte­ligentnego, wykształconego i ambitnego Olbrachta znie­nawidzili Żydzi”. 5). Jan Olbracht umarł w 41 r. w zagad­kowych okolicznościach „leczony” przez nadwornego le­karza, Żyda Izaaka z Hiszpanii.
Te same podejrzenia nasuwa śmierć Aleksandra Ja-giellończyka, który zamierzał usunąć Żydów z Litwy. Le­czył go nieznanego pochodzenia „cudowny lekarz” wpędza­jąc przedwcześnie do grobu.7).
Koło wielkiego reformatora i odnowiciela Polski, Stefana Batorego, również kręcili się Żydzi, którzy wspól­nie z protestanckimi sekciarzami, chcieli króla pozyskać dla celów judeo – sekciarskich. I wielki ten król budu­jący potęgę państwa na ideałach narodowych i katolickich, umarł również nagle w okolicznościach dotychczas przez historię nie wyjaśnionych. Są przypuszczenia, że byl otruty; wśród lekarzy byli Żydzi jak: Eleazar Aszkienazy, Dawid Majer i inni
*) Antoni Zawadzki: „Polska przedrozbiorowa i Żydzi”,, str. 55, 5«.
*) A. Zawadzki: „Polska przedrozbiorowa i Żydzi” str. 59. *) Jak wyżej, str. 82, 85.


KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE PRZECIWKO ŻYDOM.
Na czele akcji antyżydowskiej w dawnej Polsce stał Kościół Katolicki, który znając dobrze ducha i cele ży­dowskie, ostrzegał społeczeństwo polskie przed niszczyciel­ską działalnością Żydów i organizował walkę z „potopem” żydowskim.
Przytoczymy Uchwały Synodalne prze­ciw Żydom w dawnej Polsce, dodając od siebie uwagę, iż jakkolwiek wydane są przed kilkuset laty, nic nie straciły na swej żywotności i czas najwyższych, aby je Polsce dzi­siejszej przypomnieć.
Episkopat Polski zebrany na Synodzie w r. 1542 w Piotrkowie uchwala zwrócić się do króla Zygmunta Sta­rego, aby:

„Pomnąc na wielkie szkody i straty, jakie dzieją się Kościołowi i chrześcijańskiej ludności w całym państwie polskim z powodu przyjmowania na jego terytorium tak wielkiej liczby przewrotnych i bez­bożnych Żydów, wypędzonych z sąsiednich i innych krajów, zamknął całkowicie dostęp i napływ Żydów do Polski, zmniejszył i ograniczył ich liczbę w Pań­stwie, zabronił im wogóle osiedlania się w tych miejscowościach, w których dotąd ich wcale nie było i nie pozwolił im na wykupywanie domów z rąk chrześcijan, zobowiązując przy tym Żydów, pod groź­bą konfiskaty, do odprzedania w określonym czasie poprzednim właścicielom zpowrotem tych domów i nieruchomości, które już od nich nabyli”.

Synod Warszawski w r. 1561. zwraca się do króla Zygmunta aby:
„Żydów nie wyznaczano na urzędy publiczne, kie­rownicze i do poboru cła, jak się to dzieje, niestety, w wielu miejscowościach Polski”.
Synod Piotrkowski w 1589 r.
„Obowiązuje Biskupów, by wprowadzili w życie dawne ustawy, grożące karami chrześcijanom za po­sługiwanie Żydom.”

Synod Chełmski w 1604 r. uchwala:
„Wobec takiej przewrotności żydowskiej wszyscy wierni katolicy, pomni na odpowiedzialność przed Bogiem na Sądzie, powinni zerwać wszelkie stosun­ki z Żydami, nie popierać ich wcale i ze wszystkich sił powściągać ich niegodziwość.”
Synod Poznański w 1642 r. stwierdza:
„„Nie można tolerować już dalej wzmagającego się z każdym dniem zuchwalstwa Żydów, którzy nie-tylko przez zajmowanie się handlem i rzemiosłem pozbawiają chrześcijan środków do życia, ale nadto okazują się wrogami religii chrześcijańskiej…”
Synod Płocki w 1643 r. zaznacza:
„Ze względu na niegodziwość żydowską „słuszną jest rzeczą i zgodną ze świętymi kanonami, ażeby chrześcijanie całkowicie zerwali z żydami*
Synod Przemyski w 1723 r. głosi:
„Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyń­scy, którzy już zaleli całą Ruś i szerzą się po całym Królestwie Polskiem, bogacąc się z krzywdy i wy­zysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chy-trości, stawiając sobie za główny cel swej przewrot-nei działalności: podstęp, zbrodnie i wszelkiego ro­dzaju występki, bluźnderstwa, zniewagi i wyszydza­nie tajemnic Wiary naszej świętej. Jakże nad wyraz bolesną jest rzeczą, iż wielu z pośród polskich mag­natów popiera Żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp, aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją przy­szłych zysków i pożyczek pieniężnych, od Żydów, a nie bacząc na to, że pieniądze w nieuczciwy sposób nabyte, prędko utracą i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Bożą i utratę błogosławieństwa Bożego.”
Konstytucje prowincjonalne piszą:
„Wszystkim chrześcijanom pod karą klątwy na­
kazujemy, aby nie przyjmowali Żydów ani Żydówek
na uczty, ani też, aby z nimi nie odważali się jeść, ani
pić, ani też, aby z nimi nie tańczyli, ani bawili się
na weselach czy świętach, aby chrześcijanie nie ku­
powali u Żydów chrześcijanie mają być zmusze­
ni przez kary kościelne, aby się powstrzymywali od
handlu z nimi.
Książętom zaś nakazujemy, aby z tego powodu (bojkotu) nie wyrządali przykrości chrześcijanom…
„Nakazujemy usilnie, aby Żydzi nie mieszkali razem zmieszani z chrześcijanami, aby mieszkania żydów oddzielone zostało od wspólnego mieszkania chrześcijan wałem, murem albo rowem.-”
Wyjątek z Listu pasterskiego Biskupa Żmudżkiego, Józef ata Karpa z 1727 r.
„Niema na świecie drugiego narodu, któryby tak był przewrotny i zobobonny, tak wrogi i nienawist­ny wierze chrześcijańskiej jak naród żydowski, któ­rego głównym i jedynym dążeniem jest zawsze to, by podstępnie, przez kradzieże, oszukaństwa i tru­ciznę wyniszczał i rozpraszał wszelkie dobra, ma­jątki, bogactwa chrześcijan. I jakże bolesne, jednocześnie poniżające jest to, że w Polsce jest wielu takich którzy
Żydów popierają, pozwalają im na w s z y”s t k o, wydzierżawiają im cła publiczne- a nawet dobra ziemskie, poddając jednocześnie pod ich władzę ludność chrześcijańską…”
Przytoczone wyjątki z uchwał synodalnych i listów episkopatu dawnej Polski, jakżeż są wymowne w Polsce dzisiejszej. Czy można z nich coś ująć, lub grozę niebez­pieczeństwa żydowskiego pomniejszyć?
Zakończymy te głosy wielkich Biskupów Polaków, duszpasterzy naszego narodu, głosem namiestnika Chry­stusowego Benedykta XIV, przytaczając wyjątki z jego słynnej encykliki z roku 1751 wystosowanej w przededniu rozbioru Polski, do episkopatu polskiego:
„…Dowiedzieliśmy się od wiarogodnych osób, zna­jących stosunki w Polsce, jako też z uskarzania się tych, którzy w tym Królestwie mieszkają, że się tak wielka liczba żydów rozmnoży­ła” w Polsce, iż niektóre miejscowości miasta i miasteczka… teraz zrujnowane i wielką liczbą Ży­dów napełnione tak dalece, że w nich mało co znaj­duje się. chrześcijan…
(Życiom) kupiectwa i handle… staranie o publicz­nych dochodach zlecone.
Arendy, karczmy, pola, wsie w dzierżawę powie­rzone…
Ponieważ Żydzi handlem się zajmują, gdy han­dlem znaczną sumę pieniędzy nazbierają, z wielką li­chwą i wyniszczeniem pożyczają ubogim chrześcija­nom-
-z miłosierdzia do naszej społeczności przyjęci, tę nam zapłatę oddają według pospolitego przysłowia: mysz w torbie, wąż na łonie, ogień na ręku, zwykli swoim gospodarzom oddawać.
Encyklika, wskazując na niebezpieczeństwo żydowskie Ojczyźnie naszej grożące, przypomina pc stanowienia pa­pieży, nakazujące ograniczenie wpływów żydowskich i walkę z ich zalewem, (oczywiście środkami godziwymi, nie sprzecznymi z prawem Boskim, co i my głosimy) koń­czy się wreszcie apelem do Nuncjusza i Episkopatu pol­skiego, który musi się stać apelem dla dzisiejszej Polski i celem naszego narodowego wysiłku, aby:
„ze szlachetnego Królestwa Pol­skiego ta zakała i hańba (żydowska) usunięta
została”.8)

ŻYDZI A ROZBIÓR POLSKI
Rozbiór Polski rozpoczął się właściwie w roku 1697 z chwilą wstąpienia na tron polski Sasów. „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, oto hasło przygotowujące rozbiór, hasło demoralizowania narodu, którego plon po swych przyjacielach Sasach zbierał w r. 1773 Fryderyk, król pruski Historia tych smutnych czasów wiąże się z prawdziwym najazdem żydostwa na Polskę, które opa­nowało całkowicie życie gospodarcze kraju. Już wtedy Żydzi wchodzili w spiski z naszymi wrogami szykującymi rozbiór. O ostatnim polskim królu Stanisławie Ponia-towskim, podaje Żyd, Miesis również b. ciekawą wzmian­kę: „W; jego żyłach płynęła też krew żydowska”. 9)
W czasie rozbiorów i po rozbiorach, kiedy naród pró­bował przeciwstawić się najeźdźcy, Żydzi zdradzają Pola­ków a gorliwie wysługują się naszym ciemięzcom.
Historia nam podaje następujące fakty:
•) Przytoczone wyjątki z uchwał synodalnych, listu paster­skiego, oraz wyjątek z encykliki papieża Benedykta XIV, cytuję według dzieła Ks. Dr. St. Trzeciaka: „Talmud o gojach a kwestja żydowska w Polsce”, str.: 281-285 i 296-305.
•) M. Mieses: „Polacy chrześcijanie pochodzenia żydow­skiego”, str. XL.

Po powstaniu w 1831 r.
„Car Mikołaj hojnie łaską swoją wszystkich Ży­dów obsypywał, szczególnie Żydów w Królestwie, którzy mu się nie mało na szkodę powstańców przy­służyli.”
„Po upadku powstania, pisze X. prof. Trzeciak, miejsce szlachty i inteligencji polskiej, która częścio­wo wyginęła, częściowo została zesłana na Sybir lub wyjechała z kraju na tułaczkę, zajęli Żydzi chrzcze­ni, którzy dla awansu przyjmowali religję chrześci­jańską; chrzciły się również i Żydówki i wychodzi­ły za mąż za chrzczonych Żydów dla podtrzymania ducha i rasy. Wielkie majątki szlacheckie zajmowali Żydzi chrzczeni, którzy dorabiali się wielkich fortun- W policji politycznej zajęci byli przeważnie Żydzi chrzczeni i niechrzczeni”… 10)
Rola Żydów w powstaniu 1863 r. jest podobna do roli w 1831 r. Żydzi służą Moskalom, denuncjują powstańców. Niekiedy ta zdradziecka robota przybiera osobliwe formy. Jedni zdradzają powstanie a drudzy stają na czele akcji powstańczej. Fakt ten tłumaczy się tym, iż powsta­nie, które było rozpaczliwą i bohaterską walką narodu przeciw najeźdźcy – odpowiadało zamiarom żydostwa, pragnącego zguby Polaków – bowiem w powstaniu ginął najlepszy element polski o co właśnie Żydom i ich sprzy­mierzeńcom chodziło.
Stąd też, gdy Żyd Artur Goldman (skądinąd skarbnik powstańczy) zdradza bohaterskiego wodza powstania 1863 r. Romualda Traugutta, to jednocześnie na czele akcji powstańczej stają Żydzi wychrzczeni: Karol Majewski i Józef Piotrówski. 11)
10)Ks. Dr. St. Trzeciak: „Talmud o gojach a kwestja żydow­ ska w Polsce”, str. 321.
11)Według Ks. prof. Trzeciaka: „Talmud a kwestja żydow­ ska w Polsce”, str.: 322 i następne.

Najokrutniejsi prześladowcy Polaków w okresie nie­woli, to albo Żydzi – talmudyści, albo Żydzi mieszańcy. Przecież kanclerz Bismarck okrutniejszy w tępieniu Pola-Mv od Murawiewa – Wiesziatieia, był mieszańcem żydowskim12)

ZYDZI A WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKL
W czasie walki o niepodległość narodu polskiego, Ży-dzi wystąpywali gdzie tylko mogli, aby tej niepodległości przeszkadzać,zwłaszcza niepodległości całko­witej, niezależnej od „obcych agentur”, niepodległości, która miała na celu nie małą, cherlawą, ale Wielką Polskę.
Wiemy jaką rolę odegrał przy tworzeniu granic Pol­ski, zwłaszcza w okresie traktatu Wersalskiego, wielki syn jej, Roman Dmowski. Żydzi użyli wówczas wszelkich swoich wpływów, aby nie dopuścić Romana Dmow-sMego na przedstawiciela Polski, gdyż uważali to za policzek dla siebie.
Gdy jednak mimo to Dmowski zwyciężył, Żydzi, ma­jąc wpływ na Wilsona (prezydenta Ameryki) i Lloyda Georgeła (przedstawiciela Anglii), utrudniali za wszelką cenę Dmowskiemu przeprowadzenie sprawy granic za­chodnich i sprawy Gdańska, tak jak tego. domagała się racja stanu Wielkiej PolskL Żydzi nam wówczas narzucili hańbiący traktat o mniejszościach, a gdy sejm polski w 1919 r. uchwalił odpoczynek niedzielny, poseł żydowski Grun-baum, odważył rzucić sejmowi i Polsce bezczelną groźbę:
„W tej chwili straciliście panowie Wilno, Mińsk i Galicję polską”.
Zb. Krasnowski: kwiatowa polityka żydowska”.
Dzięki bohaterstwu żołnierza polskiego, zapowiedź bezczelnego Żyda ziściła się tylko częściowo, ale to wy­starczy, aby-oświetlić stosunek Żydów, do Polski w chwili walki o Jej granice.
ŻYDZI W 1920 R.
Podobnie jak w ciągu naszych całych dziejów, ży-dostwo zdradzało Polskę i knuło przeciwko niej nieustan­ne spiski, tak i w 1920 r. w tym roku tak ciężkim i krwa­wym a jednocześnie opromienionym blaskiem „Cudu nad Wisłą”, Żydzi przeważnie odgrywali rolę nikczemnych zdrajców, dążących do wywołania w kraju anarchii, zdra­dzających na froncie i przygotowujących razem z bolsze­wikami plan zamiany Polski na Republikę Sowieckich Rad, na stworzenie z naszej Ojczyzny, państwa czerwone­go Antychrysta, w którym rolę boga, pana i władcy, podob­nie jak w nieszczęsnej Rosji, miał pełnić Żyd.
Podajemy garść suchych faktów historycznych, które lepiej od wszelkich wywodów oświetlają rolę Zydów w stosunku do Polski w tym pamiętnym roku Skorupków i Pogonowskich, roku Radzymina i Ossowa…
Wyjątki z komunikatów %. pola walki
Komunikat z dn. 18 IV 1919 r. Front Litewsko – białoruski
„…Wczorajsze walki o Lidę, były uporczywe… Pie­chota nasza musiała łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród cięż­kich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczysz­czał miasto od nieprzyjaciela.
Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzela­jąc do naszych żołnierzy…”


Komunikat z dn. 19IV1919 r.
„…W walkach pod Dubienką.„ Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy żydowski z Włodawy”…

Komunikat z dn. 24.VIII.1920 r.
„.„Po zajęciu przez 1 dywizję Legionów dn. 22 b. m. rano Białegostoku… trwały w tym samym mie-śctie jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiec­ką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie.”

Raport dowódcy 5 p. ułanow do Szefa Sztabu Generalnego.
„…Dn. 21 czerwca 1920 r. na odcinku IV batalionu 106 p. p. na Słuczy, 3 żołnierzy Żydów przyłapano na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdra­dzić nas i wspólnie przełamać front”…
Kilka przytoczonych wyjątków z komunikatów woj­skowych, tylko w małej mierze odsłaniają zbrodniczą ak­cję Żydów w czasie wojny 1920 r.
. To ich stanowisko jest groźnym ostrzeżeniem dla Pol­ski, jak bardzo niebezpiecznym w czasie wojny jest ele­ment żydowski, odbywający służbę w wojsku polskim.
Jednym z pierwszych zadań rządu narodowego w Pols­ce jest natychmiastowe usunięcie źydostwa z naszej Armii… jako czynnika, o którym tragiczne przyżycia 1920 roku aż nadto dowiodły, iż w chwili wojny może stać się groźnym dla narodu polskiego i całości jego granic, zwłaszcza przy tak ogromnej ilości Żydów podlegających prawu służby wojskowej.
Domagajmy się usilnie usunięcia z Armii Polskiej Żydów, zarówno chrzczonych jak i wyznawców talmudu.
Ustawa o wyłączeniu Żydów z powszechnego obowiąz­ku służby wojskowej, jest konieczną dla bezpieczeństwa Państwa.

VI. Żydzi wychrzczeni.

Najniebezpieczniejszym gatunkiem Żyda jest Żyd wychrzczony. Chrzest bowiem ułatwia takiemu Żydowi przenikanie do społeczeństwa. Otwiera mu drogę do sta­nowisk, urzędów, ułatwia przenikanie do ośrodków kultu­ralnych, jednym słowem Żyd, grając obłudną rolę chrześ­cijanina, usypia czujność społeczeństwa i łatwiej przepro­wadza swoje cele.
Szczególniej groźne są dla chrześcijan masowe chrzty Żydów,-co ma miejsce zwykle wtedy, kiedy społeczeństwo zamierza otrząsnąć się z wpływów żydostwa.
Żyd przymujący chrzest dla ubocznych celów, postę­puje zgodnie z talmudem, który uczy:
„Jeżeli może (Żyd) oszukać ich (chrześcijan), że­by oni uważali go za czciciela gwiazd (akuma – chrześcijanina), wtedy wolno (udawać). (Szulchan arucłi, Jore dea § 157, art 2 Hagah).”
Słynny list księcia żydowskiego z r. 1489, pisany z Konstantynopola do Żydów we Francji, również to po­twierdza następującymi słowami:
„Powiadacie, że król Francji zmusza was zostać chrześcijaninami. Zostańcie nimi… lecz
niechaj prawo Mojżesza zostanie zachowane w sercach waszych.
Powiadacie, że zmuszają was. do wyzbycia się wa­szych ‘majątków – czyńcie wasze dzieci kupcami, aby stopniowo one odebrały chrześcijanom ich ma­jątki.
Powiadacie, że godzą na wasze życie – czyńcie wasze dzieci lekarzami i aptekarzami, aby one poz­bawiały życia chrześcijan.
Powiadacie, że burzą wasze synagogi – czyńcie wasze dzieci kanonikami i kapłanami,
aby one zburzyły ich kościoły czyńcie tak, aby
wasze dzieci zostały adwokatami, notariuszami, aby ciągle się wtrącały do spraw państwowych, abyście ujarzmiając chrześcijan, mogli świat opanować i pomścić się na chrześcijanach.
Nie uchylajcie się od spełnienia tego rozkazu, który wam dajemy, ponieważ doświadczycie sami, że z poniżonych, jakimi jesteście, dojdziecie do po-tęgi.”

Znane są w dziejach ludzkości zjawiska przyjmowa­niu chrztu przez gromady żydowskie, którzy tą drogą wdarli się do duszy narodu, rozłożyli ją i doprowadzili do straszliwych spustoszeń. Tak np. stało się w Hiszpanii, gdzie w XV w. tysiące Żydów przyjęło pozorny chrzest. Są to tak zwani maranowie. Przygotowali oni w przeciągu czterech wieków grunt dla najstraszliwszej rewolucji, któ­ra miała zgubić naród hiszpański i na Zachodzie Europy stworzyć nowe gniazdo Antychrysta – drugą Bolszewię. Przecież przed wybuchem rewolucji narodowej w 1936 r. pod wodzą gen. Franco, będącej obroną zdrowej części narodu hiszpańskiego przed komunizmem, na czele czer­wonej Hiszpanii stał prezydent Zamorra (żyd maran),
S. Kowalski: „Żydzi chrzczeni”, str. 21 – 22.

ministrami byli: de Los Rios (min. sprawiedliwości), Miguel Maura (min. spr. wew.) i inni Żydzi marani Do hiszpańskich zbirów i podpalaczy świata należał i Bela Kuhn, który po nieudanej rewolucji wę-gierskiej chciał na półwyspie Pirenejskim zrobić „interes” Izraela. Dopomagało tej zbrodniczej akcji Żydostwo świata, z patronem Blumem (Żydem) b. premie-i Francji na czele.
Straszliwa przestroga jaką dali światu Żydzi wychrz-i ich sojusznicy w Hiszpanii, powinna być groźnym upomnieniem dla Narodu Polskiego, w którym obok Ży­dów talmudystów, znajdują się tysiące Żydów wychrzezo-nyh, czyli tak zwanych „mechesów” albo „fran-k i s t ó w”.
Może ktoś nam zadać pytanie: Czy naprawdę Żyd nie może zostać dobrym chrześcijaninem, katolikiem?
Może to co piszemy o Żydach wychrzczonych jest przesadą?
Niech nam na to pytanie odpowie szczerze nawróco­ny Żyd:
„Chcąc pozostać szczerym, nie mogę wszakże za­znaczyć, że prawdziwe nawrócenie, nawet u jedno­stek spośród Żydów, jest zjawiskiem wyjątkowym i w najbliższej przyszłości, jako zjawisko częstsze, mało prawdopodobnym.
Iluż to Żydów przyjęło chrzest jedynie po to, aby utorować sobie karierę życiową, ułatwić studia, uzy­skać posadę i Ł p.
Iluż to Żydów stało się paszportowymi katolika­mi jedynie w celu poślubienia katoliczki, z miłości czy poprostu dla majątku? Jak dużo jest takich, któ­rzy wprawdzie z początku szczerze w porywie duszy przeszli na łono Kościoła, ale później coraz bardziej
się od Kościoła oddalali, wiarę utracili i stali się za­gorzałymi wrogami Kościoła…”
Faktem jest, że pomiędzy kierowniczymi jedno­stkami masonerii, wśród czynnych bezbożni­ków, socjalistów, komunistów odse­tek Żydów przechrztów jest bardzo znaczny”. 2)
Powyższe rozważania byłego Żyda, który naprawdę stał się katolikiem, potwierdza bezczelne zdanie Żyda, adwokata z Czechosłowacji, wypowiedziane na kongresie neofitów w Londynie:
„Zmienialiśmy religię, jak się zmienia skarpetki. Jestem wychrztą, bo w dzieciństwie ojciec mnie wychrzciŁ Nie jestem nawet obrzezany. Moja żona jest chrześcijanką, lecz moje dzieci są bezwyznanio­we. Nie wierzę w waszą nową wiarę, jak nie wierzę w swoją własną katolickość.” 3)
Polsce zagraza wielkie niebezpieczeństwo ze strony „mechesów”, którzy, zwłaszcza w górnych warstwach pań­stwowych, stanowią wielki procent t zw. „elity”.
Cały szereg nazwisk pozornie polskich kończących się na „ski” – nazwisk szlacheckich z herbami, należy do Żydów.
Podajemy garść popularniejszych nazwisk według ksiazki żyda Miesesa: „Polacy – chrześcijanie pochodzenia żydowskiego”: Adamowscy, Brzezińscy, Brzozowscy, Dą­browscy, Dębowscy, Dobrzańscy, Górscy, Kozłowscy, Krzyżanowscy, Lańckorońscy, Łabęccy, Majewscy, Matu­szewscy, Niedzielscy, Nowiccy, Pawłowscy Piaseccy, Rudniccy, Sobolewscy, Wołowscy Zwaniccy i in.
2) „Konwertyta w sprawie żydowskiej”, Przegląd Pow­szechny”, Nr. 7 -8 z roku 1938.
3) S. Kowalski: .Żydzi chrzczeni”, sfer. 33.
Przenikanie Żydów do inteligencji polskiej rozpoczęło sie u nas dosyć dawno. Kroniki wspomninają, iż niejaki Turczynowicz w XVIII w. ochrzcił 2000 żydówek, które powychodziły za szlachciców.
Wspomniana już działalność „mechesa” Jakuba Fran­ka, przysporzyła nam również tysiące polskich „maranów” czyłi „frankistów”.
Wyżej wspomniany żyd Mieses twierdzi, iż w r. 1791 było w Polsce 24 tysiące frankistów, liczba ta do dziś wzro-sla pięciokrotnie. Stąd „milion ludności chrześcijańskiej, w Polsce, ludności wyłącznie burżuazyjnej, albo szlachty spokrewniona z frankistami”.
Wielka ilość wychrztów wchodzących do „elity” na­wa, wyjaśnia nam fakt, dlaczego znaczna część
ej inteligencji oddana jest żydom. Dlaczego w chwili kiedy chłop polski i robotnik życie swoje oddaje w walce o wyzwolenie Polski z wpływów żydowskich, większość inteligencji nie tylko walki tej nie prowadzi, ale nawet się jej przeciwstawia. Co więcej warstwa „oświecona” (oczywiście nie cała) otacza jakąś przedziwną opieką ży-dostwo wbrew woli całego narodu polskiego.
Wiadomo: „Kruk krukowi oka nie wydziobie” a w „eli­cie** czyli warstwie kierowniczej narodu, znajdujemy właśnie znaczny procent Żydów wychrzczonych, żyjących w wielkiej przyjaźni z Żydami – talmudystami. Oni są dyrektorami banków, profesorami uniwersytetów, oni wciskają się do ministerstw i najwyższych urzędów pań­stwa. Nadają ton literaturze, prasie, sztuce.
W tym przenikaniu Żydów do duszy narodu, dopoma­ga jeszcze system t zw. „Esterek” czyli podsuwanie wyż­szym dygnitarzom i wpływowym osobistościom Żydówek ty czy cos, w tym rodzaju.

VII. Przenikanie Żydów do życia narodowego.
Ażeby przedstawić, jakim sposobem, gdzie i w jakim celu żydzi chrzczeni i niechrzczeni usiłują zdobyć wpływ na społeczeństwo polskie, podajemy szereg notatek z na­szej codziennej prasy; niechaj one choć w małej cząstce przedstawią grozę żydowskiego zaboru:
Warszawski Dziennik Narodowy z dn. 15. II. 1939, pisze co następuje:
„Donosiliśmy przed kilku dniami o przejściu na wiarę katolicką b. posła z B. B., a obecnego Dy­rektora Banku Gospodarstwa Kra­jowego p. Minkowskiego. Według żar-gonówki „Tugblatt” (z dn. 7 lutego 1939 r.) chrztu dokonał ks. Korniłowicz; rodzicami chrzestnymi byli: hr. Branicka i Anatol Min­ko w s k i, rodzony brat neofity, Dyrektor „Pocisku” (Fabryka amunicji).

Gdynia i Żydzi.
..Naród w Walce” w nr. 8 z dn. 18.DC1938 r. podaje ta­kie wiadomości z Gdyni:
„Co tylko nam się rzuca (w Gdyni) w oczy, to wszystko żydowskie, albo w żydowskiej dyspozycji A więc Łuszczarnia ryżu (zaopatruje całą Polskę w ryż – przyp. aut.), właściciele osławieni Mazurowie (Żydzi) z Warszawy.
Olejarnia – wyłącznie żydowski kapitał.
Składy zbożowe – wiadomo, eksport zboża znajduje się w Polsce nieomal wyłącznie w rę­kach żydowskich.
Stocznia gdyńska – główny dyrektor pochodzi z lwowskich Żydów, chociaż, jak powiadają, ochrzczony.
A teraz handel zamorski:
Import i eksport (to, co się sprowadza z zagranicy, lub wysyła zagranicę), eksport be­konów, masła, jaj ze znikomymi wyjąt­kami, czysto żydowski
Owoce południowe – wyłącznie żydowskie.
Towary kolonialne – sami Żydzi i to przeważnie najgorszego typu międzynarodowego.”
Żydzi w szkolnictwie.
„.Dziwne jest to, że oficjalne, nakazane przez Ministerstwo podręczniki szkolne, są pisane przez Żydów, że z ich książek dzieci polskie uczyć się będą historii polskiej i języka polskiego.
Podajemy niektóre nazwy podręczników napisa­nych przez Żydów i osoby pochodzenia żydowskiego (nazwisko pochodzenia żydowskiego podkreślamy).
Serejski M. H.: „Historia powszechna” dla I kL
St. Kostka Peliński: „Wczoraj i dziś”, wypisy na IVkL
Łoziński Emanuel (dyr. gimn. I miejskiego w Warszawie) i Kolczyńska: „Książka polska* na I kL
Auerbaeh i Dąbrowska: Disce latinae* na I kL
Cieślińska O. i Niewiarowska: „Podręcznik do ję­zyka francuskiego” kL I – IV.
Żóttowska G. i Dewitzowa: „Podręcznik do ję­zyka niemieckiego” kL I – IV.
Forelle i Raabe B.: ,3iologia” dla kL IV. i) W podręcznikach szkolnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo do użytku szkolnego, znajdują się wiersze Żyda T u w i m a – komunizującego bluźniercy, nawołu­jącego w swoich poezjach do dezercji i rewolucji2), któ­ry w wierszu „Hagiografia” wyszydza świętych Pań­skich; w wierszu dotyczącym wojska, nawołuje:
„Rżnij karabin o bruk ulicy” co uzupełnia drugi poeta „polski”, Żyd SłonimskL:
„Odrzućcie bagnet, mundur i kask, Tornister, pas i Ładownicę, Ze śpiewem wyjdźcie na ulicę”.
W Polsce mamy 5628 nauczycieli wyznania mojże­szowego.
W samym szkolnictwie publicznym i państwowym pracuje ponad 1800 Żydów, nie licząc bezwyznaniowców i wychrzczonych…3)
+ + +
„W tym kongresie wyrzutków społeczeństwa polskie­go (dotyczy to kongresu Rady Delegatów Wojskowych Polaków w Petersburgu, który to kongres wystąpił prze­ciwko tworzeniu się wojska polskiego na wschodzie po upadku Rosji carskiej – przyp. autora), brał udział Żyd Mandelbaum-Drzewieski (pseudonim „towa-
1) „Naród w Walce” z dn. 18.IX 1938 r. 2) Na tę działalność komunistyczną zwraca uwagę „Polska w artykule p. t „Pacyfistyczna mafia” („Naród w Wal­ce” i dn. l9.II 1939 r.).
3) „Naród w Walce” z dn. 18.IX 1938 r.


rzysz Promień”). „Towarzysz” ten był komisarzem oświa­ty bolszewickiej Obecnie jest dygnitarzem w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 4)
Szkodliwość obcowania młodzieży chrześcijańskiej z żydowską w szkole.
Uchwała 122 Pierwszego Polskiego Synodu Plenarne­go z roku 1936
„~nalega, aby wierni z prawa i obowiązku doma­gali się, by nauczanie w obecnym ustroju szkolnym odpowiadało w całości zasadom nauki katolickiej i aby młodzież nie narażało na szkody religijne i mo­ralne przez niestosowną koedukację, przez łączenie młodzieży katolickiej z żydowską
i przez powierzanie wychowania młodzieży kato­lickiej nauczycielom innowiercom”…
Całkowite usunięcie Żydów zarówno nauczycieli, jak i uczniów z polskich szkół, jest najistotniejszą potrzebą i koniecznością Narodu i Państwa Polskiego. Tymczasem w polskich szkołach uczą polską młodzież w wielu wypad­kach Żydzi, tak jak i młodzież polska musi w szkole przestawać z młodzieżą żydowską.
Z nieskończonej ilości przykładów szkodliwego wpły­wu Żydów na polską młodzież, załączamy tylko dwa przy­kłady.
Żydówki szerzą w szkole wśród swoich koleżanek komunizm.
„„Hanka (Żydówka) posiadała wiele więcej wiado­mości ode mnie… Tak powstała moja z nią przyjaźń. Cho­dziłyśmy na spacery, przychodziła do domu mego i wów­czas przygotowywała mnie do życia, „przerabiała”, jak to ona mówiła. Opowiadała mi wiele o życiu kobiet sowiec­kich, o ustroju ZSRR. Podczas spacerów w parku Pade-rewskiego, mówiła mi o polityce. Wtedy dowiedziałam się, że Hanka jest komunistką. Zaczęły się gorące przekony­wania mnie; ja miałam mniej argumentów, ale ona mnie nie przekonała. Dowiedziałam się, że na terenie szkoły jest piętnaście komunistek. Zauważyłam niezwykłą harmonię wśród nich. Teraz los mnie przerzucił do innej szkoły, a Żydówki w tamtej szkole, agitują wśród innych dziew­cząt – tak samo nieuświadomionych, jak ja_ Często zbierają owoce ze swej pracy.” 5)
4) Z niedrukowanej pracy majora J. Źychowskiego: „Histo­ria I PoL Korpusu”. Zdaje aie, że o tym samym komisarzu bolsze­wickim, p. Mandelbaumie, wspomina EL Błakiewiczówna w ksiązce „Ścieżki obok drogi”, str. 57.
Środowisko żydowskie w gimnazjach przyczyną demoralizacji uczennic.
W pierwszych dniach lutego r. b. aresztowano we Lwowie 45-letniego Żyda Henryka Rappaporta, podające­go się za adwokata, za to, iż zwabiał i sprowadzał do siebie nieletnie uczenice szkół lwowskich.
Małą odporność uczenie Polek tłumaczy „Słowo Na­rodowe” tym, iż Polki, będące mniejszością w prywatnych szkołach lwowskich, „ulegają żydowskiej supremacji…
Przydusiła je masa żydowska. Ich zainteresowa­nia zwracają się w kierunku zabaw, strojów, randek, fryzur,
„Nieodporny aryjski element w masie żydowskiej uległ nieświadomie zepsuciu”.
Kiedy młodzież próbowała się bronić i odseparo-wywać od Żydówek, „nauczycielki” Polki (?) w tej szkole niedwuznacznie i z satysfakcją upoka­rzały uczennice Polki!!.„
Wreszcie wniosek z tego ponurego procesu – procesu deprawowania duszy młodzieży polskiej w mieszanych Środowiskach żydowsko-polskich:
„Żaden proces, żadna kara choćby dożywotniego więzienia dla Żyda, żadne konferencje nauczyciel-sko – rodzicielskie, żadne usuwanie uczenie ze szkoły i ich leczenie w szpitalu, nie załatwią sprawy… nie wynagrodzą strasznej krzywdy, którą wyrządził – w tym wypadku Raport polskiemu narodowi”
„Trzeba wszystkich Żydów usunąć pod grozą od­powiedzialności za losy Narodu, wobec Boga i historii i trzeba usunąć tych także Polaków, którzy już chyba przez lekkomyślność i brak uświadomienia, pomaga­ją szerzyć Żydom w narodzie polskim moralną gan­grenę”. •)

Nafta a Żydzi.
Nie trzeba dowodzić, iż nafta w państwie współczes­nym odgrywa niesłychanie ważną rolę. Cała technika nowoczesna, opiera się na węglu i nafcie. Jest ona podsta­wowym czynnikiem obronności państwa. Polska pod tym względem znajduje się w szczęśliwym położeniu, posiada bowiem bogate złoża naftowe w Małopolsce.
Kto rządzi kopalniami nafty?
„Polski przemysł naftowy dzieli się na cztery główne grupy: „Standart”, założony z grupy *Vac-
•) „Warsz. Dz Narod.” z dn. 17.II 1939 r.
cum Oi1″ (Żydzi wiedeńscy) i „Standart Nobel”. 2) „Limanowa” i „Galicja” (Żydzi wiedeńscy i lwow­scy), finansowana przez „Dom bankowy Lessing,’ w Niderland Stein nad Renem. 3) „Małopolska” – potężna grupa, pozostająca w kontakcie z „Lewiata-nem” oraz 4) „Pen” (Polski Eksport Naftowy), w którym są kapitały państwowe.
Najbogatsze tereny naftowe Podkarpacia, znaj­dują się w okolicach Kropiwnika, Borysławia i Mrażnicy-., znajdują się one w rękach żydowskich, rodziny Lindenbaumów, którzy ciągną z tych tere­nów wielomilionowe zyski, o wiele większe, niż za­robek łączny wszystkich polskich kierowników, in­żynierów i rolników.
Na liście lwowskiej (masońskiej, żydowskiej) loży Bnei-Brith, znajdują się następujące nazwiska potentatów, właścicieli i dyrektorów „polskiej” nafty:
„Lipa Schutzman, wiceprezes „Krajowego T-wa Naftowego”, członek zarządu lwowskiego kahalu, właściciel kopalń.
Dr. Józef Parnas, syndyk koncernu „Małopolska”, członek lwowskiego kanału, właściciel kopalń.
Marek Aleksandrowicz, Jakub Goldman, współ­właściciele Sp. Akt „Gazy”.
Dr. Witold (?) Wiesenberg, b. syndyk koncernu „Małopolska”.
Dr. Izydor Kreisberg, zarządca fundacji „Dawi­da Lindabauma spadkobierców”.
Leon Schutzman, syn Lipy, prezes kanału Bo-rysław, właściciel kopalń.
Maurycy Freund, dyrektor „Małopolski” w Bory-sławiu.
Filip Herman, dyrektor admin. państwowego „Polminu”.
Karol Bauer, dyr. „Małopolski w Borysławiu. Zaś do „Rotary-Clubu” (organizacja masońska) należą:
5150Dr. Stanisław Schaetzel dyrektor „Krajowego T-wa Naftowego”.
Dr. Jerzy Kozicki, poseł, dyrek. koncernu „Mało­polska”.
Inż. O. W. Theisberg – Wyszvński, geolog „Pioniera”.

Ziemia i Żydzi.

„Warszawski Dziennik Narodowy” pisze w numerze z dn. 7.III.1939, co następuje:
- Ogółem w trzech województwach (stanisła­wowskim, tarnowskim, lwowskim) Żydzi są właści­cielami 150 tysięcy hektarów ziemi, dzierżawią zaś 46 tysięcy 330 hektarów”-.
Kto oddaje w dzierżawę Żydom polską ziemię?
Jako odpowiedź na powyższe pytanie, załączamy wy­jątek z artykułu „Warsz. Dz. Narodowego” z dn. 2 marca 1939 r., p. Ł: „Arystokraci, ziemianie, Żydzi. 36 tysięcy hek­tarów ziemi polskiej w Małopolsce Wschodniej w ręku Żydów”:
Woj. stanisławowskie
„Organ ministra Poniatowskiego „Zespół”, ogłasza nazwiska ziemian, którzy majątki swe puścili w dzierżawę Żydom w trzech.województwach połud-niowo-wschodnich. Oto, według „Zespołu” (nr. 6 z 12 lutego br.), nazwiska ziemian, którzy w woj. stanisławowskim zrezygnowali z gospodarowania na ziemi polskiej we własnym imieniu i w imieniu na­rodu, wśród którego żyją.
7) Według Merkuryusza Polskiego” Nr. 14 z dn. 19.III. 38 r. p. t. „inz Stanisław Szczepanowsłd pogromca masonów naf­towych”.

Jest ich 34, wśród nich, niestety, szereg przedsta­wicieli czołowej arystokracji polskiej. Ogółem zie-miaństwo polskie oddało w tym województwie około 12 tysięcy hektarów ziemi w ręce ży­dowskie.
Książę Andrzej i Sebastian Lubomirscy i Cecy­lia Bourbon, wydzierżawili Salomonowi Edelsteinowi majątek Wownia.
Księżna Cecylia Bourbon i Sebastian Lubomirski wydzierżawili Hellerom maj. Pukienicze.
Ks. Cecylia Lubomirska wydzierżawiła Chaimko-wi Klingerowi maj. Kawsko.
Ks. Andrzej Lubomirski wydzierżawił Mendelowi Bardachowi maj. Uhersko.
Ks. Henryk i Sebastian Lubomirscy wydzierża­wili Mendelowi Cuckerbergowi maj. Pietnkzany.
Ks. Maria Woroniećka wydzierżawiła Natnsi i Jojne Rothbaumom maj. Siechów i Uhełna.
Ks. Henryk Lubomirski wydzierżawił Maksymi­lianowi Jeemanowi maj. Tejsarów i Pczany”, i t d.

Woj. tarnopolskie.
Dużo gorzej pod tym względem przedstawia się sytuacja w woj. tarnopolskim, gdzie Żydom dzierża­wi majątki 51 ziemian.
Są to między innymi znowu przedstawiciele czo­łowej arystokracji polskiej, m. in. we­dług „Zespołu” (nr. 7 z 19″lutego br.):
Agenor Gołuchowski wydzierżawił Markusowi Seidmanowi folwark Gusztyn, oraz Maksymilianiwi Flatchnerowi folwark Gusztynek.
Wanda Grodacka wydzierżawiła folwark Piłat-kowice Mendlotoi Maybergerowu
Jerzy Potocki odstąpił w dzierżawę Saulotai Dy-werowi folwark Torhów” i t. d

Woj. lwowskie
„W województwie lwowskim na omawianej liście ziemian figuruje ich (według „Zespołu”, nr. 8 z 26 lutego far.) — 34 i 4 instytucje polskie, Żydzi władają tu 13.830 ha ziemi polskiej, dzierżawionymi od Po-laków.
Ks. Leon Sapieha wydzierżawił majątek Tarnaw-ce Żydowi Marcelemu. Grossowi.
Maria Zamoyska. wydzierżawiła folwark Cuniów Gródek Jagielloński) Żydowi Makuaom
Maria Zyberk-Plater dzierżawi folwark Bojanice oraz folw. Opułsko żydowskiej spółce Odzywolski i Miller Meilech.
Również Andrzej Zyberk-Plater i Jam. Zyberk-Plater dzierżawią fołwark Siebieczów Żydowi Eha-szotoi Ratowf i t cL.
+ + +
Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji Narodowa Agencja Informacyjna donosi, że krzyże „Virtuti Militari, medale i Krzyże Niepodległości oraz or­dery „Polonia Restituta”, produkują wyłącznie firmy ży­dowskie, m.in. J. Berliner (Warszawa, plac Krasinskich 2). Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji — to istot­nie skandal niebywały! Kawaler „Virtuti Militari” naraził życie, a Żyd zarabia na tym pieniądze- 6)

ŻYDZI W WOLNYCH ZAWODACH.

Żydzi w dentystyce.
Według „Dziennika Urzędowego” organu Izb lekar-sko-dentystycznych, mamy lekarzy-dentystów w Polsce następującą liczbę:

Izba Warszawska Izba Krakowska Izba Poznańska Izba Wileńska
Ogółem w całym Państwie
2.077
praktykuje „ 1.415
(Inne wyznania 153 lek. dent). »)
2ydźi w medycynie.
Medycyna, podobnie jak inne zawody, jest niesłycha­nie zażydzona. Według urzędowej statystyki, („Dziennik Urzędowy Izb Lekarskich” Nr. 7, 1938 r.), ilość lekarzy w Izbach Lekarskich Rzeczypospolitej, przedstawia się następująco:
nie pod. rzym.-kat. gr.-k. praw. prot. Żydów bezw. wyzn.
1.068 28 27 12
710 10
Krakowska
5
64
299
259
Lwowska 758 299
Łódzka 398 4
Pozn.-Pomorska 1.157 8
Śląska 409 —
WanŁ-Błałost Ł236 4
WiL-NowogT. 542 —
Czyli na ogólną liczbę wszystkich lekarzy w Polsce, która wynosi 11.846 osób, Żydów jest 4073. Nie wiemy, ilu Żydów lekarzy znajduje się w liczbie lekarzy katolików czy chrześcijan. Zapewne znaczny procent Śmiało można powiedzieć, iż Żydów (talmudystów i chrzczonych) znaj­duje się w medycynie ponad 50%.•) „Naród w Walce” z dn. 5.III.1939 r.
„Naród w Walce” x da. 22X1939 r.
Kto „pracuje” w prasie?
„Naród w walce” w Nr. 10 z dn. 15JCII. 1938 r. pisze: ,,_. W spółce „Domu Pras y”, do której na­leżą pisma: „E x p r e s s Porann y”, „Dobry W i e c z ó r”, “D z i e ń D ob r y” i „Prze­gląd Sportowy” — pracują następujący Ży­dzi: Marschak Leopold, Jan Drobniewski (Goldner), Świeżawski, Kamil Norden (Jankla Migona), Josek Stejnert, Bergman, Bejlin, Rozenholz, Maks Soko­łów, Lipszyc, Kornkowolski, Szereszewski i inni”.
Poza wymienioną prasą brukową służą Żydom i są redagowane przy pomocy Żydów następujące pisma: „Wia­domości literackie”, „Robotnik”, „Dziennik ludowy”, „Ostatnde wiadomości”, „Piąta rano”, „Szpilki”, „Kino”, i inne.
Oczywiście wmianka o kilku brukowcach warszaw­skich i ich pracownikach, nie wyczerpują grozy, jaka zwi­sa nad Polską wskutek opanowania prasy różnego rodzaju i piśmiennictwa w ogóle, przez Żydów i ich służalców.
+ + +
Żydzi w teatrze. (Wzmianka dotycząca tylko Warszawy).
Teatr Letni: Dyrektor Szacki-Szatter (Żyd).
Teatr Narodowy (?): Kierownik literacki — Pomper Pomirowski, Stanisławski (Bartman), Broniszówna (Chwat), Kersen (Lanker), Tichówna i Lipiński Leuer— Żydzi
Teatr Polski: p. Węgierko i Billauer-Borowski, Leś-mianówna, Szyfmanówna — Z y d z L
Kierownik administracyjny teatrów miejskich Kara-siński, Pinkus, Szyfinan

— Żydzi”)11) „Naród w Walce” z dn. 1SJUL1939 r.

Żydzi w adwokaturze.
Adwokatów w Polsce jest ogółem 7.800, wtym Żydów — 4300 czyli 55%.
Aplikantów ogółem —3.600, w tym Żydów — 2.600.
Niektóre Izby adwokackie, jak naprzykład Lwowska, posiadają 85% żydów, Krakowska ma ich aż 90%.
Są miasta w Polsce, gdzie na dużą liczbę adwokatów niema ani jednego Polaka, np: w Drohobyczu jest aż 126 adwokatów Żydów, 4 adwokatów Polaków, podobno zmu­szeni są to miasto opuścić, gdyż nie mają środków utrzy­mania, choć istnieją tam wielkie instytucje państwowe,
jak „Polmin”. M)

Żydzi w prasie.
Niezmiernie doniosłą rolę, zwłaszcza w czasach dzi­siejszych odgrywa prasa. Ona narzuca ludziom pogląd na życie, ona karmi i wychowywa tłumy.
A w jaki sposób?
Przeczytajcie „brukowce” warszawskie, czy znajdzie­cie tam jakąś myśl, ideę?- Szpalty tych piśmideł przepeł­nione są opisami zbrodni, łajdactwem łotrostw ubranych niekiedy w powabną, humorystyczną szatę. Ma to wszyst­ko swój ukryty sens.
Kłamstwa i bzdury prasy brukowej ogłupiają czytel­nika odwodząc go od myślenia, co jest bardzo na rękę roz­maitym „reżimom” oraz żydostwu.
Karmiony brukową strawą „obywatel” zatraca poczu­cie uczciwości, charakter, głupieje i jako taki — o co cho­dzi głównie żydostwu — stanowić będzie narzędzie w rę­ka Izraela.
10) Według statystyki p. mec. Jana Optata Sokołowskiego. 56+ + +
Biura, dyrektorzy, zarząd — w 90% żydowski. Pola­cy stanowią znikomy procent, pełniąc rolę woź­nych i tp.12)Polska pieśń.
Od szeregu lat w całym naszym biednym kraju roz-wają tony „foxów”, „tang”, które pod względem treści, słów, jak i mełodii, są odbiciem duszy żydowskiej.
Gdy Jankiel Mickiewiczowski grał na cymbałach, to miłe rodaki tylko słuchały, teraz, gdy Żydzi grają, to już „cymbały” skaczą w takt żydowskiej muzyki i śpiewają „najmodniejsze”tanga.

Jakaś zaraza tych melodii i tych śpiewań padła na kraj cały i ciąży nad nim, jak straszliwa melodia chochoła grającego w „Weselu” Wyspiańskiego: „Miałeś chamie złoty róg”.
12) Według jednodniówki „W natarciu” z października 193S i broszury M. Wisniewicza „Żydzi w życiu kulturalnym Polski”

„Artyści”-dekoratorzy-operatorzy-sce-harzyści filmowi: Marian (?) Czauski Aleksander (?) Ford, Józef Leites, Konrad (?) Tom, Janusz Warnecki, Michał Wyszyn-ski, Seweryn (?) Steinwurzel, Jerzy (?) Steń, Alfred Niemirski, Anatol Sztera, Jerzy (?) Nell, Jacek (?) Rotmil, Stefan (?) Norris, Napoleon (tylko nie ten z Korsyki, a prawdopodobnie z Gę­siej) Sedek. Jednym słowem sami Żydzi, oprócz innych również Żydów.

Kina żydowskie w Warszawie:

Atlantic, Bałtyk, Capitol, Gasino, Colossetwn. Europa, Hollywood, Imperiał, Palladium, Pan, Kiałto, Stylowy, światowid, Victoria, Adria, Amor, Antinea, Bis, Czary, Eden, Elitę, Fama, Filharmonia, Florida, Fo­rum, Helios, Majestic, Maska, Mewa, Mucha, Nowa Tombola, Po­pularny, Raj, Rex, Rirfera, Roxy, Sfinks, Syrena, Ton, Uciecha, Unia, Wanda. (Według przytoczonej jednodniówki „W natarciu”).

Autorów, dekoratorów, reżyserów Żydów w teatrach warszawskich jest ogółem 35%.

Żydzi w filmie.

Kino, ten potężny środek oddziaływania na tłumy w 80% jest opanowany przez Żydów.
Szerzą też Żydzi przy pomocy twoich filmów zgni­liznę, brud, niewiarę, a w najlepszym razie bezmyślność i głupotę.
Podajemy niektóre instytucje i naz­wiska Żydów w filmie:
Rada naczelna Przemyski, Filmowego w Polsce.
Prezes, Ordyński — Blumefeld. wiceprezes, Gleisner, sekretarz, Krawicz — Żydzi. Resztę zarządu w 55% stano­wią Żydzi.

Polski Związek Przemysłowców Filmowych,
Prezes Gleisner, członkowie zarządu: Czaban, Gryn-baum, Jankołowicz i inni — 85% Żydów.
Związek właścicieli Kino-Teatrów.
Prezes Czarnecki (Żyd). Zarząd: Finkelstein, Dein, Częstochowski i inni — 60% Żydów.
Wypożyczalnie filmów.
„Metro-Goldwyn-Meyer”, „National Film Corpora­tion”, „Paramount Films”, „Universal Pictures Corpora­tion”. Są to wielkie międzynarodowe Koncerny filmo­we — należące przeważnie do Żydów.
Przedstawicielstwo na Polskę wyżej wymienionych Koncernów, znajduje się w ręku żydowskim.

Oto spis „pieśniarzy”, ulubieńców bezmyślnego tłumu „gojów” i „gojek”: Gold, Kataszek, Petersburski, Górzyń-ski, Gordon, Hemar, Włast, Kagan, Skrzypkowski, Szer-Szeń, Orliński.
A nazwy tych „pieśni”, takich rodzimych, takich rze-czywiście „naszych”: „Pod samowarem” — „Pod aba-żurem”, „Rafałek”, „Rebeka”, „Gazu! Gazu!”, „Lim. ba”, „Rumba”, „Jo-Jo” — są one jednak już przebrzmiałe. Natomiast modne, najmodniejsze, sam cymes, są melodii nowego majufesu” „Lambeth-walk”, którą w karnawale roku pańskiego 1939 tańczyli we wszystkich tanc-budach tubylcy “obywatele”, „Akum”, „Nochram”, “Edom”, „Goim” — czyli jednym słowem bracia rodacy.
Orkiestra „Polskiego Radia” pod dyrekcją p. „Zdzisła^ Grunberga – Górzyńskiego, gra na płytach gramofono-wych z firmy „Wekslef”. Dyrygent Filharmonii, p. Fitel-”berg, od „naszych”, wdzięcznie dyryguje, a nieśmiertelny, -też „nasz” — złotym krzyżem zasługi udekorowany — profesor Ludwik Urstein przy fortepianie.lS)

Żydzi w handlu i przemyśle.

Po za wartościami duchowymi, które stanowią o po­tędze narodu i jego żywotności doniosłą rolę odgrywają -w życiu narodów jego doczesne dobra.
13) Wogóle treścia „piosenek” nadawanych niekiedy „Polskie Radio” powinna sie zainteresować policja obyczajowa i za popisywanie sie pornografią pociągać do odpowiedziatoośd (np. za bezwstydną piosenkę „Czy mu dać”, którą śpiewała dawno w czasie audycji z hotelu „Bristol” Jakaś aktorica ku „zbudowaniu* drłert i młodzieży.Jezus Chrystus wskazał całej ludzkosci cel najwyższy – dążenie do Boga i osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Jest to najwyższe dobro do którego ma dążyć jednostka, naród, ludzkość, ale wskazał człowiekowi jednocześnie i je­go cele doczesne i dobra doczesne, do których wolno mu dążyć i wolno z nich korzystać zgodnie z wolą Bożą.
Przyjdź Królestwo Twoje. Święć się Imię Twoje, mówił Jezus w najcudniejszej i najwspanialszej modlit­wie „Ojcze nasz” — ale w tej samej modlitwie prosił dla człowieka o chleb doczesny:
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” Chleb powszedni narodu — to jego bogactwa naturalne: ziemia, która rodzi zboże, która daje mu z swoich wnętrz bogac­twa mineralne: węgiel, sól, żelazo, złoto—
Dużo dał Dobry Bóg naszej Ojczyźnie „Chleba pow­szedniego1′ — dzięki najgłębsze cały naród Mu za to wi­nien składać…
Dlaczego jednak miliony Polaków żyją w niedoli?
Dlaczego od wielu lat musimy się uciekać do „żebra­niny” na rzecz bezrobotnych?
Dlaczego 8 milionów Polaków tuła się na obczyźnie, poszukując kawałka chleba, którego podobno brak jest w Ojczyźnie?
Główną przyczyną naszej biedy są zy d z i, ta wie­lomilionowa rzesza, która zjada nam i naszym dzieciom chleb powszedni… Te żarłoczne rekiny i pijawki, które ze krwi narodu ciągną żywotne siły dla siebie. Żydowscy kapitaliści zgarniający w swoje szpony bogactwa naszej ziemi.
61Cały przemysł i handel, warsztaty pracy w ich rękach. Na procenty kapitalistów żydowskich musi pracować cały naród polski.. Żydzi posiadają skarby polskiej ziemi i obracają je wyłącznie na swoją korzyść. Wielki kapitał w ich rękach! Wielki przemysł im służy! Oni dysponują całą gospodarką narodową.
Oto co mówi statystyka:
80% Zakładów przemysłowych należy do żydów.
85% Handlu.
90% Banków.
75% Nieruchomości w miastach.14)
Dla przykładu załączamy parę wykresów statystycz­nych, które zaledwie w znikomej części odtwarzają stan posiadania źródeł handlowych i warsztatów pracy przez żydów:
Warszawa.
Według spisu z r. 1932, warsztatów rzemieślniczych w Warszawie było 16.504, z czego
chrześcijańskich 7.118 żydowskich 9.336
czyli 56%, a mianowicie:
Szklarstwo chrześcijan 48 Żydów 62
Tokarstwo „ 17 „ 157
5 „ 153
Kuśnierstwo „ 72 „ 267
Krawiectwo „ 1.022 „ 2.254
« n 20
*4) Ks. Trzeciak „Talmud o gojach a kwestia żydowska -w Polsce”, itr. 348.


Blacharstwo
H
144
n
%33
Tak było w 1932 r., obecnie można sądzić, że jeszcze więcej przybyło żydowskich warsztatów pracy, gdyż po­mimo rozpaczliwej walki polskiego rzemieślnika z żydow-I’4ałrim, ten ostatni coraz bardziej opanowywa życie prze-mysłowo – gospodarcze w Polsce.
Podobną statystykę daje Izba Rzemieślnicza w Łucku:
gdzie chrześcijańskich warsztatów pracy jest 8.884
żydowskich „ „ „ 13.262
Izba Rzemieślnicza w Brześciu nad Bugiem:
warsztatów chrześcijańskich podaje 2.975
„ żydowskich „ 7.005
Izba Rzemieślnicza w Białymstoku:
W zrzeszonych organizacjach chrześcijańskich
pracuje 1.771 w organizacjach żydowskich 7.511″)
. A jaką korzyść ma Polska z tego żydowskiego >than-dlu”, niech nam wyjaśni przytoczona statystyka żydow­skich złodziejstw i oszustw, dokonanych w przeciągu paru miesięcy 1938 r.:


1. Afera Straussa z czerwca 1938 r. strata fir­
my „Bata”
Strata innych firm
Zaległe podatki
2. Dyrektorzy żydowskiego banku spółdziel­
czego przez oszukańcze manipulacje na­
brali różnych ludzi na
106000 zł.
3225!)6 zł.
50000 zł.
400000 zł.M) Ks. Trzeciak „Mesjanizm a kwestia tydowska w «tr. 102 i m
63


(Lwów, czerwiec 1938 r.).
3.Szulim Pieprz et Co wywiózł z Polski do Palestyny Zalegał z podatkami (Katowice, w maju 1938 r.).
4.Drucker, 2yd z Chrzanowa, wywiózł z Polski Sąd go uniewinnił, ale prokurator apelowal W słynnej lwowskiej aferze inwalidzkiej
najzupełniej zdrowi Żydzi pobrali jako renty ponad - .
„Pomogli” urzędnikom lwowskiej Izby Skarbowej do wykreślenia zaległości po­ datkowych na sumę W Łodzi jedna tylko szajka Szlama Bo-
rzekowskiegc nafałszowała weksli naRot, który gdy go złapali powiesił sięw celi, przed tym przewiózł dewiz na Dom Bankowy Hobzera w Krakowie ma na sumieniu około w związku z aferą dewizową.
Lubelska spółka autobusowa ukryła przedwładzami skarbowymi dochodu
P. Rosenberg (kamieniołomy i fosforyty Rachowskie) poszkodował Ubezpieczalnię Społeczną n Izaak Sterner z Będzina razem z Niem­
cem Mikolaschem przemycili towarówwartości ponad
Josek Sal, król przemytników jedwabiu Milner kupując kradzione szyny kolejo­ we na sumę Hersz Rożen — przedstawiciel monopolu zapałczanego „nadużył skarb” na Inż. Tombak czyniąc dostawy do „Skarbofennu” potknął się o Lwowski Żyd Briefer, umorzył długi róż­nych przedsiębiorców w Ubezpieczalni Społecznej na sumę
800000 zł. 410000 zŁ
658000 zł.
50000 zŁ

46192
zł.6418. No i na zakończenie przykłady łapow­
nictwa Żyda Zajdensznira na … 400 zł.
19. “i Judka Ajzykowicza na …. 200 zŁ
8885538 zł.
Dziewiętnaście afer i prawie na dziesięć milionów i oszustw. Oto bardzo niekompletna próbka „państwowo-twórczej” działalności Żydów w ciągu 6 miesięcy 1938 r. A ile szwindli codziennych i ile wielkich afer niewy-krytych?*•)
Ta garść ogólnikowych liczb o żydowskich korzyś­ciach i polskich stratach ma swoją tragiczną wymowę.
Żydzi opanowali warsztaty pracy i zdobyli miasta. Na przeludnionej wsi męczy się chłop polski wyzyskiwa­ny przez Żydów, -których bogaci swoją krwawicą, a sam coraz bardziej marnieje
I nie pomoże rozkładanie podatków na raty, ani „pla­nowania” O. Zo. Nu., ani chwilowe ulgi ze strony pań­stwa, ani surowe kary za żydowskie oszustwa i zło­dziejstwa.
Żydzi muszą opuścić nasze miasta i wsie, a przy pracy w wielkiej gospodarce narodowej mu­si stanąć gospod arz-Polak!
Tę robotę prowadzi już obóz Narodowy.
Chłop narodowiec opoczyński, odrzywolski, czy łom­żyński zacisnął zęby i pięści i rozpoczął walkę o „stragan”.
Walkę tę będzie prowadził tak długo aż zwycięstwo „straganów” rozwali niezdobyte mury wielkich
»•) „Naród w Walce” z dn. 22X1939 r.
5* 65vnL Sprzymierzeńcy żydowscy.
MASONERIA
Masoneria albo wolnomularstwo, jest to jedna z naj­potężniejszych na świecie organizacji, która służy Żydom w ich zbrodniczym dążeniu do zniszczenia narodów chrześ­cijańskich, Kościoła Chrystusowego i oddania władzy nad światem w ręce Izraela.
Na dowód przytaczamy słowa wybitnych masonów, które nam powiedzą o celach i dążeniach tej zbrodniczej sekty, tej judaistycznej instytucji, wychowującej złoczyń­ców i podpalaczy świata.
„Bracie! — tak mówił Wielki Mistrz masoński do „brata” Garibaldiego… — powtórz za nami najwyż­szą przysięgę; Przysięgam, że nie będę miał innej ojczyzny, jak ojczyznę powszechną (międzynaro­dówkę).
Przysięgam, że będę zwalczał z całą zaciętością zawsze i wszędzie granice narodów, granice pól, do­mów, granice rodzinne; przysięgam wywrócić choćby z poświęceniem własnego życia granice, w których zabójcy ludzkości nakreślili krwią i bło­tem Imię Boga”.
koncernów i spółek, banków — przy pomocy których Żydzi duszą naród polski swoim czwar­tym zaborem.
Judea delenda est — Żydzi z pol­skich miast i miasteczek, z handlu i rzemiosła, muszą iść precz!


67Oznajmiam, że przeczę istnieniu Boga i duszy_ Niechaj naród, religia i rodzina znikną na zawsze.
„Naszym celem jest zatknięcie sztandaru na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie czas, gdy Chrystus, Pan niebios, kłaniać się będzie Panu naszemu, panu ziemi!!!…” (Z mowy W. Mistrza loży Włoskiej).
„Przyjdzie czas, że w tych samych kościołach, w których księża głoszą naukę Chrystusa, my nasze nauki będziemy głosić. Tam gdzie dziś rozbrzmiewa­ją głosy psalmów, będziemy słyszeć uderzenia mło­tów i wybuchy baterii”, (słowa W. Mistrza Blatina wypowiedziane w 1883 r., jak bardzo się sprawdzały, przez pewien czas w czerwonej Hiszpanii w 19368 r.).
„Walka pomiędzy katolicyzmem a masonerią jest walką bez wytchnienia i bez litości”. (Uchwała Naj­wyższej Rady Masońskiej z 1895 r.).
„Dwadzieścia wieków triumfował Galilejczyk z Nazeretu. Teraz już wybiła dla niego godzina śmier­ci”, (słowa masona Delpech’a z przemówienia w 1903 roku).
„My masoni musimy dążyć do całkowitego znisz­czenia katolicyzmu”. „Katolicyzm i masoneria wza­jemnie się wykluczają, gdy jedno triumfuje, drugie musi zginąć”.
„Nie wystarczy zwalczać wpływu duchowieństwa, pozbawić Kościół władzy… Trzeba zniszczyć raczej narzędzie, którym posługuje się kler dla ujarzmie­nia mas, to jest samą religię”.’)
2) Przytoczone teksty z oświadczeń, przemów i uchwał ma­sońskich, podajemy według książki Dr. M. Skrudlika „Masoneria w Polsce” oraz według A. G. Michael’a „Państwo w okowach masonerii”.
68Załączone oświadczenia masońskie odsłaniają zupeł­nie wyraźnie oblicze tej szatańskiej sekty. Istotą jej, jak widzimy, jest dążenie do zburzenia ustroju świata opar­tego na pojęciu rodziny i narodu, a zastąpienie go między­narodówką, oraz na zniszczeniu Kościoła Rzymsko – Ka­tolickiego.
Masońska nienawiść do Jezusa Chrystusa i Jego Koś­cioła, świadczy, że ci, którzy ją głoszą są bardzo bliskimi krewnymi tych, którzy wobec Piłata krzyczeli:
„Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!!!._ a wypuść nam Barabasza”.
Masoneria jest potężną i bardzo starą organizacją. Ja­ko Instytucja K a halna ma na celu walkę z Jezu­sem Chrystusem i jako taka istnieje od początku chrześci­jaństwa.
Pierwszą lożą masońską w tym znaczeniu był Sanhe­dryn z Annaszem i Kaifaszem na czele, skazujący Jezusa na śmierć.
Masoneria, jako wyraz dążeń Żydów do zapanowania nad światem, jest również tak stara, jak starym jest naród żydowski, który od początku swego istnienia posłannic­two dane mu przez Boga rozumiał w znaczeniu material­nym, uzurpując sobie przywilej panowania nad światem.
Świadczą o tym jej cele, sposoby działania, ceremonie, znaki, symbole, które są pochodzenia żydowskiego (np. pięcioramienna gwiazda, sześcioramienne świeczniki, bi­blia i L p.).
Różnymi drogami przeprowadza masoneria dzieło zni­szczenia Kościoła i narodów aryjskich w ciągu dziejów.
69

Siady jej niszczycielskiej działalności dałyby się odna­leźć w sektach i herezjach występujących przeciwko Bóstwu Chrystusa Pana (wiek IV).
W XIII wieku „działa” przez sektę Albigensów, która straszliwie spustoszyła południową Francję, mordując set­ki tysięcy wiernych i kapłanów, paląc mnóstwo ko­ściołów—
Ducha masonerii odnajdujemy w spustoszeniu, ja­kiego dokonał zbuntowany mnich z Wittenbergi, Marcin Luter, twórca protestantyzmu (wiek 16), na którym to protestantyzmie, jak na glebie urodzajnej zakorzeniła się i rozrasta masoneria współczesna.
Idealnym wreszcie dziełem masonerii, była Wielka Bewolucja Francuska (r. 1789), której kłamliwe hasła: „Wolność, równość i braterstwo”, są deklamowane przez wszystkich masonów świata.
„Pod względem organizacyjnym, masoneria jest opar­ta na zasadach hierarchicznych i posiada 33 stopnie wta­jemniczenia. Każdy mason rozpoczyna swą karierę od stopnia najniższego — pierwszego: „ucznia”. Dalej są stopnie „czeladnika” i „mistrza”.
Te trzy stopnie są jednakowe we wszystkich obrząd­kach masońskich”. a)
Masoneria działa według rytów czyli obrządków.
Najbardziej popularny i popierany obecnie przez ma­sonerię, jest ryt czyli Obrządek Szkocki (zało­żony w 1806 r. przez 5 Żydów we Francji).
*) Według B. Chełmińskiego „Masoneria w Polsce współ­czesnej”, str. 59.
70

Pierwszą komórkę organizacyjną stanowi t. zw. Lo­ża4), na czele której stoi „Mistrz Katedry”.
Wszystkie loże danego kraju podlegają „Wielkiej Lo­ży”, na czele której stoi „Wielki Mistrz”.
„Wielkie Loże” łączą się w „Międzynarodowe Zjedno­czenie Masońskie” z „Wielkim Kanclerzem” na czele.
Powyższa organizacja obejmuje masonów tylko 1, 2 i 3-go stopnia. Masoni wyższych stopni są zorganizowani osobno.
Masoni 33 stopnia tworzą t. zw. „Najwyższą Radę”, na czele której stoi „Wielki Kanclerz”.
Poza „Obrządkiem Szkockim”, istnieją loże, należące do „Obrządku Wielkiego Wschodu”, oraz loża przeznaczo­na tylko dla Żydów. Nosi ona nazwę „Bnei-Brith” (Syno­wie przymierza).
Wszystkie te loże „ryty”, „Zjednoczenia”, „Wielkie Rady”, jakkolwiek znajduje się w nich wielu chrześcijan i jakkolwiek pozornie służą celom politycznym czy gospo­darczym, kierowane są zasadniczo przez Żydów i służą w ostatecznym swym celu tylko Żydom.
Organizacja ta rozporządza wielkimi wpływami izło-tem. To ostatnie tłumaczy nam, dlaczego w masonerii poza Żydami talmudystami i „mechesami”, znajduje się tak wielka ilość sprzedajnych „akum”, „goim”, czyli chrześci­jan – aryjczyków.
• • . •
Masoneria „działa” głównie wśród „możnych” tego świata. Sfera jej wpływów, to gabinety ministrów, stano-
4) Loża pochodzi od hebrajskiego słowa Jiszche”, co znaczy „pokój przyległy” (do świątyni Salomona), tak tłumaczy ten wy­raz nadrabin, mason Izaak Borchardt, cyt B. Chełmiński „Maso­neria w Polsce współczesnej”, str. 37.
Uwiska dyrektorów banków i wielkich przedsiębiorstw, profesorów uniwersytetu-.
Jednym słowem, masoneria obraca się wśród „elity” rządzącej państwem i bardzo często ona właśnie tę „elitę” stanowi
Specjalną opieką otacza ośrodki wychowawcze naro­du, szkolnictwo, instytucje naukowe…
Usiłuje opanować literaturę, prasę, która jej służy do urabiania poglądów tłumu…
Planowo, ostrożnie, obłudnie i skrycie prowadzi krok za krokiem niszczycielską dla Kościoła, narodu i pań­stwa robotę, a kiedy już naród zostanie dostatecznie wew­nątrz osłabiony i zarażony jadem masońskim5), masone­ria dalszą akcję przekazuje swojemu bratu — komu­nizmowi
I wtedy to na gruzach zburzonego porządku, wyrasta Synagoga szatana iw oparach chrześcijańskiej krwi, na tle łun płonących kościołów, jaśnieje złowieszcza pięcioramienna gwiazda,
MASONERIA W POLSCK
Zaraza masońska przedostała się do Polski w 16 wie­ka w formie „nowinek” protestanckich, kalwińskich, so-cyniańskich i innych.
Jej ojcami duchowymi są Włoch Socyn, Czech Kc-meńsky i cała plejada łotrów i zdrajców, którzy ułatwiali „masonowi” Karolowi Gustawowi zalew i zniszczenie Pol­ski szwedzkim „Potopem”.
6) Masoneria opadła ducha narodu, odbiera mu «sily, ener­gie, odwagę i oddaje go w ręce obcych potęg, jak tego mieliśmy ostatnio dowód z Czechami.
72

Usadowiła się natomiast na dobre masoneria w Polsce za czasów masonów – królów Augusta I i Augusta Mocnego.
Dokonała ona w porozumieniu z Prasami, po uprzed­
nim moralnym zniszczeniu Polski, zbrodni jej rozbioru,
co było potrzebne masonerii -kahałowi w wal­
ce z „semper fidelis” (zawsze wierną) Polską, ostoją Kato­
licyzmu i co było potrzebne masonerii — Żydom dla urze­
czywistnienia przepowiedni Franka o Polsce „nowej ziemi
obiecanej” do której od czasów rozbiorów poczną dążyć
Żydzi z całego świata. •
Masoneria w Polsce Niepodległej odgrywa znaczną ro­lę. Stykają się w naszej Ojczyźnie obrządki: „Szkocki” i „Wielki Wschód” oraz żydowski Bnei – brith”. Wpływy masońskie przenikają niektóre dziedziny naszego życia, wprowadzając do niego dezorganizację i zamęt.
Fałszywymi deklaracjami o „mocarstwowosci”, „zjed­noczeniu”, „patriotyzmie” (przyodziewając się nawet w sza­ty „katolickie” czy „antysemityzmu”), uwodzą dobrej woli i wielkiej naiwności „obywateli”, kłócą naród, tamując je­go naturalny pęd do rozwoju i wielkości Masonerii zale­ży w tej chwili na tym aby była Polska, ale ani narodowa, ara wielka, ani tym bardziej prawdziwie katolicka.
Masoneria chce żeby Polska była Judeo – Polską. W tym kierunku zmierzają jej plany i wysiłki i dla osiąg­nięcia tego celu, wszelkimi sposobami osłabia naród polski
Kto należy w Polsce do masonerii?
Jakie nazwiska, wywierające wpływ na bieg nasze­go politycznego i gospodarczego życia, należą jedno­cześnie do tej przeklętej, żydowskiej sekty?- Z wielu

Obr. Stanisław Schaetzeł, dyrektor „Krajowego T-wa Naftowego”.
Dr. Jerzy Kozicki, poseł, dyrek. koncernu „Mało*
Inż. O. W. Theisberg – Wyszyński, geolog “Pio-
Ziemia i Żydzi.
Warszawski Dziennik Narodowy” pisze w numerze z dn. 7.III.1939, co następuje:
_ Ogółem w trzech województwach (stanisła­wowskim, tarnowskim, lwowskim) Żydzi są właści­cielami 150 tysięcy hektarów ziemi, dzierżawią zaś 48 tysięcy 330 hektarów*-Eto oddaje w dzierżawę Żydom polską ziemię? Jako odpowiedź na powyższe pytanie, załączamy wy­jątek z artykułu „Warsz. Dz. Narodowego” z dn. 2 marca 1939 r., p. t: „Arystokraci, ziemianie, Żydzi 36 tysięcy hek­tarów ziemi polskiej w Małopolsce Wschodniej w ręku Żydów”:
Woj. stanisławowskie.
„Organ ministra Poniatowskiego „Zespół”, ogłasza nazwiska ziemian, którzy- majątki swe puścili w dzierżawę Żydom w trzech.województwach połud-niowo-wschodnkh. Oto, według „Zespołu” (nr. 6 z 12 lutego far.), nazwiska ziemian, którzy w woj. stanisławowskim zrezygnowali z gospodarowania na ziemi polskiej we własnym imieniu i w imieniu na­rodu, wśród którego żyją.
7) Wedlug „Merkuriusz Polskiego” Nr., 14 z dn. 19.III. 39 r. p. t. inz. Stanisław Szczepanowski pogronica masonów naf-


Jest ich 31, wśród nich, niestety, szereg przedsta­wicieli czołowej arystokracji polskiej. Ogółem zie-miaństwe polskie oddało w tym województwie około 12 tysięcy hektarów ziemi w ręce ży­dowskie.
Książę Andrzej i Sebastian Lubomincy i Cecy­lia Bourbon, wydzierżawili Salomonowi Edelsteinowi majątek Wownia.
Księżna Cecylia Bcmrbon i Sebastian Lubomirki wydzierżawili Hellerom maj. Pukenicze.
Ks. Cecylia Lubomirska wydzierżawiła Chaimko-. wi Klingerowi maj. Kawska
Ks. Andrzej Lubomirski wydzierżawił Mendelowi Bardachowi maj. Uherzko
Ks. Henryk i Sebastian
wili Mendewowi Cuckerbergowi
Ks. Maria Woroniecka wydzierzawila Natusi i Jojne Rothubaumom maj. Siechów i Uhełna.
Maksymi­ i t d.
Ks. Henryk Lubomirski wydzierzawil Maximilianowi Jeemanowi maj Tejsarów i Pezany.
Woj. tam opolskie
„Dużo gorzej pod tym względem przedstawia, się sytuacja w woj. tarnopolskim gdzie żydom dzierzawi majatki 51 ziemian.
Są to między lanymi znowu przedstawiciel czolowe arystokracji po 1 s k i e j, m. in. dług „Zespolu” (nr. 7 z 19 Lutego br):
Markusowi
Agenor Goluchowski wydzierżawił Markusowi Seidmamowi fołwark Guszyn oraz M. Flasckmtrowi folwark Gustynek Wanda Grodzicka wydzierżawiła folwark Pilato-wice Mendlowi Maybergerowi.
Jerzy Potocki odstąpił w dzierżawę Saulowi Dy-werowi folwark Tarnów” i t d_53Woj. lwowskie
„W województwie lwowskim na omawianej liście ziemian figuruje ich (według „Zespołu”, nr. 8 z 26 lutego far.) — 34 i 4 instytucje polskie, Żydzi władają tu 13.830 ha ziemi polskiej, dzierżawionymi od Po-laków.
Ks. Leon Sapieha wydzierżawił majątek Tarnaw-ce Żydowi Marcelemu. Grossowi.
Maria Zamoyska. wydzierżawiła folwark Cuniów Gródek Jagielloński) Żydowi Makuaom
Maria Zyberk-Plater dzierżawi folwark Bojanice oraz folw. Opułsko żydowskiej spółce Odzywolski i Miller Meilech.
Również Andrzej Zyberk-Plater i Jam. Zyberk-Plater dzierżawią fołwark Siebieczów Żydowi Eha-szotoi Ratowf i t cL.
• * •
Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji Narodowa Agencja Informacyjna donosi, że krzyże „Virtuti Militari, medale i Krzyże Niepodległości oraz or­dery „Polonia Restituta”, produkują wyłącznie firmy ży­dowskie, m.in. J. Berliner (Warszawa, plac Krasinskich 2). Polskie odznaczenia żydowskiej fabrykacji — to istot­nie skandal niebywały! Kawaler „Virtuti Militari” naraził życie, a Żyd zarabia na tym pieniądze- 6)
ŻYDZI W WOLNYCH ZAWODACH.
Żydzi w dentystyce.
Według „Dziennika Urzędowego” organu Izb lekar-sko-dentystycznych, mamy lekarzy-dentystów w Polsce następującą liczbę:rzym-kat 555 żydów 711 288 „ 489 354 „ 367 210 „ 510
Izba Warszawska Izba Krakowska Izba Poznańska Izba Wileńska
Ogółem w całym Państwie
2.077
praktykuje „ 1.415
(Inne wyznania 153 lek. dent). »)
2ydźi w medycynie.
Medycyna, podobnie jak inne zawody, jest niesłycha­nie zażydzona. Według urzędowej statystyki, („Dziennik Urzędowy Izb Lekarskich” Nr. 7, 1938 r.), ilość lekarzy w Izbach Lekarskich Rzeczypospolitej, przedstawia się następująco:
nie pod. rzym.-kat. gr.-k. praw. prot. Żydów bezw. wyzn.
1.068 28 27 12
710 10
Krakowska
5
64
299
259
Lwowska 758 299
Łódzka 398 4
Pozn.-Pomorska 1.157 8
Śląska 409 —
WanŁ-Błałost Ł236 4
WiL-NowogT. 542 —
Czyli na ogólną liczbę wszystkich lekarzy w Polsce, która wynosi 11.846 osób, Żydów jest 4073. Nie wiemy, ilu Żydów lekarzy znajduje się w liczbie lekarzy katolików czy chrześcijan. Zapewne znaczny procent Śmiało można powiedzieć, iż Żydów (talmudystów i chrzczonych) znaj­duje się w medycynie ponad 50%.•) „Naród w Walce” z dn. 5.III.1939 r.


•) „Naród w Walce” x da. 22X1939 r.54


55Kto „pracuje” w prasie?
„Naród w walce” w Nr. 10 z dn. 15JCII. 1938 r. pisze: ,,_. W spółce „Domu Pras y”, do której na­leżą pisma: „E x p r e s s Porann y”, „Dobry W i e c z ó r”, “D z i e ń D ob r y” i „Prze­gląd Sportowy” — pracują następujący Ży­dzi: Marschak Leopold, Jan Drobniewski (Goldner), Świeżawski, Kamil Norden (Jankla Migona), Josek Stejnert, Bergman, Bejlin, Rozenholz, Maks Soko­łów, Lipszyc, Kornkowolski, Szereszewski i inni”.
Poza wymienioną prasą brukową służą Żydom i są redagowane przy pomocy Żydów następujące pisma: „Wia­domości literackie”, „Robotnik”, „Dziennik ludowy”, „Ostatnde wiadomości”, „Piąta rano”, „Szpilki”, „Kino”, i inne.
Oczywiście wmianka o kilku brukowcach warszaw­skich i ich pracownikach, nie wyczerpują grozy, jaka zwi­sa nad Polską wskutek opanowania prasy różnego rodzaju i piśmiennictwa w ogóle, przez Żydów i ich służalców.
* ♦ •
Żydzi w teatrze. (Wzmianka dotycząca tylko Warszawy).
Teatr Letni: Dyrektor Szacki-Szatter (Żyd).
Teatr Narodowy (?): Kierownik literacki — Pomper Pomirowski, Stanisławski (Bartman), Broniszówna (Chwat), Kersen (Lanker), Tichówna i Lipiński Leuer— Żydzi
Teatr Polski: p. Węgierko i Billauer-Borowski, Leś-mianówna, Szyfmanówna — Z y d z L
Kierownik administracyjny teatrów miejskich Kara-siński, Pinkus, Szyfinan — Żydzi”)11) „Naród w Walce” z dn. 1SJUL1939 r.
57Żydzi w adwokaturze.
Adwokatów w Polsce jest ogółem 7.800, w tym Żydów — 4300 czyli 55%. Aplikantów ogółem — 3.600, w tym Żydów — 2.600.
Niektóre Izby adwokackie, jak naprzykład Lwowska, posiadają 85% żydów, Krakowska ma ich aż 90%.
Są miasta w Polsce, gdzie na dużą liczbę adwokatów niema ani jednego Polaka, np: w Drohobyczu jest aż 126 adwokatów Żydów, 4 adwokatów Polaków, podobno zmu­szeni są to miasto opuścić, gdyż nie mają środków utrzy­mania, choć istnieją tam wielkie instytucje państwowe,
jak „Polmin”. M)
• * •
Żydzi w prasie.
Niezmiernie doniosłą rolę, zwłaszcza w czasach dzi­siejszych odgrywa prasa. Ona narzuca ludziom pogląd na życie, ona karmi i wychowywa tłumy.
A w jaki sposób?
Przeczytajcie „brukowce” warszawskie, czy znajdzie­cie tam jakąś myśl, ideę?- Szpalty tych piśmideł przepeł­nione są opisami zbrodni, łajdactwem łotrostw ubranych niekiedy w powabną, humorystyczną szatę. Ma to wszyst­ko swój ukryty sens.
Kłamstwa i bzdury prasy brukowej ogłupiają czytel­nika odwodząc go od myślenia, co jest bardzo na rękę roz­maitym „reżimom” oraz żydostwu.
Karmiony brukową strawą „obywatel” zatraca poczu­cie uczciwości, charakter, głupieje i jako taki — o co cho­dzi głównie żydostwu — stanowić będzie narzędzie w rę­ka Izraela.
10) Według statystyki p. mec. Jana Optata Sokołowskiego. 56Biura, dyrektorzy, zarząd — w 90% żydowski. Pola­cy stanowią znikomy procent, pełniąc rolę woź­nych i tp.12)
• * •
Polska pieśń.
Od szeregu lat w całym naszym biednym kraju roz-wają tony „foxów”, „tang”, które pod względem
treści, słów, jak i mełodii, są odbiciem duszy żydowskiej.
Gdy Jankiel Mickiewiczowski grał na cymbałach, to miłe rodaki tylko słuchały, teraz, gdy Żydzi grają, to już „cymbały” skaczą w takt żydowskiej muzyki i śpiewają „najmodniejsze” tanga.
Jakaś zaraza tych melodii i tych śpiewań padła na kraj cały i ciąży nad nim, jak straszliwa melodia chochoła grającego w „Weselu” Wyspiańskiego: „Miałeś chamie złoty róg”.
12) Według jednodniówki „W natarciu” z października 193S i broszury M. Wisniewicza „Żydzi w życiu kulturalnym Polski”.
„Artyści”-dekoratorzy-operatorzy-sce-harzyści filmowi: Marian (?) Czauski Aleksander (?) Ford, Józef Leites, Konrad (?) Tom, Janusz Warnecki, Michał Wyszyn-ski, Seweryn (?) Steinwurzel, Jerzy (?) Steń, Alfred Niemirski, Anatol Sztera, Jerzy (?) Nell, Jacek (?) Rotmil, Stefan (?) Nor-ris, Napoleon (tylko nie ten z Korsyki, a prawdopodobnie z Gę­siej) Sedek. Jednym słowem sami Żydzi, oprócz innych również Żydów.
Kina żydowskie w Warszawie: Atlantic, Bałtyk, Capitol, Gasino, Colossetwn. Europa, Hollywood, Imperiał, Palladium, Pan, Kiałto, Stylowy, światowid, Victoria, Adria, Amor, Antinea, Bis, Czary, Eden, Elitę, Fama, Filharmonia, Florida, Fo­rum, Helios, Majestic, Maska, Mewa, Mucha, Nowa Tombola, Po­pularny, Raj, Rex, Rirfera, Roxy, Sfinks, Syrena, Ton, Uciecha, Unia, Wanda. (Według przytoczonej jednodniówki „W natarciu”).
59Autorów, dekoratorów, reżyserów Żydów w teatrach warszawskich jest ogółem 35%.
Żydzi w filmie.
Kino, ten potężny środek oddziaływania na tłumy w 80% jest opanowany przez Żydów.
Szerzą też Żydzi przy pomocy twoich filmów zgni­liznę, brud, niewiarę, a w najlepszym razie bezmyślność i głupotę.
Podajemy niektóre instytucje i naz­wiska Żydów w filmie:
Rada naczelna Przemyski, Filmowego w Polsce.
Prezes, Ordyński — Blumefeld. wiceprezes, Gleisner, sekretarz, Krawicz — Żydzi. Resztę zarządu w 55% stano­wią Żydzi
Polski Związek Przemysłowców Filmowych,
Prezes Gleisner, członkowie zarządu: Czaban, Gryn-baum, Jankołowicz i inni — 85% Żydów.
Związek właścicieli Kino-Teatrów.
Prezes Czarnecki (Żyd). Zarząd: Finkelstein, Dein, Częstochowski i inni — 60% Żydów.
Wypożyczalnie filmów.
„Metro-Goldwyn-Meyer”, „National Film Corpora­tion”, „Paramount Films”, „Universal Pictures Corpora­tion”. Są to wielkie międzynarodowe Koncerny filmo­we — należące przeważnie do Żydów.
Przedstawicielstwo na Polskę wyżej wymienionych Koncernów, znajduje się w ręku żydowskim.
58Oto spis „pieśniarzy”, ulubieńców bezmyślnego tłumu „gojów” i „gojek”: Gold, Kataszek, Petersburski, Górzyń-ski, Gordon, Hemar, Włast, Kagan, Skrzypkowski, Szer-Szeń, Orliński.
A nazwy tych „pieśni”, takich rodzimych, takich rze-czywiście „naszych”: „Pod samowarem” — „Pod aba-żurem”, „Rafałek”, „Rebeka”, „Gazu! Gazu!”, „Lim. ba”, „Rumba”, „Jo-Jo” — są one jednak już przebrzmiałe. Natomiast modne, najmodniejsze, sam cymes, są melodii nowego majufesu” „Lambeth-walk”, którą w karnawale roku pańskiego 1939 tańczyli we wszystkich tanc-budach tubylcy “obywatele”, „Akum”, „Nochram”, “Edom”, „Goim” — czyli jednym słowem bracia rodacy.
Orkiestra „Polskiego Radia” pod dyrekcją p. „Zdzisła^ Grunberga – Górzyńskiego, gra na płytach gramofono-wych z firmy „Wekslef”. Dyrygent Filharmonii, p. Fitel-”berg, od „naszych”, wdzięcznie dyryguje, a nieśmiertelny, -też „nasz” — złotym krzyżem zasługi udekorowany — profesor Ludwik Urstein przy fortepianie.lS)
Żydzi w handlu i przemyśle.
Po za wartościami duchowymi, które stanowią o po­tędze narodu i jego żywotności doniosłą rolę odgrywają -w życiu narodów jego doczesne dobra.
13) Wogóle treścia „piosenek” nadawanych niekiedy „Polskie Radio” powinna sie zainteresować policja obyczajowa i za popisywanie sie pornografią pociągać do odpowiedziatoośd (np. za bezwstydną piosenkę „Czy mu dać”, którą śpiewała dawno w czasie audycji z hotelu „Bristol” Jakaś aktorica ku „zbudowaniu* drłert i młodzieży).
40Jezus Chrystus wskazał całej ludzkosci cel najwyższy – dążenie do Boga i osiągnięcie Królestwa Niebieskiego. Jest to najwyższe dobro do którego ma dążyć jednostka, naród, ludzkość, ale wskazał człowiekowi jednocześnie i je­go cele doczesne i dobra doczesne, do których wolno mu dążyć i wolno z nich korzystać zgodnie z wolą Bożą.
Przyjdź Królestwo Twoje. Święć się Imię Twoje,
mówił Jezus w najcudniejszej i najwspanialszej modlit­wie „Ojcze nasz” — ale w tej samej modlitwie prosił dla człowieka o chleb doczesny:
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” Chleb powszedni narodu — to jego bogactwa naturalne: ziemia, która rodzi zboże, która daje mu z swoich wnętrz bogac­twa mineralne: węgiel, sól, żelazo, złoto—
Dużo dał Dobry Bóg naszej Ojczyźnie „Chleba pow­szedniego1′ — dzięki najgłębsze cały naród Mu za to wi­nien składać…
Dlaczego jednak miliony Polaków żyją w niedoli?
Dlaczego od wielu lat musimy się uciekać do „żebra­niny” na rzecz bezrobotnych?
Dlaczego 8 milionów Polaków tuła się na obczyźnie, poszukując kawałka chleba, którego podobno brak jest w Ojczyźnie?
Główną przyczyną naszej biedy są zy d z i, ta wie­lomilionowa rzesza, która zjada nam i naszym dzieciom chleb powszedni… Te żarłoczne rekiny i pijawki, które ze krwi narodu ciągną żywotne siły dla siebie. Żydowscy kapitaliści zgarniający w swoje szpony bogactwa naszej ziemi.
61Cały przemysł i handel, warsztaty pracy w ich rękach. Na procenty kapitalistów żydowskich musi pracować cały naród polski.. Żydzi posiadają skarby polskiej ziemi i obracają je wyłącznie na swoją korzyść. Wielki kapitał w ich rękach! Wielki przemysł im służy! Oni dysponują całą gospodarką narodową.
Oto co mówi statystyka:
80% Zakładów przemysłowych należy do żydów.
85% Handlu.
90% Banków.
75% Nieruchomości w miastach.14)
Dla przykładu załączamy parę wykresów statystycz­nych, które zaledwie w znikomej części odtwarzają stan posiadania źródeł handlowych i warsztatów pracy przez żydów:
Warszawa.
Według spisu z r. 1932, warsztatów rzemieślniczych w Warszawie było 16.504, z czego
chrześcijańskich 7.118 żydowskich 9.336
czyli 56%, a mianowicie:
Szklarstwo chrześcijan 48 Żydów 62
Tokarstwo „ 17 „ 157
5 „ 153
Kuśnierstwo „ 72 „ 267
Krawiectwo „ 1.022 „ 2.254
« n 20
*4) Ks. Trzeciak „Talmud o gojach a kwestia żydowska -w Polsce”, itr. 348.


Blacharstwo
H
144
n
%33
Tak było w 1932 r., obecnie można sądzić, że jeszcze więcej przybyło żydowskich warsztatów pracy, gdyż po­mimo rozpaczliwej walki polskiego rzemieślnika z żydow-I’4ałrim, ten ostatni coraz bardziej opanowywa życie prze-mysłowo – gospodarcze w Polsce.
Podobną statystykę daje Izba Rzemieślnicza w Łucku:
gdzie chrześcijańskich warsztatów pracy jest 8.884
żydowskich „ „ „ 13.262
Izba Rzemieślnicza w Brześciu nad Bugiem:
warsztatów chrześcijańskich podaje 2.975
„ żydowskich „ 7.005
Izba Rzemieślnicza w Białymstoku:
W zrzeszonych organizacjach chrześcijańskich
pracuje 1.771 w organizacjach żydowskich 7.511″)
. A jaką korzyść ma Polska z tego żydowskiego >than-dlu”, niech nam wyjaśni przytoczona statystyka żydow­skich złodziejstw i oszustw, dokonanych w przeciągu paru miesięcy 1938 r.:


1. Afera Straussa z czerwca 1938 r. strata fir­
my „Bata”
Strata innych firm
Zaległe podatki
2. Dyrektorzy żydowskiego banku spółdziel­
czego przez oszukańcze manipulacje na­
brali różnych ludzi na


106000 zł.
3225!)6 zł.
50000 zł.
400000 zł.M) Ks. Trzeciak „Mesjanizm a kwestia tydowska w «tr. 102 i m63(Lwów, czerwiec 1938 r.).
3. Szulim Pieprz et Co wywiózł z Polski do
Palestyny
Zalegał z podatkami
(Katowice, w maju 1938 r.).
4. Drucker, 2yd z Chrzanowa, wywiózł
z Polski
Sąd go uniewinnił, ale prokurator apelowal
W słynnej lwowskiej aferze inwalidzkiej
najzupełniej zdrowi Żydzi pobrali jako
renty ponad - .
„Pomogli” urzędnikom lwowskiej Izby
Skarbowej do wykreślenia zaległości po­
datkowych na sumę
W Łodzi jedna tylko szajka Szlama Bo-
rzekowskiegc nafałszowała weksli na
Rot, który gdy go złapali powiesił się
w celi, przed tym przewiózł dewiz na
Dom Bankowy Hobzera w Krakowie ma
na sumieniu około
w związku z aferą dewizową.
Lubelska spółka autobusowa ukryła przed
władzami skarbowymi dochodu
P. Rosenberg (kamieniołomy i fosforyty
Rachowskie) poszkodował Ubezpieczal-
nię Społeczną na
Izaak Sterner z Będzina razem z Niem­
cem Mikolaschem przemycili towarów
wartości ponad
Josek Sal, król przemytników jedwabiu
Milner kupując kradzione szyny kolejo­
we na sumę
Hersz Rożen — przedstawiciel monopolu
zapałczanego „nadużył skarb” na
Inż. Tombak czyniąc dostawy do „Skar-
bofennu” potknął się o
Lwowski Żyd Briefer, umorzył długi róż­
nych przedsiębiorców w Ubezpieczalni
Społecznej na sumę


800000 zł. 410000 zŁ
658000 zł.
50000 zŁ

46192
zł.
6418. No i na zakończenie przykłady łapow­
nictwa Żyda Zajdensznira na … 400 zł.
19. “i Judka Ajzykowicza na …. 200 zŁ
8885538 zł.
Dziewiętnaście afer i prawie na dziesięć milionów i oszustw. Oto bardzo niekompletna próbka „państwowo-twórczej” działalności Żydów w ciągu 6 miesięcy 1938 r. A ile szwindli codziennych i ile wielkich afer niewy-krytych?*•)
Ta garść ogólnikowych liczb o żydowskich korzyś­ciach i polskich stratach ma swoją tragiczną wymowę.
Żydzi opanowali warsztaty pracy i zdobyli miasta. Na przeludnionej wsi męczy się chłop polski wyzyskiwa­ny przez Żydów, -których bogaci swoją krwawicą, a sam coraz bardziej marnieje
I nie pomoże rozkładanie podatków na raty, ani „pla­nowania” O. Zo. Nu., ani chwilowe ulgi ze strony pań­stwa, ani surowe kary za żydowskie oszustwa i zło­dziejstwa.
Żydzi muszą opuścić nasze miasta i wsie, a przy pracy w wielkiej gospodarce narodowej mu­si stanąć gospod arz-Polak!
Tę robotę prowadzi już obóz Narodowy.
Chłop narodowiec opoczyński, odrzywolski, czy łom­żyński zacisnął zęby i pięści i rozpoczął walkę o „stragan”.
Walkę tę będzie prowadził tak długo aż zwycięstwo „straganów” rozwali niezdobyte mury wielkich
»•) „Naród w Walce” z dn. 22X1939 r.
5* 65vnL Sprzymierzeńcy żydowscy.
MASONERIA
Masoneria albo wolnomularstwo, jest to jedna z naj­potężniejszych na świecie organizacji, która służy Żydom w ich zbrodniczym dążeniu do zniszczenia narodów chrześ­cijańskich, Kościoła Chrystusowego i oddania władzy nad światem w ręce Izraela.
Na dowód przytaczamy słowa wybitnych masonów, które nam powiedzą o celach i dążeniach tej zbrodniczej sekty, tej judaistycznej instytucji, wychowującej złoczyń­ców i podpalaczy świata.
„Bracie! — tak mówił Wielki Mistrz masoński do „brata” Garibaldiego… — powtórz za nami najwyż­szą przysięgę; Przysięgam, że nie będę miał innej ojczyzny, jak ojczyznę powszechną (międzynaro­dówkę).
Przysięgam, że będę zwalczał z całą zaciętością zawsze i wszędzie granice narodów, granice pól, do­mów, granice rodzinne; przysięgam wywrócić choćby z poświęceniem własnego życia granice, w których zabójcy ludzkości nakreślili krwią i bło­tem Imię Boga”.
67
koncernów i spółek, banków — przy pomocy których Żydzi duszą naród polski swoim czwar­tym zaborem.
Judea delenda est — Żydzi z pol­skich miast i miasteczek, z handlu i rzemiosła, muszą iść precz!Oznajmiam, że przeczę istnieniu Boga i duszy_ Niechaj naród, religia i rodzina znikną na zawsze.
„Naszym celem jest zatknięcie sztandaru na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie czas, gdy Chrystus, Pan niebios, kłaniać się będzie Panu naszemu, panu ziemi!!!…” (Z mowy W. Mistrza loży Włoskiej).
„Przyjdzie czas, że w tych samych kościołach, w których księża głoszą naukę Chrystusa, my nasze nauki będziemy głosić. Tam gdzie dziś rozbrzmiewa­ją głosy psalmów, będziemy słyszeć uderzenia mło­tów i wybuchy baterii”, (słowa W. Mistrza Blatina wypowiedziane w 1883 r., jak bardzo się sprawdzały, przez pewien czas w czerwonej Hiszpanii w 19368 r.).
„Walka pomiędzy katolicyzmem a masonerią jest walką bez wytchnienia i bez litości”. (Uchwała Naj­wyższej Rady Masońskiej z 1895 r.).
„Dwadzieścia wieków triumfował Galilejczyk z Nazeretu. Teraz już wybiła dla niego godzina śmier­ci”, (słowa masona Delpech’a z przemówienia w 1903 roku).
„My masoni musimy dążyć do całkowitego znisz­czenia katolicyzmu”. „Katolicyzm i masoneria wza­jemnie się wykluczają, gdy jedno triumfuje, drugie musi zginąć”.
„Nie wystarczy zwalczać wpływu duchowieństwa, pozbawić Kościół władzy… Trzeba zniszczyć raczej narzędzie, którym posługuje się kler dla ujarzmie­nia mas, to jest samą religię”.’)
2) Przytoczone teksty z oświadczeń, przemów i uchwał ma­sońskich, podajemy według książki Dr. M. Skrudlika „Masoneria w Polsce” oraz według A. G. Michael’a „Państwo w okowach masonerii”.
68Załączone oświadczenia masońskie odsłaniają zupeł­nie wyraźnie oblicze tej szatańskiej sekty. Istotą jej, jak widzimy, jest dążenie do zburzenia ustroju świata opar­tego na pojęciu rodziny i narodu, a zastąpienie go między­narodówką, oraz na zniszczeniu Kościoła Rzymsko – Ka­tolickiego.
Masońska nienawiść do Jezusa Chrystusa i Jego Koś­cioła, świadczy, że ci, którzy ją głoszą są bardzo bliskimi krewnymi tych, którzy wobec Piłata krzyczeli:
„Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj Go!!!._ a wypuść nam Barabasza”.
Masoneria jest potężną i bardzo starą organizacją. Ja­ko Instytucja K a halna ma na celu walkę z Jezu­sem Chrystusem i jako taka istnieje od początku chrześci­jaństwa.
Pierwszą lożą masońską w tym znaczeniu był Sanhe­dryn z Annaszem i Kaifaszem na czele, skazujący Jezusa na śmierć.
Masoneria, jako wyraz dążeń Żydów do zapanowania nad światem, jest również tak stara, jak starym jest naród żydowski, który od początku swego istnienia posłannic­two dane mu przez Boga rozumiał w znaczeniu material­nym, uzurpując sobie przywilej panowania nad światem.
Świadczą o tym jej cele, sposoby działania, ceremonie, znaki, symbole, które są pochodzenia żydowskiego (np. pięcioramienna gwiazda, sześcioramienne świeczniki, bi­blia i L p.).
Różnymi drogami przeprowadza masoneria dzieło zni­szczenia Kościoła i narodów aryjskich w ciągu dziejów.
69Siady jej niszczycielskiej działalności dałyby się odna­leźć w sektach i herezjach występujących przeciwko Bóstwu Chrystusa Pana (wiek IV).
W XIII wieku „działa” przez sektę Albigensów, która straszliwie spustoszyła południową Francję, mordując set­ki tysięcy wiernych i kapłanów, paląc mnóstwo ko­ściołów—
Ducha masonerii odnajdujemy w spustoszeniu, ja­kiego dokonał zbuntowany mnich z Wittenbergi, Marcin Luter, twórca protestantyzmu (wiek 16), na którym to protestantyzmie, jak na glebie urodzajnej zakorzeniła się i rozrasta masoneria współczesna.
Idealnym wreszcie dziełem masonerii, była Wielka Bewolucja Francuska (r. 1789), której kłamliwe hasła: „Wolność, równość i braterstwo”, są deklamowane przez wszystkich masonów świata.
„Pod względem organizacyjnym, masoneria jest opar­ta na zasadach hierarchicznych i posiada 33 stopnie wta­jemniczenia. Każdy mason rozpoczyna swą karierę od stopnia najniższego — pierwszego: „ucznia”. Dalej są stopnie „czeladnika” i „mistrza”.
Te trzy stopnie są jednakowe we wszystkich obrząd­kach masońskich”. a)
Masoneria działa według rytów czyli obrządków.
Najbardziej popularny i popierany obecnie przez ma­sonerię, jest ryt czyli Obrządek Szkocki (zało­żony w 1806 r. przez 5 Żydów we Francji).
*) Według B. Chełmińskiego „Masoneria w Polsce współ­czesnej”, str. 59.
70Pierwszą komórkę organizacyjną stanowi t. zw. Lo­ża4), na czele której stoi „Mistrz Katedry”.
Wszystkie loże danego kraju podlegają „Wielkiej Lo­ży”, na czele której stoi „Wielki Mistrz”.
„Wielkie Loże” łączą się w „Międzynarodowe Zjedno­czenie Masońskie” z „Wielkim Kanclerzem” na czele.
Powyższa organizacja obejmuje masonów tylko 1, 2 i 3-go stopnia. Masoni wyższych stopni są zorganizowani osobno.
Masoni 33 stopnia tworzą t. zw. „Najwyższą Radę”, na czele której stoi „Wielki Kanclerz”.
Poza „Obrządkiem Szkockim”, istnieją loże, należące do „Obrządku Wielkiego Wschodu”, oraz loża przeznaczo­na tylko dla Żydów. Nosi ona nazwę „Bnei-Brith” (Syno­wie przymierza).
Wszystkie te loże „ryty”, „Zjednoczenia”, „Wielkie Rady”, jakkolwiek znajduje się w nich wielu chrześcijan i jakkolwiek pozornie służą celom politycznym czy gospo­darczym, kierowane są zasadniczo przez Żydów i służą w ostatecznym swym celu tylko Żydom.
Organizacja ta rozporządza wielkimi wpływami izło-tem. To ostatnie tłumaczy nam, dlaczego w masonerii poza Żydami talmudystami i „mechesami”, znajduje się tak wielka ilość sprzedajnych „akum”, „goim”, czyli chrześci­jan – aryjczyków.
• • . •
Masoneria „działa” głównie wśród „możnych” tego świata. Sfera jej wpływów, to gabinety ministrów, stano-
4) Loża pochodzi od hebrajskiego słowa Jiszche”, co znaczy „pokój przyległy” (do świątyni Salomona), tak tłumaczy ten wy­raz nadrabin, mason Izaak Borchardt, cyt B. Chełmiński „Maso­neria w Polsce współczesnej”, str. 37.
Uwiska dyrektorów banków i wielkich przedsiębiorstw, profesorów uniwersytetu-.
Jednym słowem, masoneria obraca się wśród „elity” rządzącej państwem i bardzo często ona właśnie tę „elitę” stanowi
Specjalną opieką otacza ośrodki wychowawcze naro­du, szkolnictwo, instytucje naukowe…
Usiłuje opanować literaturę, prasę, która jej służy do urabiania poglądów tłumu…
Planowo, ostrożnie, obłudnie i skrycie prowadzi krok za krokiem niszczycielską dla Kościoła, narodu i pań­stwa robotę, a kiedy już naród zostanie dostatecznie wew­nątrz osłabiony i zarażony jadem masońskim5), masone­ria dalszą akcję przekazuje swojemu bratu — komu­nizmowi
I wtedy to na gruzach zburzonego porządku, wyrasta Synagoga szatana iw oparach chrześcijańskiej krwi, na tle łun płonących kościołów, jaśnieje złowieszcza pięcioramienna gwiazda,
MASONERIA W POLSCK
Zaraza masońska przedostała się do Polski w 16 wie­ka w formie „nowinek” protestanckich, kalwińskich, so-cyniańskich i innych.
Jej ojcami duchowymi są Włoch Socyn, Czech Kc-meńsky i cała plejada łotrów i zdrajców, którzy ułatwiali „masonowi” Karolowi Gustawowi zalew i zniszczenie Pol­ski szwedzkim „Potopem”.
6) Masoneria opadła ducha narodu, odbiera mu «sily, ener­gie, odwagę i oddaje go w ręce obcych potęg, jak tego mieliśmy ostatnio dowód z Czechami.
72Usadowiła się natomiast na dobre masoneria w Polsce za czasów masonów – królów Augusta I i Augusta Mocnego.
Dokonała ona w porozumieniu z Prasami, po uprzed­
nim moralnym zniszczeniu Polski, zbrodni jej rozbioru,
co było potrzebne masonerii -kahałowi w wal­
ce z „semper fidelis” (zawsze wierną) Polską, ostoją Kato­
licyzmu i co było potrzebne masonerii — Żydom dla urze­
czywistnienia przepowiedni Franka o Polsce „nowej ziemi
obiecanej” do której od czasów rozbiorów poczną dążyć
Żydzi z całego świata. •
Masoneria w Polsce Niepodległej odgrywa znaczną ro­lę. Stykają się w naszej Ojczyźnie obrządki: „Szkocki” i „Wielki Wschód” oraz żydowski Bnei – brith”. Wpływy masońskie przenikają niektóre dziedziny naszego życia, wprowadzając do niego dezorganizację i zamęt.
Fałszywymi deklaracjami o „mocarstwowosci”, „zjed­noczeniu”, „patriotyzmie” (przyodziewając się nawet w sza­ty „katolickie” czy „antysemityzmu”), uwodzą dobrej woli i wielkiej naiwności „obywateli”, kłócą naród, tamując je­go naturalny pęd do rozwoju i wielkości Masonerii zale­ży w tej chwili na tym aby była Polska, ale ani narodowa, ara wielka, ani tym bardziej prawdziwie katolicka.
Masoneria chce żeby Polska była Judeo – Polską. W tym kierunku zmierzają jej plany i wysiłki i dla osiąg­nięcia tego celu, wszelkimi sposobami osłabia naród polski
Kto należy w Polsce do masonerii?
Jakie nazwiska, wywierające wpływ na bieg nasze­go politycznego i gospodarczego życia, należą jedno­cześnie do tej przeklętej, żydowskiej sekty?- Z wielu
73względów nie można jeszcze dziś tego ujawnić. Wyjaśni to dopiero przyszła historia
Wielkiej Narodowej Polski.
* *
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listo­pada 1938 r. rozwiązał masonerię w Polsce… Jak dalece dekret zostanie wprowadzony w życie — przyszłość nam powie?.-
PRZYBUDÓWKI MASONERII
Należy wspomnieć o tym, iż masoneria lubi się wy­ręczać rozmaitymi organizacjami, które z nią sympaty­zują, lub wręcz stanowią jej przybudówki.
Do takich przybudówek masońskich należą w Polsce:
„Liga obrony praw człowieka i obywatela”.
„Klub polityczny kobiet postępowych”.
„Związek esperantystów”.6)
„Y. M. C. A.” („Imcia” — związek Młodzieży chrześ­cijańskiej, oczywiście protestanckiej).
„liga reformy obyczajów”, założona przez osławione­go patrona „Poradni świadomego Macierzyństwa” w których „radzą”, jak niszczyć moralność chrześcijańską w rodzinie i społeczeństwie, członka P. A. L.-u (Pol­skiej Akademii Literatury) — Boya-Zeleń-s k i e g o.
•) „Esperanto0, jest to język międzynarodowy, w ohydny sposób zlepiony z języków różnych narodów przez Żyda Zamen-hofa. Język ten ma ułatwić usunięcie różnic i granic narodów, dla łatwiejszego urzeczywistnienia żydowskiej międzynarodówki. „Wdzięczna” Warszawa uczciła sprytnego żyda za ten wynalazek, nadając jednej z ulic nazwę „Ludwika (?) Zamenhofa”.
74“Rotary- Kluby”.
Te ostatnie bardzo się szerzą w Europie (ostrzegał wojskowych francuskich przed ich szpiegowską działalnoś­cią marszałek Petain; podobnie Niemcy — zabronili woj­skowym należeć do tej organizacji).
W Polsce „Rotary – Kluby” są bardzo rozgałęzione i należą do nich wybitni przedstawiciele różnych insty­tucji i zawodów.
„Rotary – Klub” jest organizacją masońską skupiają­cą „braci” w imię ,4deałów gospodarczych”.
Według oświadczeń rotariańskich: „moralność ro-tariańska nie zna narodowości ani religii” przez co otwiera podwoje protestantom, katolikom, Żydom, chrześcijanom, buddystom itd.7)
Sekty.
Tym samym mniej więcej celom, co i masoneria, służą rozmaite związki pseudoreligijne, walczące z Kościołem. Katolickim w Polsce, jak:
„Polski narodowy kościół katolicki” — założony przez Hodura.
„Starokatolicki kościół mariawitów” — błuźniercza sekta założona przez Kowalskiego.
„Starokatolicki kościół Rzeczypospolitej Polskiej” — założony przez Farona.
„Kościół metodystów” — Badacze Pisma św.” i inne.
7) Z przemów założycieli i wybitnych rotarianów. B. Cheł­miński „Masoneria w Polsce współczesnej”.
75KOŚCIÓŁ RZYM – KAT. WOBEC MASONERII.
Masonerię potępił: Klemens XII w 1738 r. w encyklice eminenti” zabraniając wiernym w imię świętego posluszenstwa należenia lub współdziałania z masonerią pod
karą klątwy kościelnej, zastrzeżonej samemu papieżowi
Papież Pius VII potępia masonerię w encyklice „Eccleaa” r. 1821. To samo czynią papieże: Leon XII, Pius IX, Leon XIII
Prawo Kanoniczne powiada:
„Należący do sekty masońskiej, jak również do innych tego samego gatunku organizacji… podlegają klątwie kościelnej, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej”. (Can. 2335).
Pius XI, wielki przyjaciel Polski w swoim przemó-”Wieniu do pielgrzymki polskiej w dniu 4 października 1929 r. ostrzegał przed masonerią:
„Muszę was ostrzec, jak niegdyś Chrystus ostrze­gał apostołów, mówiąc do nich: Czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie, gdyż grożą wam niebezpieczeństwa i zasadzki podstępne; wróg wszelkiego dobra, które­go Chrystus Pan nazwał bramami piekielnymi, nie śpi, ale czuwa i działa wśród was. Mam tu na myśli przede wszystkim sektę masońską, która szerzy swe przewrotne zasady i zgubne wpływy również w Pol­sce, usiłując w szczególności zniszczyć waszą świętą i cenną spuściznę duchową i religijną, która stanowi moc i chlubę waszą.
Dlatego też powtarzamy, czuwajcie, gdyż wróg nie śpi, a więc i wam nie wolno zasypiać”. )
Czuwamy!!!
•) Przybudówki masonerii, Rotary-Kluby, Sekty według Dr. M. Skrudiika „Masonerja w Polsce”.DL
Socjalizm.
Socjalizm jest organizacją służącą celom żydowskim. Twórcą socjalizmu był potomek rodu rabinów, Karol Marks, oraz jego pomocnicy Żydzi: Lassale, Bernstein,. Mojżesz Hess.
Ci Żydzi żyjący w ubiegłym stuleciu wykorzystali zjawisko powstawania t zw. proletariatu, czyli ludzi sku­piających się przy wielkich fabrykach, bowiem wiek 19* był wiekiem niesłychanego rozwoju wielkich fabryk, któ­re potrzebowały mnóstwa robotników.
Robotnicy ci, wyzyskiwani niejednokrotnie w sposób-wołający o pomstę do Boga, stanowili element niespokoj­ny, łatwo zapalny i wskutek doznawanych krzywd żądny walki i zemsty.
Nędzę i wyzysk oraz słuszne pragnienie polepszenia swej doli, Żydzi postanowili wyzyskać dla swoich celów-
Karol Marks pisze dzieło pod tytułem: „Kapitał” — będące do dnia dzisiejszego katechizmem socjalizmu. Żyd’: ten swymi hasłami socjalistycznymi wywołał wielką re­wolucję w umysłach… i dał szerokim masom nową religię-, opartą na podstawach gospodarczych.
TTIstotą relgii socjatistetycznej jest materializm czyli że nic nie istnieje poza światem doczesnym, oraz że celem człowieka jest jego dobrobyt materialny.
Wprowadzenie w życie „marksizmu” zamienia masy ludzkie w stado zwierząt, walczących o swój byt doczesny.
Człowiek, który przestanie wierzyć w Boga i nie uzna­je odpowiedzialności przed Nim po śmiereci, wyzwala z sa­mego siebie najokrutniejsze i najbardziej podłe zwierzę.
Odebrać ludziom wiarę w Boga — to zmienić ludzkość w jakiś zespół najdzikszych bydląt — to wywołać pow­szechną rewolucję, w której wyginą „goje” na rzecz Izraela.
To na sztandarze czerwonym od krwi bratobójczej umieścić godło nowej wiary, pięcioramienną gwiazdę Salomona.
O tym, że socjalizm miał na celu przede wszystkim walkę z Chrystusem Panem, świadczą uchwały „Kongresu socjalistycznego w 1868 r. w Brukseli, który postanowił, że religia i pismo św. mają być zastąpione przez kult tych znakomitych mężów, którzy największe położyli zasługi w sprawie podniesienia materialnego dobrobytu ludz­kości. 1)
„Religia jest to wymysł i fantazja ludzka” — mówił Marks. Odrzucenie religii i zabicie w duszy ludzkiej wiary w Boga i w nieśmiertelność duszy, było dotąd dla prze­wrotnych Żydów świetnym narzędziem do zdemoralizowa­nia tysiącznych rzesz, którym, odbierając wiarę w Boga, jedyną ostoję i pokrzepienie w ciężkim życiu, dawano nie­nawiść i hasło niszczycielskiej „walki klas”.
1) W. Cathrein „Socjalizm, badanie jego podstaw i możli­wości”, str. 21.
78Drugą ideą niszczycielską, którą Marks opętał tłumy czerwonych, „gojów”, było wmówienie w nich, iż nie ist­nieje ani naród, ani ojczyzna.
Na kongresie w Londynie 1864 r. Marks rzucił hasło, drukowane po dzień dzisiejszy w nagłówku „naszego” „Robotnika”:
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”.
Tak powstały pierwsze szeregi ludzi bez ojczyzny. Ży­dzi cisnęli im wiarę w jakąś „międzynarodówkę” i dla idei tej „międzynarodówki”, która jest niczym innym, jak dążeniem żydostwa do władzy nad światem, każą robotni­kowi socjaliście walczyć i ginąc.
* * «
Polska Partia Socjalistyczna, czyli t. zw. P. P. S., po­dobnie jak jej towarzyszki innych krajów, służy w znacz­nej mierze celom żydowskim i jest pod kie­rownictwem Żydów. Nie może zresztą być ina­czej. „Przyjaźń między Żydami i nie-Żydami na polu so­cjalizmu jest akurat tak stara, jak sam socjalizm…
„Nikt nie wziął tak poważnie socjalizmu, jak Ży­dzi i nikt mu się nie oddał w takiej mierze, ciałem duszą, jak Żydzi”, tak stwierdza dr. Jehojszue Gotlib.’)
Pierwszego maja, każdego roku, wylewają się na uli­ce, brudną falą czerwonych płacht tłumy „towarzyszy” z Gęsiej, Dzikiej, Ludwika (?) Zamenhoffa, esperantysty, i Majzelsa, rabina. Międzynarodówka żydowska, wroga, nienawistna… Wznoszą się ku górze zaciśnięte pięści Or­kiestry grają hymn międzynarodowy — zapowiedź pano­wania Izraela. Ale obok Żydów idzie ręka w rękę robotnik Polak. Idzie młodzież, dzieci… Ciemne, ogłupiałe falangi
2) Zb. Krasnowski „światowa Polityka Żydów”, str. 14.
79braci rodaków. Nieszczęsne narzędzie w ręku podpalaczy świata, niszczycieli religii, narodu, Polski, narzędzie w rę­ku Żydów.
Socjalista nie może być chrześcijaninem, a tymbar-dziej katolikiem. Socjalizm i chrystjanizm, są to pojęcia zupełnie sprzeczne i wzajemnie się wykluczające.
„Jeśli socjalizm, jak zresztą wszystkie błędy, za­wiera źdźbło prawdy (czemu zresztą Papieże nigdy nie przeczyli), opiera się jednak na swoistej teorii
0 społeczeństwie, której z prawdziwym chrystianiz-
mem pogodzić nie można. Socjalizm religijny, socja­
lizm chrześcijański są pojęciamy sprzecznymi w sobie;
Nikt nie może jednocześnie być dobrym katolikiem
i prawdziwym socjalistą”,
powiedział Ojciec św. Pius XI w swej słynnej Encyklice „O odnowieniu ustroju społecznego”.3)
Socjalista nie może być dobrym Polakiem, ponieważ socjalizm nie uznaje narodu i państwa narodowego i dąży do zastąpienia ojczyzny przez „międzynarodówkę”. Socja­lista w Polsce wogóle nie zasługuje nawet na miano prawdziwego Polaka, bowiem idzie ręka w rękę z ży-dostwem, tym „czwartym najeźdźcą” i spełnia jego zle-. cenią.
„Naprzeciw falang socjalistycznych (tych, w których są aryjczycy, nie „mechesy”, mający w metrykach rubry­kę: katolik), wychodzą robotnicy-narodowcy, zrzeszeni w organizacji „Praca Polska”. Idą z hymnem miłości:
„Patrząc w Polski Znak i Krzyż”, zbrojni w gorące polskie serce.
•) Encyklika Piusa XI „Quadragesimo anno”. 80„Towarzyszu”!-Bracie!— Opamiętaj się! ~ My z tobą walczyć nie będziemy kulą rewolwerową z za węgła, jak ongiś walczyłeś na placu Grzybowskim czy Teatralnym. My też robotnicy, twoi bracia, tylko nie na służbie Żydów i marksizmu, ale na służbie Boga i Polski.- My też wal­czymy z wyzyskiem i niesprawiedliwością… Pójdź z na­mi!.. W naszym ustroju nie będzie walki klas. Nie będzie kapitalistów i nędzarzy. Nie będzie wyzyskiwaczy i wy­zyskiwanych. W naszym ustroju będzie obowiązywało Prawo, któremu będą musiały podporządkować się wszyst­kie warstwy i wszystkie klasy narodu.- „Będziesz miłował Pana Boga swego nade wszystko a bliźniego swego, jak siebie samego”.
Prawo wielkiej, katolickiej, spra­wiedliwej, narodowej Polski
«*

Komunizm.

Ostatnim etapem walki, którą Izrael prowadzi o wła­dzę nad światem jest komunizm. Jest to najokrop­niejsza forma „ludzkiego zbydlęcenia” jak określił komu­nizm, pierwszy wielki jego pogromca w Europie, gen. Jó­zef Dowbor-Muśnicki
Komunizm jest typowym produktem duszy ży­dowskiej.
Poprzez zgniliznę masońską, rozkład socjalistyczny, poprzez „marksizm” i różne „fronty ludowe” poprzez osła­bienie wiary, poderwanie powagi Kościoła, rozprężenie obyczajów, jednym słowem poprzez zatrucie jadem żydowskim duszy społeczeństwa, prowadzą Żydzi świat do komunizmu.
Ciąży już nad nim, jak potworna zmora ten szatan czerwony,pięcioramienna gwiazda świecąca w oparach ponurych zbrodni na Wschodzie, w sąsiednim kraju rosyjskim. Dogasa wprawdzie jej światło na zacho­dzie, w Hiszpanii, dzięki bohaterstwu żołnierzy Franca, ale znów świta to w tym, to w innym kraju Europy… Pow­szechna rewolucja komunistyczna to kres marzeń Izraela, Żyda — wiecznego tułacza.
82Sami się zresztą do tego przyznają. W Rosji, według słów Żyda p”rof. Brukusa w chwili wybuchu rewolucji: „ukazało się całe mnóstwo żydowskich .młodzieńców komu­nistów, których uczyniono komisarzami nowej władzy komunistycznej…”
Komuniści wówczas mieli nieograniczone pełno­mocnictwo nad życiem i śmiercią ludności, 1)
A jak wykorzystali to „nieograniczone” pełnomocnic­two nad życiem i śmiercią ludności”, (rosjan aryjczyków i chrześcijan), powiedzą nam suche liczby; one mają naj­lepszą wymowę:
W ciągu piętnastolecia rządów żydowskich tj. od ro­ku 1918 — 1933 w Bolszewii zostało: — rozstrzelanych 3.884.000 (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt cztery ty­siące) ludzi. Zesłanych na wyspy Sołowieckie, (co jest w ogóle gorsze od śmierci) 7.100.000 (siedem milionów sto tysięcy) ludzi, w czym 4 miliony chłopców, 2 miliony ro­botników, 20.000 dzieci nieślubnych, 30.000 duchownych.
Statystyka rozstrzelanych z roku 1923 wykazuje na­stępujące stany:

Biskupów
28
l) Zbigniew Krasnowski „światowa polityka żydowska”.
83
Kto te straszliwe zbrodnie czynił? Kto katował nie­szczęsne ofiary w lochach czerezwyczajki? Kto przed śmiercią męczył, wrzucając nagiego skazańca do celi w któ­rej znajdowało się tysiące zgłodniałych szczurów? Kto dusił gorącem stu stopni, lub zamrażał powolnym ochła­dzaniem temperatury, kto wbijał na pal, obdzierał ze skó­ry, rozkoszował się widokiem krwi, powolnego, nieraz po kilka dni trwającego w straszliwych mękach konania, kie­dy skazańcowi odcinano powoli kawałki ciała, spalano na wolnym ogniu, zmuszano do jedzenia słonych lub bar­dzo słodkich rzeczy a później patrzono na jego strasz­liwą śmierć z pragnienia wody?..
W maju 1928 r. .Journal de Geneve” podał informację byłego dyrektora Czerwonego Krzyża, (dr. J. Ladygiań-skiego), w której czytamy, że Żyd Bela Kuhn stra-cić kazał w Teodozji 7 tysięcy 500 osób, w Symferopolu 12 tysięcy, w Sewastopolu 10 tysięcy, w Kerczu 6 tysięcy, w Jałcie 5 tysięcy…
Ogólną liczbę zamordowanych z rozkazu Beli Kuhna na Krymie, Rosjan i Tatarów obliczają na 60 do 70 ty­sięcy”…
Nawet żydowski „Haint” z dn. 30.IV.1928 r. pisze:
„Bela Kuhn popełnił na Krymie tyle okrucieństw > że moskiewska władza centralna musiała go odwo­łać”.9)
Ten sam Bela Kuhn wywoływał w 1921 r. na Węgrzech rewolucję i tam skazywał na śmierć tysiące Węgrów.
Przeklętego tego Żyda – diabła – zboczeńca widzimy znów w roku 1936 w Hiszpanii, gdzie z rozkazu Komin-
*) Zbigniew Krasnowski „Socjalizm, Komunizm, Anar-chizm”, str 142.
84temu podpala Hiszpanię i każe mordować, mordować, mordować…
Ale takich Kuhnów było i jest w Rosji sowieckiej ty­siące. Aby nie być gołosłownym przytoczymy szereg naz­wisk na najwyższych urzędach Bolszewii.
Kondsarjat Spraw Zagranicznych.
Scheiman, Lewin, Rosenholz, Litwinów (komisarz, właś­ciwe nazwisko Mair Henoh Wałach, syn rabina z Białego­stoku) Sokołnikow-Brilant, Jakubowicz.
Komisariat Robactwa. Icek Feingold, Kojon, Biełenki, Bołotin (Żydzi).
Komisariat Wojny.
Jonas Jakir (naczelny wódz armii na Ukrainie) gen. Pis-man, szef wojsk; gen. Chripin, szef sztabu lotnictwa; Ga- szef polityczny armii
Ambasady:
Paryż (Zyd Dowgialewskij)
Rzym (Żyd Lewin)
Praga (Żyd Ororiew)
Bukareszt (Żyd Ostrowski)
Waszyngton (Żyd Skwirskij)
Twórcami bolszewizmu byli w 99% sami Żydzi: Tro-cki (Bronstein) Stekłow (Nahamkies), Martow (Zeder-baum), Zinowjew (Apfelbaum), Kamieniew (Rosen-feld), Suchanow (Gimeł) i t d.*)
*) Podajemy tylko kilkanaście nazwisk różnych dygnitarzy sowieckich, według książki Zb. Krasnowskiego kwiatowa Poli-
85′Niech nam czytelnik wybaczy, że go zmuszamy do czytania nazwisk tych zbirów, najochydniejszych gadów i podpalaczy świata. Ale to czynimy dlatego, żeby udowod­nić, iż komunizm jest zbrodniczą sektą w której Ży­dzi odgrywają główną role. Celem jej jest przede wszyst­kim urzeczywistnienie idei mesjanizmu żydowskiego: zniszczenie narodów świata i oddanie ich w wiekuistą nie­wole Izraela.
Dla uzupełnienia tych wiadomości dodajemy fakt, iż rewolucja komunistyczna w Rosji została wywołana za pieniądze żydowskie następujących wielkich firm i ban­ków: Jakub Schiff (Ameryka), Kuhn, Loeb et Camp. (Za­rząd tej spółki stanowią: Schiff, Warburg, Kahn, Hanauer-Guggenheim, Max Breitung, — sami Żydzi). *)
Do roku 1927 Żydzi amerykańscy dostarczyli Żydom w Bolszewii na trzymanie narodu rosyjskiego w niewoli 100 milionów dolarów.
Cel komunizmu w Rosji zgodnie z planami żydostwa narazie został osiągnięty.
Zniszczono zupełnie duszę 90 milionowego narodu, który niepewny jutra, spodlony, bezwolny, zmarnowany do szczętu pod względem materialnym, biernie poddaje się władzy zbrodniarzy, sadystów i obłąkańców.
Zniszczono zupełnie religię i wszelaką moralność. Pog­wałcono wszelkie prawa, naturalne, Boskie i ludzkie.-Dzisiaj nad tą nieszczęsną krainą śmierci, głodu i wsze-
tyka Żydowska”. Dygnitarze ci rządzili Rosją w różnych łatach, między 1917 — 1938 r. Niektórzy z nich zostali rozstrzelani przez Stalina w wyniku walk o wpływy i władze. Obecnie Rosją rządzą również w 90% żydzi.
*) Ks. Dr. SŁ Trzeciak „Mesjanizm a kwestia żydow­ska, str. 173.
86takiej j niedoli, czerwienieje krwawa pięcioramienna Gwiazda— symbol władzy Antychrysta—
„Idea Mesjańska” Żydów zatriumfowała w tym prze­rażającym kraju… Czy na długo?..
KOMUNIZM W HISZPANII.
W chwili gdy to piszemy (10.III. 1939 r.), bohaterskie oddziały armia narodowej pod wodzą gen. Franco, obroń­cy Hiszpanii i Europy od pożogi komunistycznej stoją pod bramami Madrytu. Dobiega końca trzyletnia bratobójcza walka. 5) Przeżywaliśmy ją w Polsce, każdy po swojemu.
My, narodowcy, całą duszą współczując nieszczęsnemu narodowi i życząc mu zwycięstwa. Zresztą, wiara w zwy­cięstwo nie opuszczała nas nigdy_
Przeżywali ją również swoiście nasi „frontowcy” zwo­lennicy Stalina, Beli Kuhna Azany i Caballero—
Nasi czytelnicy liberalnych, komunizujących postępo­wych, socjalistycznych pism w stylu „Robotnika”, „Dzien­nika ludowego” i całej tej czerwonej prasy, usiłującej niektórym tumanom z nad Wisły wmówić, że rewolucja „frontu ludowego” to walka biednych robotników i naro­du Hiszpańskiego z faszyzmem, rasizmem, generałem Franco, który sprzedał Hiszpanię it i
Załączony list katolików hiszpańskich do katolików całego świata, zebranych w Budapeszcie na Kongres Eucharystyczny w 1937 r. rzuca nam światło na istotne cele komunistycznego szatana.
*) Zwycięstwo narodu hiszpańskiego nad komunizmem i za­kończenie wojny, zostało uroczyście ogłoszone dn. 2 kwietnia 1939 r.
87Oto symbol nieszczęsnej — Bogu Najwyższemu niech będą dzięki — zwycięskiej już dziś Hiszpanii.
Symbol Hiszpanii rządzonej przez żydowski komu­nizm. Oto straszliwa zemsta żydowska za to, że przez kil­kaset laty Hiszpanie ratując kraj przed zalewem żydow­skim starali się usunąć uciążliwych przybyszów.
Oto robota maranów, czyli po polsku frankistów, po­stępowców, liberałów, masonów, komunistów i całej tej zbrodniczej kliki, Żydów i ich nikczemnych sprzymie­rzeńców.
Trzeba było dopiero „Cudu Alkazaru” i męczeństwa całego narodu i straszliwej ofiary krwi, ofiary milionów istnień, aby zatriumfowała narodowa, katolicka Hiszpania.
KOMUNIZM W POLSCE.
O komunizmie w Polsce dzisiejszej tylko wspomnimy. Jest to widomy znak opatrzności Bożej, czuwającej nad naszym narodem, iż będąc w sąsiedztwie z Bolszewią i po­siadając wewnątrz kraju taką olbrzymią masę żydowską, dotychczas nie poddaliśmy się wpływom komunistycznym.
Zarówno bohaterska postawa całego narodu w r. 1920 zadającego śmiertelny cios komunie na polach walki, oraz cały szereg wartości duchowych polaków, strzegą dostępu tej antychrystowej bestii do organizmu Polski
Ale to nie powinno wytwarzać w nas mniemania, iż komunizm nam nie grozi Jako dowód przytoczymy małą statystykę z działalności komunizmu w Polsce, która nam również powie, kto tą akcją zbrodniczą kieruje.
„W roku 1935 w W-wie na 4.000 aresztowanych za działalność komunistyczną, było 3.600 Żydów, czyli 90%.
1 stycznia 1937 roku W-wska „komunistyczna partia Polski” liczyła 70% Żydów, a 30% Polaków.
98Związek młodzieży komunistycznej ” liczył 85% Żydów, a 15% Polaków.
Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji skazały za komunistyczną działalnośc w roku 1937

w styczniu
87,5% Żydów,
12,5%
Powyższa statystyka procentowa, mniej więcej, od­powiada statystyce w całej Polsce.
Ostatnie wybory do rad miejskich w Polsce, wy­kazały zwłaszcza w wielkich miastach, jak w W-wie i w Łodzi wielki wzrost t zw. „frontu ludowego”, którego ostatecznym rezultatem jest komunizm.3)
Komunizm pozornie walczący z socjalizmem, popie­ra go w walce z ruchem narodowym, mamy na to wiele dowodów. O jednym z nich donosiła prasa, omawiając wybory do rady miejskiej w Gdyni
„Walka wyborcza była niezwykle zażarta. Olbrzymie wrażenie wywołały dwie ulotki przed-
7) Ks. Dr. St Trzeciak „Talmud o gojach a kwestia żydow­ska”, str. 145.
8) W Warszawie na ogólną ilość 100 mandatów, socjaliści otrzymali 27 mandatów. Żydzi 20; w Łodzi na ogólną ilość 79 man­datów, socjaliści otrzymali 33, Żydzi 17.wyborcze narodowców, w których czytamy: „Wczo­raj (t. j. w sobotę — red.) w wieczornych godzinach zawezwało radio sowieckie w Mińsku wszystkich ko­munistów w Gdyni, by solidarnie oddali głosy na listę socjalistyczną nr. 2. Po przemówieniu jednego z komu­nistów polskich, zarecytowano wiersz komunisty polskiego Langiego, w którym zaatakowano Polską Marynarkę Wojenną. Całość zakończono pozdrowie­niem czerwonej Gdyni, oraz nadzieją rychłego zwy­cięstwa „bratnich proletariuszy polskich w Gdyni”. Polacy! Fakt powyższej niesłychanej interwencji obcego państwa w nasze wewnętrzne sprawy jest rzeczą, do której napiętnowania brak nam poprostu ‘ słów: Powyższy apel jednakże sowieckiej stacji wy­kazał jasno, że między czerwoną amsterdamską mię­dzynarodówką, oraz Trzecią Międzynarodówką Ko­munistyczną musi istnieć porozumienie. Rozumiemy teraz, skąd płyną fundusze na akcje czerwonych w Gdyni”.*)
Bestia komunistyczna nie śpi. Owszem, żyje i rozmna­ża się głównie w wielomilionowej masie żydowskiej oku­pującej Polskę.
Polska musi poprowadzić wielką i zdecydowaną poli­tykę opartą na głębokich zasadach moralnych i oparciu się tylko o własny naród…
Do tego potrzebne jest wielkie odrodzenie wewnętrzne odrodzenie, które zapoczątkował Obóz Narodowy głoszący hasło najważniejsze i najistotniejsze w naszym polskim życiu.
9) Warsz Dz Nar. 100

XL . Zakończenie.
Drogi mój bracie Polaku, który masz jeszcze złudze­nia co do grozy niebezpieczeństwa żydowskiego.
Ty, czytelniku „Robotnika”, „Dzienników Ludowych” i innych brukowców, osłaniających żydostwo i ich sprzy­mierzeńców…
Ty, „obywatelu”, co łazisz po żydowskich sklepach i kumasz się z Żydami.
Ty, socjalisto, wychodzący na ulicę pierwszego maja.
Ty, postępowcu, liberale, walczący z ruchem na­rodowym!
Pragniemy, aby ta broszura dostała się do twoich rąk (o ile oczywiście posiadasz odrobinę dobrej woli i trochę polskości w sercu)
i abyś przejrzał!!!
Aby się obudziło w Tobie polskie serce, które zatraciłeś w ciasnych, brudnych ulicach Zamenhofów, czy rabinów Majzelsów, tych wszystkich zażydzonych ulicach naszych miast i miasteczek.
101
Abyś te swoje serce odnalazł, a otrząsnąwszy się z „opium”, jakim są Żydzi i ich idea, odnalazł drogę.do
WIELKIEJ POLSKI.
Ksiazka niniejsza, a raczej szereg pogawędek tu i ów­dzie wypowiedzianych, mają jeden cel: aby obudzić w Twoim sercu niespokojne pytanie: — Czy możliwe jest, aby to wszystko co przeczytałem, było prawdą?
Jeżeli się obudziło w Tobie to pytanie, to dobrze, bar­dzo dobrze! Wiedz, że to wszystko jest prawdą.
Prawda, choć może w sposób prosty, nie nauko­wo i pobieżnie podana.
Może zarzuci nam ktoś, iż książka nie podaje spo­sobów walki z żydowskim zalewem. Narazie ma ona na celu obudzenie sumień tych Polaków, którzy jeszcze śpią i nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa.
Są chorzy, którzy nie uświadomili sobie swej choro­by i to jest właściwie najgorsze, bo choroba ich niszczy bez ratunku. Gdy sobie uświadomią swój stan — to będzie pierwszy krok do uzdrowienia.
Jeżeli niniejsza książka obudzi w twym sercu nie­pokój, ale nie bardzo temu wszystkiemu co w niej podane wierzyst, nie uciszaj się wewnętrznie, jak to czynią lu­dzie, którym potrzebny jest spokój do dobrego trawienia po sutym obiedzie… Czytaj obszerniejsze prace o Żydach, masonach, socjalistach, komunistach, pisane wyczerpu­jąco, podające fakty, liczby i daty.
Żeby ci ułatwić znalezienie odpowiedniej lektury, podaję szereg książek, których przeczytanie napewno otworzy.twój wzrok, którym trochę niedowi­dzisz i twój słuch, którym nie wszystko słyszysz.
102
Ale przede wszystkim, niechaj obwiń się w tobie polskie serce, niech żywiej zatętni wiarą w nadchodzącą już lepszą Polskę, która
Jdzie w skier powodzi, depcząc podłość, jaka i brud”.
Polskę, której symbolem jest Krzyż Chrystusowy i Miecz Chrobrego.
Polskę, która światłem Wiary Chrystusowej i mocą na­rodowego, ducha spełni swe posłannictwo i zgasi pięcioramienną gwiazdę Antychrysta.


KSCLund 2001LIST KATOLIKÓW HISZPAŃSKICH •)
(„Życie Eucharystyczne w Hiszpanii”). Katolicy Hiszpańscy do katolików całego świata, zebra­nych 10 Budapeszcie u stóp Jezusa, Syna Bożego. Pokój mech będzie z wami.
Z ociekłych krwią okopów i z pól niedawno zwolnio­nych od tyranii wroga, wszyscy jeszcze pod znakiem woj­ny, mającej na celu obronę świętej sprawy Pana naszego Jezusa Chrystusa, spoglądamy na was ze zazdrością, jak się korzycie przed Nim na tym pełnym zapału zgromadze­niu waszego Kongresu Eucharystycznego.
W tej uroczystości wielkiej rodziny katolickiej zgła­szamy dzisiaj udział my, bracia wasi nieobecni. Listem niniejszym pragniemy złączyć z waszym hołdem powszech­nym szczególną daninę naszych cierpień narodowych.
Wierzymy, że to święto Sakramentu Miłości jest wy­borną sposobnością do wymiany uczuć braterskich i pi­szemy do Was w nadziei, że zrozumiecie, jak wśród stra­szliwego oręża spragnieni jesteśmy ciszy Pokoju Chry-
Wy składacie Jezusowi hołdy duchowe, my chcemy wam objaśnić, jak adorujemy Go bardziej przez męczeń­stwo ciał naszych.
Już dość dawno temu, jak nasz Ojciec święty ogłosił istnienie szerokiego spisku bezbożnego komunizmu prze­ciw Kościołowi nieśmiertelnemu. Na tle oczywistej sprze­czności między kłamliwymi oświadczeniami polityków, a wyraźną wymową faktów, uwypukla się w szczególniejszy sposób śmiałość i odwaga naszego Papieża, który, nie da-
•) W tłumaczeniu ks. Jeza „Wiadomości Archid. Warszaw-skiej, Listopad, 1939 r.
jąc się podejść podobieństwem wyrażeń, potępił tak jas­
no i stanowczo nowoczesnego antychrysta, którym jest
bezbożny komunizm. - ,
Uważamy za obowiązek powiedzieć wam w obliczu powszechnej obłudy w polityce i w prasie, że wojna hisz­pańska wybuchła samorzutnie i logicznie. Chcielibyśmy wam opisać mnóstwa profanacyj tabernakulów zniszczo­nych w pasie czerwonym. Na miejscu Najświętszego Ciała naszego Zbawiciela, umieszczono granaty, albo inne przed­mioty wybuchające, zaznaczając tym samym wyraźnie, że religię miłości chcą zastąpić religią nienawiści.
Niejednokrotnie próbowały stacje radiofoniczne euro­pejskie wprowadzić opinię w błąd i skierować ją przeciw nam, przedstawiając wydarzenia krwawe w sposób zu­pełnie samowolny i niezgodny z rzeczywistością.
Zebrani u stóp Jezusa – Hostii zechciejcie przyjąć od nas wyjaśnienia co do prawdziwego ich przebiegu i celu.
Tabernakulum było ulubionym celem ataków mark­sistowskich w Hiszpanii We wszystkich rabunkach i sy­stematycznych podpalaniach kościołów w strefie czerwo­nej, szukało żołdactwo Jezusa i wobec Niego dopuszczało się szatańskich i najdzikszych zniewag. Setki razy depta­no Hostie wśród straszliwych bluźnierstw. Często, gdy ka­płan oczekiwał męczeńskiej śmierci, zmuszało go żoł­dactwo do przypatrywania się świętokradzkim zniewagom tego, co stanowi główny cel istnienia kapłaństwa i jego działalności
W Leridzie, żołdak odziany w święte szaty niósł wśród najwstrętniejszych orgii Komunię świętą do kobiet pu­blicznych. W Walencji w konfesjonałach umieszczonych na ulicy, przedrzeźniano głośno sakrament pokuty, po czym udzielano szyderczo komunii świętokradzkiej przechod­niom.
Żołdacy przebrani w szaty kościelne urządzili wstręt­ne procesje we wsiach prowincji Santander; w okopach czerwonych można było zobaczyć nędzników, którzy wa­łęsając się, małpowali obrzędy religijne
Z obrusów kościelnych robiono bieliznę dla żołdactwa; do spania przykrywali się ornatami i kapami kościelnymi; z konfesjonałów sporządzono stoły do uczt wyuzdanych z prostytutkami.
Ci, nędznicy, których nieuczciwa brukowa prasa osła­nia, ożywali nieraz publicznie naczyń świętych do celów najobrrydliwszych.
Ci prawdziwi nieprzyjaciele Chrystusa wysilali się na to, aby przedmioty kultu religijnego przeznaczać do róż­nych* świętokradzkich celów. Z paten robiono popielnicz­ki, z kościołów sypialnie, magazyny, knajpy, sale balowe.
Pomijamy tu umyślnie wzmianki o zamordowaniu tysięcy księży i biskupów. Ale chcemy zaprzeczyć, że te zbrodnie miały za powód lub pretekst politykę.
Używano wszelkich sposobów, zawsze daremnie – dzięki Miłosierdziu Bożemu – aby niewinne ofiary zmu­sić do bluźnierstwa lub zaprzeczenia Jezusa Chrystusa. Kobiety i dzieci ze sfery czerwonej były wprawiane do ciągłego i świadomego bluźnierstwa.
W wielu wypadkach stwierdzono, że ofiary morder­ców niemiały na sumieniu żadnego przestępstwa, prócz odprawienia albo słuchania Mszy świętej, ukrycia przed­miotów kultu religijnego lub poprostu, że wierzyły po katolicku.
Wściekłość antychrześcijańska milicjantów doszła do tego stopnia szału, że zwraca się szczególnie przeciwko ka­mieniom ołtarzowym (portatylom), o których im powie­dziano, że są niezbędne do odprawiania Mszy świętej.
Może ujrzycie tu i ówdzie afisze, którymi zalała świat propaganda bolszewicka. Lecz czy moglibyście przypusz­czać, że przyklejono je na murach klajstrem, sporządzo­nym w kielichach, które zawierały w sobie krew Boga-Człowieka?
Instynkt ludowy, nie dający się oszukać kłamliwymi deklaracjami ministrów lub fałszywymi •afiygpiwi, posta­wił wojnę hiszpańską na jej prawdziwym terenie, uznając ją za sprawę religijną. Komuniści hiszpańscy pokazali, że Papież ma słuszność. Oni Jezusa Chrystusa, oni Ciało Jego najświętsze bez przerwy atakują.
Z wielką boleścią połączoną z radością, oznajmiamy wam o męczeństwie tego, który był Prezydentem Adoracji nocnej w Hiszpanii i prawdziwą duszą Kongresu Eucha­rystycznego w Madrycie, Mgr-a Józefa Gabilan. Chwała pierwszemu męczennikowi Nieustającego Komitetu Kon­gresów Eucharystycznych Międzynarodowych!
Ogłaszamy z przymSeszką dumy chrześcijańskie} i braterskiej szczerości, że Chrystus panuje nadal we wszystkich zakątkach Hiszpanii katolickiej, i gdy wy Go radośnie widzicie zstępującego wśród pieni do waszych monstrancji, cała zbolała Hiszpania katolicka pociesza się-adoracją tegoż Boga, obecnego na korporałach papiero­wych, albo pod postaciami świętymi, którym nadano for­mat opłatków aptecznych.
Męczeński kler Hiszpanii umiał się mnożyć stosownie do potrzeby. Za cenę jego krwi i dzięki jego bohaterstwu, odprawia się Ofiara święta od Pirenejów do Gibraltaru, z większą pobożnością n5ż kiedykolwiek.
Pewien kapłan z odwagą bohatera konsekrował w cza­sie Mszy, godnej starochrześcijańskich katakumb, te Ho­stie, a doskonała organizacja z niesłychanym męstwem
91/
wzięła, na siebie rozdawanie wiernym tego Chleba aniel­skiego.
Dziecko 11-letnie z koszykiem jarzyn na ramieniu po­trafiło rozdać potajemnie więcej niż 150 tysięcy Komunii Używano też do tego celu młodzieży z Akcji Katolickiej, -oraz zakonnic, oczywiście, przebranych.
Pewien ksiądz 87-letni odprawiał Mszę św. codzienni* o godz. 2-giej lub 3-dej nad ranem. Wierni szli na nia bo so, po ciemku, by nie budzić sąsiadów komunistów. Są ta­cy księża, którzy chcąc odprawić Mszę św., byli wożeni autem zamknięci w kufrze.albo którzy brnęli w śniegu po kolana w nocy kilometrami w tym samym celu. Zdarzało się, że wierni odbywali podróż dłuższą niż 200 kilometrów, zeby przyjąć Komunię św.
Dnia 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczę­cia Najśw. Maryi Panny, rozdano w Barcelonie więcej niż 150 tysięcy Komuntii w pudełeczkach aptecznych, albo karmelkowych, które wręczano z pozorną obojętnością. nieprzyjaciele Chrystusa patrzyli na to, nie przypuszcza­jąc, że znajdują się na ulicy w pobliżu Tego, który był po-chą duszy dla cierpiących tłumów wiernych.
Rozbijano na kawałki złote drzwiczki tabernakulów, lecz piersi każdego z nas są niezwyciężonym przybytkiem, a każda ulica obszerną świątynią.
W czasie waszej chwalebnej procesji w Budapeszcie wspomnijcie na liczne podróże, które ten sam Pan nieba odbywa przez ulice czerwonej Hiszpanii, oczekując z uf­nością na dzieci swoje, nieraz wśród niekończących się -walk ulicznych.
Często, gdy niemożliwe jest odprawienie Mszy św, odczytuje się w rodzinie modlitwy mszalne, albo inne, które są wskazane przez bieżące wypadki.
Wiadomo, z jakim wzruszeniem przyjął świat mość przed niedawnym czasem, że w Alkazarze Toledańskim, gdzie nie było żadnego odczytywał jeden z odważnych żołnierzy Mszę św., nie dawała wprawdzie tym legendarnym bohaterom Ciała Pańskiego, ale przynajmniej Jego błogosławieństwo i po­moc widoczną.
Cała strefa czerwona jest nieustannym cudem. Jak to bywało zawsze w dziejach Kościoła, kwitnie w niej wiara, bo jest zroszona krwią Męczenników.
Ale najpiękniejszym z kwiatów, które się składają na bukaet, jaki możemy złożyć Jezusowi Chrystusowi, jest życie Eucharystyczne w więzieniach czerwonych, które choć obrzydliwe i wstrętne, są świadkami najwznio­ślejszych przykładów i scen najbardziej podniosłych i wy­branych; trzeba wierzyć, że na tych miejscach dusze sta­ją się tym piękniejszymi, im na gorsze zniewagi i upoko­rzenia narażone są ciała.
W tych więzieniach zakaźnych, wbrew woli wrogów,, jest obecny Bóg, który w Budapeszcie mieści się w wię­zieniu złotym Waszej monstrancji.
Nam dostarczyli monstrancji czerwoni kaci, ale wię­zienie za więzienie, może Jezus woli to w pudełku z kar­tonu, w chusteczce haftowanej, w korporale z papieru lub małej szklaneczce kryształowej.
Nikt nie powinien wiedzieć, jak Bóg wszedł do czer­wonych więzień; ale jest kapłan, który w swoim oddziale rozdał w ciągu dwóch miesięcy 800 Komunii Inny jedne­go dnia rozdał 150. Dzięki adresom i organizacji są więzie­nia, w których bywa dzienne więcej niż 300 Komunii św.
Mszę świętą, odprawia się tam gdzieś w ciemnym kąciku, albo odmawiając modlitwy w czasie krótkich prze­chadzek. Chleb do Mszy św. zjawia się – choć go brak dc*
22
jedzenia, tak samo wino, które tam uchodzi za zbytek nieosiągalny. I tak Więzień Boski króluje w ciemnościach nad więźniami, gdzie każde serce jest Mu lampką, i każda ‘ warga modlitwą.
Nie brak tam świętych godzin, odczytywanych dla wynagrodzenia za grzechy ludzkie. Znamy pomysłowe spowiedzie oczyszczające dusze w oczach dozorców wię-aień. Chcemy, aby wiedziano, bo sprawa warta cierpienia, ze są więzienia, gdzie oni asystowali, nie wiedząc o tym, do Mszy pasterskiej w Boże Narodzenie i do procesji, tak a nas znanej i tradycyjnej w Boże Ciało. Przechadzka na podwórzu więziennym nie była wtedy bezładną i hałaśli­wą jak w inne dni, lecz ku zdumieniu i wielkiej złości strażników, więźniowie wszyscy szli w milczeniu wzdłuż muru pełni uszanowania za więźniem, który niósł ukryte­go na piersiach Chrystusa, Syna Bożego. Każdy trzymał w ręku kwiat lub liść zielony, gdyż nawet tu, uroczystość musiała być klasycznie hiszpańską procesją z kwiatami.
Ponieważ dzięki szczęśliwej niekonsekwencji istnieje w więzieniu pewna wolność dla manifestacji religijnych, przybierają one rozmiary nieprawdopodobne. W jednym z nich rozdano do czerwca fantastyczną liczbę 54.000 Ko­munii, tylko pomiędzy mężczyzn, co rzuca dostateczne światło na jakość więźniów i na zapał ich męczeński w sto-sunku do Boga i Ojczyzny.
Pobożność uwięzionych niewiast w więzieniach kobie­cych nie była mniejszą. Często zakonnica zastępuje kapła­na nieobecnego, odczytując „Mszę św.”, która zaczyna się modlitwą a kończy się szlochaniem.
Jest jeden moment, który wszyscy byli więźniowie opisują z przerażeniem, mianowicie rozstrzelanie”. A jed­nak nawet w tych chwilach tragicznych nierzadko się zdarza, że pogoda kapłana, czasem z pozwoleniem straż*
nilów, przynosi pokój temu, który idzie go
w wieczności. Nie wierzcie w kłamstwa, jakie szerzą o nas w śwfe-cie. Niezadługo będziemy mogli udowodnić dokumentami prawdziwość wszystkich twierdzeń naszych, które przyj­mijcie na słowo od braci waszych w Jezusie Chrystusie.
Pozostaje nam udzielić wam z nadzwyczajną radością jeszcze nieco wiadomości o rozkwicie cudownym życia Eucharystycznego w naszej Hiszpanii narodowej, gdzie wszyscy od naczelnego zwycięskiego wodza, aż do na jpo-korniejszego dziecka korzą się przed Majestatem Bożym.
W Hiszpanii są przyznane Bogu Eucharystycznemu najwyższe honory. Szefowi państwa prezentuje wojsko broń, wśród dźwięków hymnu narodowego, stojąco. Bogu oddaje się honory klęcząco i tylko Bóg otrzymuje je w ten sposób.
Nasi żołnierze niosą ze sobą Boga zastępów. Wśród błota rowów strzeleckich, czy na szczycie świeżo zdobyte­go bagnetami wzgórza, Jezus sprawuje Ofiarę Swego Cia­ła i Krwi po dwakroć zbawczej.
Wielu z naszych żołnierzy komunikuje codziennie, in­ni często. Kapelan wojskowy przez Mszę św. wysłuchaną ze wzruszeniem, wprowadza Chrystusa na nowo do tych wsi & miast, które były pozbawione kościołów.
Nie brak w pierwszej linii środowisk, w których żoł­nierze przystępują do Stołu Pańskiego co tydzień i chcie­libyśmy przesłać wam liczne listy żołnierzy w przekładzie, pełne wprawdzie błędów ortograficznych, ale przepojone uczuciami religijnymi
W chwilach niebezpieczeństwa Najświętszy Sakra­ment dawał odwagę oblężonym miastom, jak Oviedo, Te-rueL Ilekroć wydarzenia wojenne zagrażały niebezpie­czeństwem niektórym kościołom, dowódcy zarządzali prze-
95.11 komentarzy:

 1. Ludzie, Polacy, katolicy,( CI PRAWDZIWI ), Ocknijmy się i zróbmy coś. Ponieważ jest to prawda. Można tu przytoczyć współczesne wydarzenia, a mianowicie: JAKIM CUDEM KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO MOGĄ BYĆ NIERENTOWNE. (Cała nasza gospodarka oparta jest na węglu). JAKIM CUDEM STOCZNIA GDZIE BUDUJE SIĘ STATKI, OKRĘTY, ORAZ JE REMONTUJE MOŻE BYĆ NIERENTOWNA.(Nasza polska stocznia dobrze prosperowała). To samo dotyczy HUTY I WIELE INNYCH WIELKICH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. A teraz nasz polski przewożnik lotniczy LOT.


  POLACY UWAŻAJCIE NA ŻYDÓW !!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Żydostwo do komór, a następnie do pieca, innego wyjścia nie ma.

  OdpowiedzUsuń
 3. No i co mamy robić jeśli rząd niestety jest żydowski i wszystko co każą realizuje, to nie mój rząd, ale chociaż jest już późno powiedzcie na kogo głosować????

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oficjalna pogarda dla żydów to skuteczna broń. Żydzi bardzo boją się braku szacunku. To ich niszczy. Należy jednak być konsekwentnym.

   Usuń
 4. Ż Y D O T O K S Y N A

  W Tartarze swój żywot zaczyna
  Żydotoksyna


  Obleśna, cuchnąca ślina
  Żydotoksyna
  Wszędzie bezczelnie się wcina
  Żydotoksyna
  Na dzieci cieknie im ślina
  Żydotoksyna
  Pedofil ,polityk i glina
  Żydotoksyna
  Chce żebyś żył jak roślina
  Żydotoksyna
  Po trupach ludzkości się wspina
  Żydotoksyna
  Wygląda tak jak padlina
  Żydotoksyna
  Niepotrzebnie obcięta kończyna
  Żydotoksyna
  Kwaśna jest jak cytryna
  Żydotoksyna
  Chamska, wredna, podła witamina
  Żydotoksyna
  Gdy koniec twój się zaczyna
  Żydotoksyna
  To ścierwa najgorsza dziecina
  Żydotoksyna
  Gdy umiera twoja dziecina
  Żydotoksyna
  Wredna gęba rabina
  Żydotoksyna
  Z twojego życia danina
  Żydotoksyna
  Najgorsza glacjalna zima
  Żydotoksyna
  Śle na śmierć twojego syna
  Żydotoksyna
  Stworzyła także Lenina
  Żydotoksyna
  Śmierci potworna maszyna
  Żydotoksyna
  Smolista jak nikotyna
  Żydotoksyna
  Twe ciało tnie jak wiklina
  żydotoksyna
  Sznur na szyi napina
  Żydotoksyna
  Jak w oku ostra drobina
  Żydotoksyna
  Zamrozi nawet pingwina
  Żydotoksyna
  Bandycka, złodziejska doktryna
  Żydotoksyna
  Co Cię z ludzkich cech wyklina?
  Żydotoksyna
  Oplata jak pajęczyna
  Żydotoksyna
  Zniszczona Polska i Palestyna
  Żydotoksyna
  Podła wredna pętanina
  Żydotoksyna
  Niszczenie się rozpoczyna
  Żydotoksyna
  Żrąca jak terpentyna
  Żydotoksyna
  W niszczeniu ludzi rutyna
  Żydotoksyna
  Śmierdząca jak naftalina
  Żydotoksyna
  Tragedii ludzkiej przyczyna
  Żydotoksyna
  Kto Polskę kończyć zaczyna
  Żydotoksyna
  Nędza! czyja to wina?
  Żydotoksyna
  To do niewoli drabina
  Żydotoksyna
  Kto wszelki porządek wygina?
  Żydotoksyna
  Kto wciąż Polaków wyrzyna?
  Żydotoksyna  To z każdej wolności kpina
  Żydotoksyna
  Nędza! czyja to wina?
  Żydotoksyna
  To do niewoli drabina
  Żydotoksyna
  Kto wszelki porządek wygina?
  Żydotoksyna
  Kto wciąż Polaków wyrzyna?
  Żydotoksyna
  Jeśli truchleje rodzina
  Żydotoksyna
  Kto się na Prawo wypina,
  Żydotoksyna
  Na gębie bezczelna mina
  Żydotoksyna
  W genach bezczelność i kpina
  Żydotoksyna
  Silniejsza jest niż strychnina
  Żydotoksyna
  Kłamliwa wszelka nowina
  Żydotoksyna
  Działa jak wredna gadzina
  Żydotoksyna
  Kto z Ciebie robi kretyna
  Żydotoksyna
  Karmi kłamstwem jak pępowina
  Żydotoksyna
  Podstępna jest jak morfina
  Żydotoksyna
  Przepastna jest jak głębina
  Żydotoksyna
  Gdy ginie piękna kraina
  Żydotoksyna
  Stworzyła Hitlera ,Stalina
  Żydotoksyna
  Kark człowieka zgina
  Żydotoksyna
  AIDS, rak i botulina
  Żydotoksyna
  Choroby wszelka przyczyna
  Żydotoksyna
  W Polsce tragedia jedyna
  Żydotoksyna
  Nie pomorze i polopiryna
  Żydotoksyna
  Tragedii i śmierci podwalina
  Żydotoksyna
  Parchata, jadowita paplanina
  Żydotoksyna
  Ludzkości ostatnia godzina
  Żydotoksyna
  Gdy chcesz się wyzbyć choroby
  Żydotoksynę dobij!!!

  !!!!!!!
  Dajmonion


  OdpowiedzUsuń
 5. ŻYDOGLOBALIZM

  Żydom na świat ślina cieknie
  Że o mało się nie wścieknie
  Ta parchata cała nacja
  Psychopatów mafiokracja
  Dorwać władzę nad wszechświatem
  Być dla wszystkich ludzi katem
  Gnoić,niszczyć i mordować
  Okraść,zgwałcić,zdemolować
  Morderstwem,oszustwem,biciem
  W chlew zamienić ludzkie życie
  Żyjąc w bandyckim obłędzie
  Kalaruchy zawsze.wszędzie
  Zgodnie z Jahve nakazami
  I rabinów rozkazami
  Wciąż warcholą,jadzą,knują
  Mendzą,kłamią i mordują
  By nad Ziemią władza cała
  Żydobandzie się dostała
  Wszystkie chwyty dozwolone
  Życie ludzi wciąż gnojone
  Z mediów jad żydowski cieknie
  Przed nim goj nam nie ucieknie
  Zrobi im się z mózgu watę
  By zyskać władzę nad światem
  Wciskać wszędzie kit żydoski
  Stres,depresje,nerwy,troski
  Mają rządzić gojów światem
  Smagać ich psychicznym batem
  Nie dać im chwili spokoju
  Topić ich w psychicznym gnoju
  By nie znali dnia,godziny
  Kiedy ich całkiem, zgnoimy
  Wszędzie tworzyć takie prawa
  By ich obrony pozbawiać
  By za bogów nas uznali
  Na rozkaz dupę lizali
  By goj na sam widok żyda
  Czuł się jak pluskwa lub gnida
  Człowieczeństwa pozbawiony
  Z majętności ograbiony
  Bez perspektyw,praw,nadziei
  Żył w swojej psychicznej brei
  Jak bydle,robak,poczwara
  Które tylko wciąż się stara
  Jak życie żydom umilać
  I dla żydów ciągle tyrać
  Rano,wieczór,we dnie,w nocy
  Robić wszystko co w swej mocy
  Życie żydom w raj zamieniać
  Kosztem swego upodlenia
  By na Ziemi ród wybrany
  Był na szczęście wciąż skazany"
  Obraz ten bliski ziszczenia
  Świat ludzi bliski zniszczenia
  A wszelką władzę nad światem
  Przejmie bestia co jest katem
  Wszelkich ludzkich praw,godności
  Uczciwości i miłości
  Gad ten całą Ziemię skalał
  Bandytyzmem Ziemię zalał
  Zniszczył co piękne w człowieku
  Stworzył życie na kształt ścieku
  W, którym najlepiej się czują
  Żydoskie łajzy i szuje
  Gustują w psychopatyźmie
  W bandyckiej,chorej zgniliźnie
  Nie czas już na dywagacje
  Jak ocalić ludzką nację
  Przed podłą żydów zarazą
  Psychopatów nacją wrażą
  Do broni,kos,siekier,cepów
  Skasować żydoskich trepów!
  Do noży,pał,dynamitu
  Pozbawić parchatych mitu
  Że to naród jest wybrany
  Ale,że ma mózg zasrany
  Przez rabinów i cadyków
  I parchatych polityków!
  Do dzid,łuków,karabinów
  Rozwalić tych skurwysynów!
  Co im we łbach tylko władza
  "Lud we wszystkim ma dogadzać"
  Do dział,rakiet i moździerzy!
  By przestała swe kły szczerzyć
  Sfora wrednych psów pejsatych
  Ludzkich uczuć sam negatyw
  Do laserów,fal,atomu!
  By wygonić ścierwo z domu
  Co się z wieków Ziemią zowie
  By zadbać o swoje zdrowie
  Zdrowe dzieci,godne życie
  By żyć można w dobrobycie
  Żeby wszyscy ludzie prości
  Żyli w szczęściu i miłości

  !!!!!!!

  Dajmonion

  OdpowiedzUsuń
 6. ŻYDZI TO LUDZIE I BLIŹNI.JAK MOŻNA TAKIE GŁUPOTY PISAĆ?

  OdpowiedzUsuń
 7. OK może mają powłokę ludzką ale człowieczeństwa ani litości w tej jadowitej nacji próżno szukać!!!!

  OdpowiedzUsuń
 8. Katolik, to dzisiaj bardzo wątpliwa postać. Dzisiaj najbardziej katoliccy są Ci, którzy mają węża pod skórą.
  Wolę trzymać się moich rozmów z Bogiem. Jestem wtedy pewna, że zostanie to między nami.

  OdpowiedzUsuń
 9. wyjebac na zbita morde niszcza narod polski pomordowali AKowcow.

  OdpowiedzUsuń
 10. Drodzy Mili, którzy uważacie, że powyższy tekst opisuje każdego Żyda i Żydówkę,
  Uderzcie się młotkiem w głowę.

  OdpowiedzUsuń