Strzeż się żydów i bolszewików!

Zawdzięczając wytrwałości sprzymierzeńców naszych Francyi,
Anglji, Włoch, Ameryki i wszystkich jasnowidzących narodów,
militaryzm Wilhelma i całej kompanji krwiożerczych
junkrów pruskich rozpadł się wraz z tronem w gruzy.

Powstała Wolna—Niepodległa i Zjednoczona Polska.

Wielkie zwycięstwa Koalicji na Zachodzie już w Sierpniu
dały dowód jasny, że siła prusaków rozbryzgnie się jak bańka
mydlana, pomimo źe przeszło 43 lata szwabi tę siłę stwarzali
ze stali, cementu, granitu i tę siłę—butę, że oni jedni mogą
panować i rządzić światem, szczepiali w krew, serca i mózgi
trzech pokoleń.
Upadek siły krzyżackiej stał się faktem. Sprawdziły
się słowa Bismarka: „Na gruzach Polski mogą powstać, panować
i rządzić światem Wielkie Prusy, a na gruzach Prus
może powstać Wielka—Niepodległa i Zjednoczona Polskal"
Polska powstała!

Dziś różne ciemne indywidua, zgraje przewrotowców
młodych pejsatych żydów czerwonych... co Wyrośli
i wychowali się na polskim chlebie—gwałtem wmawiają w masy
robotnicze źe Polska powstała wskutek rewolucji w
Niemczech i Austrji.
Polska powstała zawdzięczając zwycięstwu Koalicji.
Gdyby niebyło zwycięstwa koalicji, niebyłoby rewolucji w
Niemczech i Austrji, to jasne jak słońce.
Twierdzenie młodych żydów, uczniów Berlina, jest gołosłowne
i celowe tylko pod tym względem, ażeby zaciemnić to
niebywałe wielkie zwycięstwo Demokracji Zachodu, która nie
dopuści do gangreny i zgnilizny bolszewickiej, roznoszonej
przez wysłańców Bronsztejna, Nachamkesa, Radeka, Joffe,
Syngera-Leszczyńskiego, Bersona, Stiekłowa i innych żydów
i żydów, którzy opanowali i rządzą Rosyą.
Wskażcie mi Czytelnicy, gdzie i kiedy powieszony lub rozstrzelany
w raju bolszewickim chociaż jeden żyd ?

Wyłącznie rosjanie i polacy.
jaki jest cel żydów ?
Zniszczyć inteligencję w Rosji rosyiską, w Polsce polską,
wziąć ster w swoie brudne żydowskie łapy i rządzić tłumem,
analfabetami i t. d.
Jak im się uda wprowadzić raj bolszewicki w Polsce, tym
kurytarzu do granic Zachodu, sięgną swą niszczycielską łapą
do Francji, Anglji i dalej za ocean, ażeby stać sie władcami
i panami świata.
Chcąc bliżej uświadomić robotników i włościan, co to jest
bolszewizm i jak jest groźnym dla wskrzeszonej Polski, zaznaczę,
źe i sfery inteligentne w Polsce dotychczas niemają
dokładnego pojęcia o bolszewizmie.
Cenzura niemiecka nie pozwalała pisać o tych wielo-tysięcznych
zbrodniach, gwałtach, ohydach i czynach nikczemnych,
dokonywanych w Rosji przez żydów przy pomocy niemców.
Większość myśli, iż jest to jedna z politycznych partji
rosyjskich, mająca najwięcej członków, przeważnie z klasy
robotniczej i dające im jaknajwięcej. Tak zrozumiał „bolszewizm“
lud rosyjski, lecz za to grubo zapłacił i dziś ciężko
cierpi.
Abyśmy i my nie padli ofiarą bolszewizmu, powinniśmy
zrozumieć go, a zrozumiemy wtedy, gdy zedrzemy maskę
zdradzieckiej obłudy, którą się przykrywa. I któż to tacy, ci
bolszewicy, skąd przyjechali i w jakim celu ?
Pierwszymi bolszewikami byli rosyjscy, poddani: żydzi,
niemcy i kilku przekupionych rosjan. Przyjechali w pierwszych
dniach rosyjskiej rewolucji z Berlina do Piótrogrodu,
w wagonach mocno przez niemców strzeżonych, a to dlatego,
aby przekonać rosjan, iż to są ludzie, nie zasługujący na
zaufanie niemców.
A przyjechali po to, aby korzystając z wolności słowa,
przeprowadzić usilną agitację i przekonać ciemny lud rosyjski,
przedewszystkiem żołnierzy, iż niemcy to nie wrogowie ale wielcy
przyjaciele demokratyckiej Rosyi, i aby w ten sposób obałamucić
żołnierzy, zniszczyć armję rosyjską, zawrzeć potem
dogodny dla siebie pokój z Rosją, a wojska z frontu wschodniego
przerzucić na front, zachodu, rozbić koalicję i być panami
świata.
Przypatrzmy się teraz, jak ci agenci niemieccy
prowadzą celową pracę. Najpierw według wskazówek z Ber
lina, Lenin, przekupiony rosjanin staję na czele związku i
urządza w Piotrogrodzie pierwszą manifestację, której towarzyszy
chorągiew z napisem: „Precz z wojną! Precz z burźuazją!
Niech żyje lud roboczy całego świata i niech on odtąd
włada światem.
Hasło to ogromnie się podobało uciśnionym robotnikom i
zniechęconym do wojny żołnierzom i ci odrazu zaczęli do
nich przystawać, tembardziej, że prawdziwy ich przyjaciel, minister
Kiereński, mówił im zupełnie inaczej, mówił: na „gruzach
podłej monarchji, budujmy teraz gmach nowego państwa
tak, jak się buduje każdy wielki dom. Planowo i powoli aby
on był mocny i wszystkim wystarczał, a dlatego zniszczywszy
swój imperjalizm, niszczmy teraz austrjacki i pruski, aby razem
z koalicją oswobodzić i inne uciśnione przez nich narody,
prowadźmy aż do końca silną wojnę przeciwko państwom
centrainym“.
Tymczasem agenci niemieccy czyli pierwsi bolszewicy,
krzyczeli w swych gazetach na Kiereńskiego „kłamie minister
Kiereński! Niemcy nie są ciemięzcami mniejszych ludów bo
patrzcie źe dali całkowitą wolność Polsce, gdzie już jest i Rada
Regencyjna i rząd polski.
Patrzcie, jak Niemcy pierwsi już wyciągają do nas dłoń
braterstwa, zgody, jak oni na dowód swej szczerości już idą
ściskać naszych rosyjskich żołnierzy rok czwarty, pokutujących
w okopach. Niemcy strzelali do nas tylko z konieczności,
bo im stary nasz rząd wydał wojnę, lecz teraz oprócz sprawiedliwego
pokoju niczego, oni więcej nie chcą“.
Gdy po takich powiedzeniach agentów swoich, niemcy naprawdę
rzucili się całować żołnierzy rosyjskich, ci święcie
uwierzyli w ich szczerość, rzucili im się pod nos , a przywódców
agentów niemieckich Lenina i żyda Bronsztejna-Trockiego,
jako swych zbawicieli, wybrali na głównych swych ministrów.
W ten sposób Niemcy bez armat rozbili całą armję
rosyjską i zawładnęli całą Rosyą. Do armji rosyjskiej gangrenę
i zgniliznę bolszewicką wprowadzili żydzi studenci
junkrowie, którzy zapisując się do „batalionów
śmierci" w chwili zajmowania odcinków pozycji dostawali
kurczów żołądka... i zmykali na tyły pchając
w ogień kwiat młodzieży rosyjskiej.
A teraz zobaczmy, jak ci agenci dalej robotę swą prowadzą.
Najpierw posyłają oni do Brześcia Litewskiego bolszewika
żyda Joffe, który W imieniu całej Rosji zawiera z państwami
centralnemi pokój, według którego Rosya zgadza się
na wszystkie haniebne warunki. Co do Polski, to żyd Joffe
przyznaje Niemcom prawo rozporządzenia się Polską tak,
jakim się podoba, a tylko wojsko Polskie utworzone w
Rosji, obiecuje w traktacie brzeskim rozbroić, bo tego
Niemcy zażądali.
(Zdemaskowali go ś. p. bracia Lutos
ławscy i za to z rąk żydów-bolszewików ponieśli śmierć
męczeńską przez rozstrzelanie).

Po zawarciu tego haniebnego pokoju Bronsztejn-Trocki
wydaje rozkaz demobilizacji całej armji rosyjskiej, a co do
naszych wojsk, to rozgłaszają żydzi w całej Rosji bezczelne
kłamstwo że w polskiem wojsku, sformowanem w Rosji są
wszyscy burżuje rosyjscy, oficerowie, żandarmi, uriadnicy,
rozmaite bandy, co niezawodnie knuią przeciwko wolności
ludu roboczego i jako takich natychmiast i wszędzie rozbrajać
i zabijać. I rozpoczęła się rzeź miedzy nami, a bolszewikami.
Choć dużo krwi naszej się wylało i zrosiło Ziemie
Białoruskie i Ukraińskie, aleśmy się dali poznać kim jesteśmy.
Gdy Niemcom w ten sposób nie udało się nas rozbroić
rozbroili oni potem nasz pierwszy korpus na Białej Rusi, nazywając
go bolszewickim, w czem nawet przekonali i naszą
łatwowierną Radę Regencyjną. Niemogli ścierpieć na Ukrainie
drugiego korpusu Hallera i ten też rozbroili kosztem 7000
tysięcy zabitych szwabów!
Hańba tobie przeklęty Wilhelmie i Karolu, co udajesz dobrego
chrześcianina i przyjaciela polskiego. Podlejszych od
was śwjat chyba że nie wiedział, gdy pełną czarą w tak podły
sposób piliście krew naszą i wszelkie krzywdy nam czyniliście.
Wam nie korony mieć na głowach, a żelazne kajdany na
nogach. Dobrze że wam te korony zdjęto z głów szatańskich.
Tobie, Karolu przysługuje nazwa nie króla apostolskiego, ale
bolszewickiego. Odpowiedzialność przed Bogiem i historją,
spada za krew naszą wylaną w walce z bolszewikami, za
wciąż powtarzające się jeszcze mordy nie na lud rosyjski,
ale na was, podli królowie, na waszych agentów żydów w Rosji
i na wasze wojsko, noszące nazwę „krasnej gwardji", na
której utrzymanie wyście swe miljony ofiarowali. A więc wy
jesteście głównymi dowódcami bolszewizmu i na waszych
głowach spocznie wieniec tej chwaiy! Obaczmy jeszcze co
ci główni bolszewicy, Wilhelm i Karol robią dalej już po zawarciu
pokoju z Rosją w Brześciu i po rozformowaniu całej
armji rosyjskiej, oni natychmiast wydają rozkazy swym agentom,
swej „krasnej armji“ robić straszny teror w Rosyi, wojskom
zaś swym każą iść w głąb niej i niby to ratować od
tych mordów inteligencję i majątki obywatelskie, a nawet nasza
Rada Regencyjna nie rozumiejąc ich podłości, oficjalnie
prosiła tych samych bandytów, co nas zabijają, aby wzięli pod
swoją opiekę lud nasz na kresach. I oni obiecują nam, a jednocześnie
rabują tam wszystko i wywożą do Prus i Austryi.
Nietylko idzie z Rosyi zboże, drzewo, węgiel, najrozmaitsze
towary, ale i cale miljony złota agenci ich Lenin i Bronsztejn-
Trocki śpieszą wysyłać z Rosyi do Niemiec. Widzimy przeto
bez innych dowodów, te oni z Rosyi zrobili trupa którego
sami bez przeszkody dotąd rabowali. Jakież to straszne złodziejstwo
i bandytyzm! Jak wielką krzywdę ci główni bolszewicy
Wilhelmy, Karolowie, Hindenburgi. Ludendorffy, Ejnhorny,
Mirbachy, Beselery, Leninowie, Bronsztejnowie-Troccy, Joffy
i cała zgraja żydów, wyrządzili klasie robotniczej w Rosyi,
bo wobec fego juź całe setki tysięcy robotników rosyjskich
głód i nędzę cierpi!
Jak wielką podłość wyrządzili oni i nam tak bezczelnie
rozbrajając wojsko nasze, tak brutalnie rekwirując wszystko
w kraju, a nawet i święte dzwony nasze powywozili, czego
nie zrobił ani tatar, ani moskal, ani szwed przy swoim najeździe.
Dlatego robotniku i włościaninie polski czuwaj !
Gadzina niemiecka skrycie wśród nas się czołga, aby
nas ukąsić i zatruć jadem kłótni domowej i byśmy
kłócąc się nie mogli zorganizować i stać się potężnymi
wobec ich upadku. Jad bolszewizmu, czyli swoich agentów
żydów już oni rozlokowali po całej Polsce, już
mają i swe gazety w polskim języku, w których zaszczepiają
w nas międzynarodowość i walkę klasową.
Zupełnie robią to samo co i w Rosji, tylko u nas, jako w
kraju więcej kulturalnym, o wiele ostrożniej.
Robotniku nasz Polski! Oni udając wielkich patrjotów najpierw
pójdą do ciebie z broszurą lub gazetą polską i powiedzą:
„Bierz fabryki! Bierz majątki! Bierz wreszcie całą władzę
W swe ręce i rządź Polską!“
A ty ich nie rozumiejąc może pójdziesz za niemi?
O broń cię Wielki Boże od tego ! Byłbyś wtedy podobny
temu, co zrywa ostatni owoc ze zrąbanego przez wrogów
swoich własnego drzewa.
Robotniku Polski !
Twoim obowiązkiem jest dziś pielęgnować nadchwiane
przez wrogów drzewo—Ojczyznę, t. j. zachować ład i spokój.
Idź naprzód drogą wskazywaną przez twoich szczerych
przyjaciół, obrońców praw, szczerych demokratów i *nie słuchaj
„pejsatych“ co mają zbroczone ręce we krwi polskiej i chcą
cię prowadzić na manowce, gdzie widnieją drogowskazy:
vJoffe,Bronsztejn, Berson i Nachamkes“.
Żydzi przez twoje głowy chcą dojść do celu t. j. panowania
nad światem, a ciebie uczynić niewolnikiem i parobkiem.

Żebyś mi lepiej uwierzył, dam ci jeszcze listę źydów-bol
szewików, którzy przybrali nazwiska rosyjskie i Inne, i tak:
Stiekłow nazywa się: Nachamkes
Ziwowjew * Apfelbaum
Trocki j „ Bronsztejn
Kamieniew „ Rozenfeid
Suchanów „ Gimmer
Gorjew „ Goldman
Meszkowskij „ Goldberg
Łaryn „ Łurje
Czerewanin „ Libkin
Firsow „ Rozenblum
Ortodeks „ Akselrod
Liber „ Goldman
Korelin „ Sztejnberg
Martow „ Cederbautn
Kamkow „ Kac
Szymkina „ Jawejn
Dan „ Gurewicz
Anskij „ Rappaport
Wodzicki „ Primo
Pelcer „ Pilzner
Sołncew „ Goldsztejn
Czernow „ Liberman
Zwezdzicz „ Fensztejn
Kaminskij „ Hofman
Banakow „ , Fundamenckij
Riazanow „ Goldenbach
Porwus * Gotdfab
Baranów „ Berko-Joffe
Zagorskij „ Krachmalnik
Radek „ Sobelson
Leszczyński „ Zynger
Suchanów „ Chamer
Jasny masz dowód, że ci nikczemni pejsaci żydzi
opłacani szwabskiem złotem niemają śmiałości występować
pod swojemi nazwiskami, bo cały naród rosyjski,
gdyby o tem wiedział niewątpliwie tych fałszywych
proroków i nauczycieli rozszarpał by na kawałki i rzuc
ił to ścierwo na pożarcie psom. Wątpliwe i to bardzo,
czy psy chcieliby pożreć cuchnące belszewizmem ścierwo
żydowskie !... I u nas odpowiednio do chwili zjawią się
z polskimi nazwiskami 0 twarzy semickiej. Baczność !

W myśl powyższego, Robotnicy i Włościanie Polscy, pamiętajcie,
że Polska Niepodległa - Zjednoczona wyłącznie dla
Polaków, jest przeznaczoną.
Jeśli żydzi powiedzą że są Polakami wyznania Mojżeszowego,
i przysięgną że będą żyć w zgodzie, damy im prawa
równe, a tym co chcą u nas posiadać państwo Żydowskie w
Polsce, jakieś żargony, gwary, musimy odmówić praw obywatelstwa
i uznać ich za obco-poddanych.
Mają swoją Palestynę, czego chcą od nas ?
Niechcą tam jechać, bo żyd żyda nie może oszukać,
zdradzić i ssać jeden drugiego, a na zasadzie talmudu
muszą mieć ofiary z chrześcjan I tych wyzyskiwać i
ssać bez miłosierdzia. Muszą żyć z obywatela ziemskiego,
włościanina i robotnika i dlatego zębami trzymają
się Poski jak „wesz kożucha..." bo w Palestynie
nie będzie , głupich goi“...
Widzieliście sami, że w czasie 4-letniej okupacji Królestwa,
wszystkie urzędy, koleje itp. były w rękach żydów. Ich przyjaciele
szwabi tłumaczyli to tem, że mogą sie z nimi łatwo
porozumieć.
Ludność polska jęczała. Ty robotniku polski byłeś siłą
wywożony do Prus i zaprzęgany do pługa, jak wół roboczy
lub do taczek na fabrykach. Ty rolniku polski byłeś w nocy
wiązany i W oplombowanych wagonach wysyłany do Prus.
A czy z żydami tak postępowali ? Im dali wyręby leśne, monopole
na worki, owoce i różne przedsiębiorstwa.
Żydzi bogacili się na spekulacji (paskarstwie) a ty
narodzie polski, wylewałeś łzy i pot w pętach niewoli nie
miecko żydowskiej.

A teraz cofnijmy się myślą w stecz, kiedy osławiona literatura
Feldmana wykształciła liczne zastępy zanarchizowanych
wszech i nadludzkich mężów, którzy błotem” obrzucali Sienkiewicza.
Kto chce poznać wpływ żydowstwa na duszę polską,
niech zajrzy do pism Wainingera (żyda) i Chamberlaina—a
jeżeli im to nie wystarcza, jeżeli ci dwaj nie są dostatecznym
autorytetem—jeden jako *warjat“— drugi jako „notaryczny
antysemita", mogę przejrzeć charakterystykę żydów—tak liberalnego
i chyba nie podejrzanego człowieka, jakim jest
ojciec socjalizmu—Karol Marks, jeżeli zaś komu jeszcze tego
zamało—niech się zwróci do książki Sombarta—która jest
apologją żydowstwa—gdzie on odpowiada na zarzuty czynione
przez tamtych. Nie jednego ta kiążka, gdzie są opisywane
i opiewane wielkie czyny żydów, i wielce dodatni ich wpływ
na kulturę Europy—o tem, co są żydzi przekonała.

Ja osobiście i polakom mojźeszowego wyznania nie
wierze. Dość postawić za przykład stosuaek ich do Stanisława
Brzozowskiego. Dopóki pozostawaj pod wpływem internacjonalizmu,
dopóki krzewił w Polsce ideały „wszechludzkie“,
zwalczał pojęcie narodowości—dopóty był świętym wielkim.
Lecz skoro tylko Brzozowski zaczął pisać w duchu narodowym,
skoro z wyżyn doktryn zszedł na grunt twórczy na
stanowisko państwowości polskiej, okazało się, że jest to
człowiek bez telentu, bez głębokiej wiedzy itp. Takim go
okrzyczeli polacy mojźeszowego wyznania.
To samo z Andrzejem Niemojewskim, to samo ze Świętochowskim,
a ś. p. Jeleńskiego redaktora „Roli* tak pseudopolacy—
żydzi—umieli zaagitować i społeczeństwo polskie, że
to go wyklęło...
W czasie wojny mieliśmy dowod o Belmoncie że był, jest
i będzie żydem !
Zedrzyjmy maskę żydom ! przekonajmy wszystkich,
że dążą do opanowania światem.
Z wielką łatwością może im to przyjść, bo zawsze znajdą
judaszów co za 30 srebrników sprzedadzą godność narodową'
Pamiętajmy że żydzi posiadają kapitały i prasę są karni’
jednością, zgodą, miłością i solidarnością spojeni jak cementem
i co zechcą to przeprowadzą. Niezapomnianym dla nas
będzie dowodem wybór posła w Warszawie, ich pachołka
Jagiełły". Jeżeli będziemy tchórzyć jak to już dziś niektórzy
czynią.. to posłyszymy piosnkę:

Pan Lenin jest towarzysz nasz
I w Rosji weźmie sobie tron
Gdy krzyknie: „Mir wsiem!“ ruskij dzwon.
W Prywiślanji zaś ogłosi skon
Burżujom Polskim
Ap f e l b a u m !.
I pójdźcie siać...
Socjałów w pejsach zew
By powstał kraj na pierwszy maj
I nucił śpiew:
„Orzełki won ! Karmazyn won !
Od dzisiaj moc ma Apfelkloc,
A gęsiom białym zgon !
Warsiawe nasz, Warsiawe fajn!
Z Warsiawie precz wsie goi!
Warsiawe będzie teraz szajn,
Bo Aptelbaum sze już nie boi.
Kto jemu słuchacz nie jest rad
Ten burżuj jest, ten jest psubrat!
Ten pije nasze polskie krew!
Git, faj, cymes, pik i tref !

Bezczelni! dziś już łżą i drą się na cały świat, że
ich w Polsce «goje“ mordują i urządzają pogromy.
Tern chcą zasłonić swoje czyny podłe bez przeszkód
sianie bolszewizmu.
Robotnicy i Włościanie polscy :
Wkrótce będą wybory do Sejmu. Pamiętajcie kogo macie
słuchać. Słuchać, najpierwy ludzi dobrej woli co pragną szczęścia
dla Was i Ojczyzny. Rozważcie dobrze rady światłych
patrjotów i zgodnie z sumieniem własnem wybierajcie ludzi
szczerych demokratów—-katolików, gorąco kochających Ojczyznę—
Niepodległą i Zjednoczoną Polskę, a nie żydów i
ich służalców.
Dajcie dobrą nauczkę fałszywym prorokom i nauczycielom,
wysłańcom żydowskim, którzy wcisną się do
suteryn i na poddasza i pod strzechy wieśniacze i
wśród Was będą głosić wzniosłe hasła nieziszczalne
nigdy, lub świecić Wam mamoną.. (rublem czy marką)
z takimi postępuicie tak jak ułani I go pułku pod Mińskiem.
Odliczyli po 50 batów i wyrzucili agitatorów przysłanych przez
bolszewików—żydów. Bat kości nie połamie a nauczy rozu
mu, jak pewna część ciała agitatorskiego urośnie jak na
drożdżach...
Od wybranych posłów żądajcie przysięgi, że będą:
l) Bronili
w sejmie praw uciśnionych przez wyzyskiwaczy, robotników
i włościan;
2) że ograniczą wielkie władanie do minimum,
a pozostałe ziemie każą Rządowi Polskiemu rozparcelować
i sprzedać włościanom i robotnikom.
(Nie tak jak dziś
na wzór Rosji, chce gabinat Moraczewskiego, ażeby przymusowo
wywłaszczyć większą własność. Byłby to gwałt, grabież
i zniszczenie większej kultury ziemskiej. Do tego dążą żydzi,
którzy na Ukrainie i Białej Rusi wykupili domy i majątki
ziemskie za marne pieniądze. Oni się nie boją socjalizacji
wywłaszczeń, bo od nich już żadna siła nie odbierze, kiedy
w ich ręce co przejdzie! U nas w Polsce to samo chcą zrobić.
Spotkała by nas klęska!)
3) Wprowadzą natychmiastowe powszechne nauczanie bezpłatne
aż do najwyższych zakładów naukowych włącznie.
4) Uznają żydów za obco poddanych z państwa Palestyńskiego,
przeto pozbędziemy się kłopotu z żydami
raz na zawsze.
5) Nie powołają do armji polskiej polaków mojżeszowego
wyznania jako żołnierzy oficerów i lekarzy, a obłożą ich podatkiem.
Ich służba w armji polskiej to zaraza i gangrena
Szybko na wzór armji rosyjskiej zdeprawowali by duszę żołnierza...
To bardzo ważne żydów nie wpuścić do armji. Zresztą,
wojna dała też dowody że żyd jest zerem, żaden materjał
bojowy. Niech sobie służą w armji Palestyńskiej...
6) Wyznaczą pensję Duchowieństwu, tak, ażeby dobrze
zabezpieczyć byt i starość, a śluby, chrzty i pogrzeby wykonywać
bezpłatnie. Na utrzymanje świątyń Pańskich obłożyć
podatkiem parafjan. Zabezpieczyć kościoły i klasztory, a dochody
z tych zaliczać na rzecz skarbu.
7) Upaństwowią szkoły, koleje, fabryki broni i t. p,
8 Rozparcelują majoraty, byłe cesarskie majątki i te podzielą
wśród oficerów i żołnierzy z polskich sił zbrojnych od
czasu ich powstania na Obczyźnie i za Oceanem.
9) Zabezpieczą byt wdów i sierot poległych po oficerach
i żołnierzach z polskich sił zbrojnych (lub rodziców jeżeli za
wolność Polski zginęli ich żywiciele—jedynacy).
10) Ażeby państwo ubezpieczyło wszystkich poddanych na
wypadek kalectwa, utraty zdrowia i starości
11) Zamkną restauracje i piwiarnie, a polecą natychmiastowe
założenie i otwarcie gospód bezalkoholowych, bibijotek,
czytelń, domów ludowych, ochron, przytułków, sanatorji. muzeów
i t. p.
12) Wyznaczą sumienne i uczciwe wynagrodzenia dla pracujących
na fabrykach, kolejach i urzędach z obowiązkiem zapłacenia
procentu od zysków po zamknięciu bilansu.
13) zabronią łapownictwa i protekcji wszelkiego rodzaju,
gdyż to tamuje wybicie się na wyżyny zdolnych jednostek,
ludzi czynów nie słów. Wyznaczą karę nie stosującym s:ę do
nakazu.
14) Ustanowią surowy wymiar kary za zabójstwa dokonane
pod w pływem alkoholu, pożary i wogóle popełnione nikczemne
i karygodne czyny.
15) Ustanowią karę śmierci dla bandytów i tych co ośmielą
się zgwałcić kobietę, za zdradę stanu itp.
16) Dadzą równouprawnienie kobiecie polce-katoliczce.
17) Skonfiskują moskiewskie cerkwie i w tych polecą założyć
szkoły i ochrony itp.
18) Skonfiskują majątki i domy spekulantom (paskarzom)
żydom, którzy w czasie okupacji na nas zrobili
miljony...
19) Upaństwowią gorzelnie i sprzedaż alkoholu zezwolą
w aptekach za receptą lekarzy i to pod pewną kontrolą absty
nentów.
20) Założą Kasy oszczędnościowe dla młodzieży i dzieci.
21 Zamówienia dla armji poskiej na buty, bieliznę, płaszcze,
mundury i t. p. oddadzą Polskim Związkom Zawodowym
i kołom Polek, nie żydom !
22) Wyłonią komisję Sejmową w celu przeprowadzenia
ścisłej kontroli, czy do Armji Polskiej nie przedostali się
oficerowie, urzędnicy i żołnierze, jak do I korpusu złodziej
pułkownik Dybowski, szantarzyści i spekalanci... W armji muszą
być ludzie bez skazy, ideowi, ofiarni i pełni poświęcenia:
25) Nakażą Rządowi Polskiemu przymusowo zwalczyć
analfabetyzm wśród włościan i robotników.
24) Ustanowią na wzór Anglji ustrój konstytucyjny i naszą
pamiętną konstytucję 3 maja 1791 r. powiększą pięć razy,
bo ustroje republikańskie, to wymysł i cel żydów do szybszego
opanowania i rządzenia światem.
25) Nakażą przyjmować na urzędy nie protegowanych i
częstokroć patentowanych osłów... lecz ludzi, co wykażą dowodami
i faktami, źe są zdolni rządzić dla dobra Ojczyzny.
Łapowników, protegowanych „synekur-darmozjadów" i karjerowiczów
nam nie potrzeba.
26) Nakażą natychmiastowo budować koleje, okręty, statki,
drogi, regulacje rzek, ażeby nikt nie próżnował i każdy otrzy
mai. pracę. Próżnujący łatwo poddają się agitacji żydów.
27) Zażądają od moskali i szwabów zwrotu naszych pamiątek
narodowych, bibliotek, zbiorów muzealnych, dzwonów
Wywiezionych w czasie wojny itp.
28) Podniosą z upadku przemysł, handel i rzemiosła i
postawią na wysokości zadania i stworzą nowe gałęzie. Ziemia
nasza bogata i posiada wszystko.
29) Nie pozwolą sprzedawać spekulantom żydom zboża
i kartofli, każą pobudować elewatory zbożowe i wyłonią ko
misję rządową do zakupna od obywateli i chłopów i sprze
dąży potrzebującym bez pośrednictwa.
30) Żebrzących umieszczą W przytułkach i dadzą odpowiednią
pracę.
31) Zabronią emi-grację. do Prus i za Ocean.
32) Z więzień uczynią szkoły umoralniające karnych przestępców.
33) Stworzą silną armję w celu obrony granic Ojczyzny.
34) Zaopiekują się ludnością polską na kresach i tam
rozwiną handel, przemysł i rzemiosła. Kresy to są awangardą
i przedmurzem Polski i tych nie wolno nam traktować po macoszemu.
Należy wytworzyć stałą łączność z kolonjami polskiemi
przez prelegentów.
35) Pobudują miasta, ogrody według najnowszych wymagań
techniki i hygieny.
36) Bezwględnie zwalczą masonerię przez żydów propagowaną.
37) Nakażą popierać twórców wynalazków, ateby ci nie
potrzebowali projektów swych sprzedawać zagranicą.
38) Nakażą obsiewać każdą piędź ziemi i bezpłatnie wyznaczą
działki dla robotników na ogrody robotnicze.
39) Poprą i zapewnią rozwój, spółek kółeK rolniczych,
prasy, lotnych bibliotek wiejskich, maślarni, mleczarni itp.
40) Powołają Rząd Polski, złożony z ludzi czynów zróżnych
ugrupowań i partii politycznych z trzech dzielnic, Rząd
Narodowy, a nie jak dziś powstały samozwańczy, skrajny i
czerwony, co wprogramie swym zaznacza że da równouprawnienie
żydom. Chyba ten Rząd nieuznany przez cały naród
obawia się żydów, czy też całkowicie działa pod ich wpływem...
Słowem, Wasz wybraniec musi być posłusznym, Wam działać
w Sejmie dla dobra Ojczyzny i waszego. Czuwajcie, bo
wielu będzie co Wam przyrzekną, zamaskują się, a potem
szkodę przyniosą. Bądźcie ostrożni i wybierajcie takich co
będą bronić Waszych Spraw i Oiczyzny i nie zmienią swych
przekonań, gdyby ; przyszło życiem przepłacić za prawdę i
sprawiedliwość. Wybierajcie ludzi znanych z prac swoich dla
Ojczyzny i ogółu, a nie krzykaczy co zechcą chociażby z
pieniądze zdobyć mandat posła.
Wybierajcie stanowczych i zdecydowmych oddanych Wam
duszą i sercem, bo manekinów nam W Sejmie nie potrzeba...
Chcą czytelników więcej przekonać jak wielkie nie bezpieczeństwo
grozi nam ze strony żydów, daje W całości
mowę wielkiego rabina:
„Tajne aspiracje żydów i cel
do którego dążą z komentarzami że to jest wszystko pra
Wdą, bo ja sam patrzałem na to w Rosji i zebrałem cenne
i obfite materjały.

„John Reatclif 6 sprawozdanie z ostatniego
dziesięciolecia o wypadkach polityczno - historycznych.
Kalixte de Wolśki—La Russie juive—Paris 1911.
Mowa wielkiego rabina, wygłoszona na zebraniu
tajnem przy grobie wielkiego mistrza Kaleba,
świętego—rabiego Symeona—syna—Judy.
Tajne aspiracje żydów L cel, do którego
dążą.

Nasi ojcowie przekazali wybrańcom Izraela obowiązek
zbierania się co najmniej jeden raz w każdym stuleciu na
grobie wielkiego mistrza Kaleba. świętego rabina—Symeona
synajjudy, którego nauka oddaje wybrańcom każdego pokolenia
panowania na całej ziemi i władze nad wszystkiemi potomkami
Izraela.
Oto już ośmnascie wieków trwa wojna narodu Izraela z tą
potęgą, która była obiecana Abrahamowi, ale która została
mu wydartą pr?.ez krzyż. Poniżony przez nieprzyjaciół i powalony
do ich nóg, trzymany ciągle pod grozą śmierci, prześladowań,
gwałtów wszelkiego rodzaju, naród Izraela jednak
zupełnie się nie ugiął; a jeżeli się rozproszył po całej ziemi
to jedynie dlatego, źe cała ziemia ma należeć do niego.
Od kilkunastu wieków nasi mędrcy walczą przeciw krzyżowi
z odwagą i wytrwałością, której przemódz nie moze.
Nasz naród wznosi się stopniowo i codziennie zwiększa się
jego siła i potęga. Oo nas nalepy ten bożek dnia, którego
Aaron wznosi nam w pustyni, ten oelec złoty, ta boskość
wszechświatowa obecnej epoki.
A więc odkąd zrobimy się jedyny mi posiadaczami w szys
tkiego złota na ziemi, prawdziwa władza przejdzie w nasze
ręce i wtedy spełnią się obietnioe dane Abrachamowi.
Złoto, to największa potęga na ziemi,—złoto, które jest
siłą, nagrodą, środkiem wszelkiego użycia, wszystkiem, czego
człowiek się obawia i pragnie—oto jest wielka tajemnica i
głęboka mądrość ducha, który rządzi światem. - - ,Oto przyszłość.
Oto po raz dziesiąty od tysiąca lat okropnej i nieustannej
walki z naszymi wrogami, na tym cmentarzu przy grobie naszego
wielkiego mistrza Kaleba, świętego—rabiego Symeona
syna Judy, zbieramy się wybrani każdego pokolenia narodu
Izraela, aby się naradzić nad środkami wyciśnięcia pożytku
dla naszej sprawy, wielkich błędów i omyłek, nieprzestają popełniać
nasi wrogowie—chrześcianinie.
Za każdym razem nowy Sanhedryn głosił i nakazywał
walkę nieubłaganą z temi wrogami. Ale w każdym z poprzednich
stuleci nasi przodkowie nie zdołaii zgromadzić w naszych
rękach tyle złota—a więc pobić, bez nierozważnego
złudzenia, że niezadługo osiągniemy nasz cel najwyższy i możemy
ze spokojem patrzyć w przyszłość. *
Czasy prześladowania i poniżeń,—te czasy ponure i bolesne.
które naród Izraela przeniósł z taką heroiczną cierpliwością,
już na nasze szczęście minęły, dżięki postępom cywilizacji
u chrześcian. Ten postęp jest najlepszym puklerzem,
za który możemy się chronić i działać, aby krokiem
prędkim i pewnym przebiedz przestrzeń, która nas dzieli jeszcze
od naszego ostatecznego najwyższego celu.
Rzućmy tylko okiem na stan materjalny Europy i zanalizujemy
środki, jakie żydzi od początku XIX wieku, jedynie
tylko przez ześrodkowan e w swych rękach olbrzymich kapitałów,
któremi dysponują... w obecnej chwili... a wiec w Paryżu,
Lodynie, Wiedniu, Berlinie, Amsterdamie Hamburgu
Rzymie, Neapolu i t. d. i u wszystkich Rotszyldów, wszędzie
żydzi są panami sytuacji finansowej i przez posiadanie wielu
miljardów, nie licząc że w każdej miejscowości drugiego i
trzeciego rzędu oni również są posiadaczami funduszów obiegowych
i że nigdzie bez synów Izraela, bez ich wpływu bez
pośredniego żadna operacja finasowa, ani żadna ważna praca
nie może być wykonana.
Dzisiaj wszyscy Cesarze, Królowie i książęta panu ący są
obciążeni długami, zaciągniętemi na podrzymanie w elkich i stałych
armji, w celu dodtrzymania swych chwiejących się tronów.
Giełda taksuje ^reguluje te długi, a my jesteśmy po wię
kszej części panami na wszystkich prawie rynitach.
Należy więc robić wysiłki w celu jeszcze większego ułatwienia
pożyczek aby się stać jedynymi regulatorami wszelkich
wierzytelności i o ile to można tylko będzie brać pod zastaw
dostarczanych krajom kapitałów, eksploatacji ich dróg żelaznych,
ich koalń, ich lasów, ich wiekich hut i fabbryk oraz innych
nieruchomości i wizować nawet na administracje ich podatków.
Rolnictwo zostanie zawsze wielkim bogactwem kraju. Posiadanie
wielkich obszarów ziemskich będzie zawsze przysparzać
honorów posiadaczom i dawać im wielkie wpływy. Stąd
wypływa, że nasze umiłowania powinny być skierowane ku temu,
aby nadal bracia w Izraelu nabywali wszelkie obszary terytorialne.
Masimy więc dążyć, o ile tylko można, do parce—
lacji wielkiej własności, aby sobie uczynić nabywanie szybszem
łatwiejszem.
Pod pretekstek przychodzenia z pomocą klasom pracującym
trzeba kazać ponosić wielkim obszarnikom cały ciężar
podatków, a gdy te dobra przejdą w nasze ręce, cała praca
wyrobników i proletarjuszy chrześcian, stanie się dla nas
źródłem niezmiernych zysków.
Ubóstwo to niewolnictwo — powiedział jeden z poetów.
Proletarjat jest bardzo pokornym sługą spekulacji. Panowanie
i wpływ są pokornrymi sługami umysłu, któremu udziela natchnienia
i który pobudza przebiegłolć. A któż mógłby odmó*
Wić dzieciom izraela mądrości, przebiegłości i bystrości?
Nasz naród jest ambitny, dumny i żądny użycia. Tam gdzie
jest światło, tam jest i cień i to nie bez*racji, że nasz Bóg
dał naszemu narodowi wybranemu żywotność węża, przebiegłość
lisa, bystrość sokoła, pamięć psa, solidarność i instykt
lącznenia się w gromady doora.
Jęczeliśmy w niewoli Babilonu, a staliśmy się potęgą.
Nasze świątynie były zburzone, a zbudowaliśmy ich tysiące
— wzamian wznieśliśmy się i stanęliśmy ponad wszystkie
narody inne.
Mówią że dużo naszych braci w Izraelu nawraca się i przyjmuje
chrzest. Wychrzceni mogą nam doskonale służyć, (W
Rosji, zaraz po rewolucji wszyscy adwokaci i inni co przyjęli
prawosławie, luteranizm lub inne wyznania powrócili na łono
Judy. Przyjęli jedynie dlatego, ażeby módz mieszkać w Piotrogrodzie
lub Moskwie i przynosić "wielkie korzyści żydom), mogą
nam pomódz w dojścju do nowych horyzondów, których
obecnie jeszcze nie znamy, do neofici zawsze z nami trzymają
i pomimo chrztu ich ciała, ich umysły i dusze pozostają
zawsze wierne Izraelowi.
Najdalej za sto lat już nie dzieci Izraela będą stawać się
chrześcijanami, lecz chrześcijanie grupować się będą około
naszej świętej wiary, Wtedy jednak Izrael udepchnie ich z pogardą.
Ponieważ kościół chrześcijański jest jednym z najniebezpieczniejszych
wrogów, musimy pracować wytrwale, aby zmniejszyć
jogo wpływy. Trzebe szczepić o ile tylko można w umysłach
wyznawców religji chrześcijańskiej idei wolnomyślności
sceptycyzmu, odszczepieństwa i wywoływać spory religijne
tak płodne w niezgodzie i w podział chrystjanizmu na sekty.
Logicznie trzeba rozpocząć od poniżenia przedstawicieli tej
religji. Wypowiedzmy im wojnę otwartą, wzbudzajmy podej-
U w a g a: Wyrazy w nawiasie-dopise t autora.
rżenia co do ich pobożności, ich prywatnego życia, a przez
wyśmiewanie i wyszydzanie zwalczymy powagę, którą się cieszy
ten stan duchowny i ta|suknia.
Kościół nasz ma wroga naturalnego w oświacie, będącej
rezultatem wykształcenia, wynikającego z wielkiego rozpowszechnienia
szkół.
Starajmy się więc o pozyskanie wpływu na młodzież, Idea
postępu jako skutek równość wszystkich religji, co znów doprowadza
do wyłączenia z programu lekcji religji chrześcijańskiej.
(Religja we wszystkich szkołach w Rosji skasowana.,)
Izraelici rrzez zręczność i wiedzę zdobędą bez trudności
katedry i miejsca profesorów w szkołach chrześcijańskich.
Przez to wychowywanie religijne pozostawione będzie
wyłącznie rodzinie, e ponieważ w większoćci rodzin brak jest
czasu na pcświęcenie się tej gałęzi wykształcenia, a więc duch
religijny będzie się stopniowo zmniejszał i powoli zaniknie zupełnie.
Każda wojna, każda rewolucja, każde wstrząśnienie polityczne
lub religijne w świecie chrześcijańskim zbliża moment
osiągnięcia przez nas najwyższego celu, do którego dążymy.
Handel i spekulacja, dwie gałęzie, płodne w ogromne zyski,
nie powinny nigdy wyjść z rąk izraelitów. A przedewszystkiem
trzeba zawładnąć handlem alkoholem, masła, zbo
ża i wina, bo przez to staniemy się panami bezwzgkdnemi
całego rolnictwa i wogóle cafego gospodarstwa wiejskiego.
Będziemy szafarzami ziemi pomiędzy wszystkich, a jeżeli kiedykolwiek
powstały niezadowolenia z powodu nędzy W proletarjacie,
to zawsze nam będzie łatwo zrucić odpowiedzialność
na rządy. Wszystkie urzędy publiczne muszą być dostępne
dia Iżraelitów, a gdy raz będziemy zamianowani, będziemy
umieli przez unizoność i przez bystrość naszych agentów dotrzeć
aż do pierwszego źródła rzeczywistych wpływów. Rozumie
się że mowa tutaj o tych tylko urzędach, do których przywiązane
są honory, władza i przywileje, zaś te urzędy, zaś
te urzędy, które wymagają umiejętności pracy i wysiłku, powinny
i muszą pozostawione być chrześcijanom. Magistratura
jest dla nas instytucja najważniejsza. Kariera adwokata daje
nam najwięcej możności ogólnego wykształcenia się i W tajemniczenia
najwięcej w sprawach naszych naturalnych wrogów
chrześcijan, a przez to oddaje ich na naszą łaskę i niełaskę-
Dlaczego Izralici nie mogli by zostawać ministrami
oświaty, skoro tak często otrzymywali teki finansów. Izraelici
Uwa g a :
powinni również ubiegać się o godności prawodawców dla
możności pracy nad skasowaniem praw, ustanowionych przez
gojów przeciw dzieciom Izraela, jedynie wiernym wyznawcom
świętych praw Abrahama przez swoje niezmierne do nich
przywiązanie.
Wreszcie na tym ostatnim punkcie nasz plan jest już bliski
urzeczywistnienia w całości, bo postęp przyznał nam prawie
wszędzie te same prawa obywatelstwa co i chrześcijanom,
ale co jest najważniejsze do otrzymania i co powinno być
przedmiotem ciągłych naszych usiłowań, to mniej surowe
prawo o bankructwie. My zrobimy sobie z niego kopalnie
złota dużo bogatsze, aniżeli kalifornijskie.
Naród Izraela powinien skierować swoje ambicje tej wysokiej
władzy, z której płynie znaczenie i honory. Najskuteczniejszym
środkiem do osiągnięcia jest mieć wpływ we
wszystkich stowarzyszeniach przemysłowych, finansowych i
handlowych, strzegąc się.wszelk ej zasadzki i wszelkiej ponęty,
któraby mogła go wystawić na niebezpieczeństwo dochodzeń
sądowych przed krajowemi trybunami. Musi więc zachować
w wyborze tych spekulacji przezorność i takt, które są
właściwością jego przyrodzonych zdolności do interesów. My
nie możemy być obcymi pod żadnym względem wszystkiemu,
temu, czem zdobywa się wyoitne stanowisko w społeczeństwie,
a więc filozof ja, medycyna, prawo, muzyka, ekonom ja polityczna,—
jednym słowem wszystkie gałęzie wiedzy, sztuki i literatury
są obszernem polem na którym powodzenie musi
nam sprzyjać i wypuklić nasze zdolności. Te wszystkie powołania
są nieraz oddzielne od spekulacji. I tak np. wystawienie
kom pozycji muzycznej nawet bardzo miernej, da naszym
pozorną racje wysunięcia na piedestał i otoczenia aurelą
Izraelity który był jej autorem. Co do nauk medycyny
i filozofji muszą one być również częścią naszych dziedzien
intelektualnych. Lekarz jest wtajemniczony w najtajniejsze s e krety
familijne ma jako taki w swoim ręku zdrowie i życie naszych
śmiertelnych wrogów—chrześcian.
Powinniśmy zachęcać do związków małżeńskich między
izralitami a chrześcijanami, bo naród Izraela bez ryzyka strat
przy tych związkach może tylko z nich ciągnąć korzyści.
Wprowadzenie minimalnej ilości krwi nie czystej do naszej
rasy wybranej od Boga nie może jej skazić.
Nasi syncwie i nasze córki dostarczono nam przez to
małżeństwa łączności z rodzinami chrześcijańs kiemi, posiadającemi
wpływ i władze. Wzawian pieniędzy które damy,
jest sdrawiedliwym, abyśmy otrzymali równoważnik we wpływie
na wszystko co nas otacza. Spokrewnienie się z chrześ
cijanaini nie oznacza zboczenia z drogi, którąmy sobie
zakreśliliśmy, przeciwnie przy pewnej zręczności da nam
to spokrewnienie możność wyrokowania w pewnym stopniu
0 losie chrześcijan. Byłoby do życzenia aby Izraelici powstrzymywali
się od brania metres z pomiędzy kobiet naszej
świętej religji i aby ich szunali pomiędzy dziewicami chrześcijańskiemi.
Zastąpienie sakramentu małżeńskiego kościelnego przez
zwykły kontrakt.
(Dziesiątki tysięcy ślubów w Rosji unieważniono.
Rozwód od „towaryszczej“ ciemnych można dostać
w ciąga 5*ch minut, a ślub cywilny—kontraktowy w ciągu 5 ciu
minnt bez kosztów i starań. Robota żydów! W dzikiej Rosy.
żydzi tymczasowo tryumfują. Stworzyli cud. Miejmy się
na bacznośfi, ażeby i u nas tego nie dokonali... bo zginiemy!
Chrześcjanie miejcie rozum!)
przed jakąbądź władzę cywilną
miałofcy dla nas wielkie znaczenie, bo wtady kobiety chrześcijańskie
lym łałwiej napływałyby do naszego obozu.
Jeżeli złoto jest najpierwszą potęgą świata — to druga
jest bezspornie prasa.
Ale co nam druga bez pierwszej... Ponieważ nic niemożemy
spełnić z tego cośmy wyżej powiedzieli bez pomocy prasy,
trzeba aby nasi prezydowali w Zarządach wszystkich gazet
codziennych we wszystkich krajach. Posiadanie złota,
zręczność wyboru i używanie środków napięcia zdolności
przedajnych uczynią z nas arbitrów opinji publicznej i da nam
panowanie nad masami.
Idąc tak krok za krokiem po tej drodze z wytrwałością,
która jest naszym wielkim przzmiotem zepchniemy chrześcijan
i zniszczymy zupełnie ich wptywwy, Bedziemy dyktować
światu w co ma wierzyć, co ma czcić i czemu ma złorzeczyć.
Może się znajdą pewne jednostki, które powstaną przeciw
nam i będą ciskać nam obelgi i klątwy, ale masy uległe
1 ciemne będą słuchać i będą trzymać naszą stronę, gdy będziemy
panami jedynymi prasy, to będziemy mogli zmienić
podług naszej woli zapatrywania się na honor, na cnoty, na
prawość charakteru i zadać pierwszy cios. zrobić pierwszy
wyłom w tei do obecnej chwili nietykalnie świętej instytucji,
nazywającej się rodziną i dokonać jej rozprzężenia. Będziemy
mogli wykorzenić ufność i wiarę w to wszystko, ?co nasi
wrogowie chrześcijanie ubustwiali do obecnej chwili i czyniąc
sobie broń z porywu namiętności, wydamy otwartą wojnę
Wszystkiemu, co dotąd jest bardzo szanowane i czczone.
Niech wszystko będzie zrozumiałe i niech każde dziecko
Izraela przejmie się temi zasa !ami. Wtedy nasza potęga bę
dzie rosnąć jak drzewo olbrzymie, którego gałęzie wydadzą
owoce, noszące miano bogactwa, użycia, szczęścia, władzy
jako kompesatę za te okropne położnie, w jakim przez długie
wieki znajdowat się naród Izraela.
Naród nasz jest konserwatywny, wierny ceremoniom religijnym
i zwyczajom, przekazanym nam przez przodków. W
naszym interesie leży abyśmy przynajmniej udawali gorliwość
dla kwestji socjalnych, które są na porządku dziennym, a
szczególniej dla tyczących się polepszeń bytu klas pracujących.
ale w rzeczywistości nasze usiłowania powiuny d^żyć
do owładnięcia tym ruchem opinji publicznej i do skierowania
go na kwestje publiczne. Zaślepienie mas i pociąg do
poddania się elekwencji o tyle pustej, co dźwięczniej rozbrzmiewającej
na rozstajnych drogach, czynią z tych mas
niezmiernie podatne instrumenty do zdobycia popularności i
wziętości.
Znajdziemy bez trudności pomiędzy naszymi takie wylanie
udanych uczuć i tyle elokwencji, ile szczerzy chrześcijanie
znajdują ich w swoim entuzjazmie.
Trzeba, o ile możności, podtrzymać proletarjat i podda
wać go tym, którzy opracają pieniędzmi. Tym sposobem bę
dziemy moglt podnieść masy, gdy tylko zechcemy, popchniemy
je do przewrotów i rewolucji, a każda taka katastrofa posuwa
o wiele nadrzód nasze tajne I interesy i zbliza nas
szybko do naszego jedynego celu, którym jest panowanie
na ziemi, jak to było obiecane naszemu ojcu Abrachamowi.

Dodam jeszcze że nikczemni i podli bolszewicy żydzi w
Rosyi znaleźli judaszów, sprzedawczyków, przeważnie z mę-*
tów społecznych i różnych kajdaniarzy z Syberji, Sachalinu i
Kamczatki puszczonych, pseudo polaków, którzy za pieniądze
byli komisarzami do spraw polskich i ci prześladowali nas
jako „biało-gwardzistów, kontrrewolucjonistów" w niemożliwy
sposób.
Polscy bolszewicy zamknęli wszystkie pisma polskie a kolonjom
polskim narzucali swoją „Trybunę"—„Prawdę* wydawane
za pieniądze żydów.
P o la c y !
strzeżcie się tych wężów i pijawek, bo Polska cudem
powstała zginie ra z na zawsze!
Wraz z Polską zginiemy i my wszyscy, a wówczas żydzi
nas wezmą do noszenia „kuglu* w soboty...
Poznajcie ich cele, ich dążenia i zjednoczcie się wszyscy
pod sztandar Białego Orła w miłości, solidarności i zgodzie.

Znamy dawne przyczyny upadku Polski. Dziś może upaść
przez polskich bolszewików, służalców żydowskich *wojtków“,
judaszy itp.
Nie upadnie w tem znaczeniu jak dawniej a pójdzie pod
panowanie nad nami żydów!
Więzy żydów dla nas byłyby stokroć gorsze jak moskiewskie
i szwabskie.
Strzeżcie się i zrywajcie obłudną, fałszywą maskę żydom.
Jeżeli nie usłuchacie, to potomność przeklnie prochy i
groby wasze, że zgotowaliście niewolę żydowską.
Precz z żydami do Palestyny!
Niech żyje Niepodległa i Zjednoczona Polska, rządzona
przez polaków— patryotów!
Niech żyje Armja Polska nie zażydzona i zaplugawiona !
Niech żyją jedność—miłość i zgoda polska w całym narodzie
!
Precz z żydami do Palestyny!
Tymczasowo ściśle przestrzegajcie święte dla nas hasło
„Swój do swego“ i Nie kupujcie u żydów!


Częstochowa 22,/IX 1918

Za: http://www.polskawalczaca.com

3 komentarze:

  1. Z tymi nazwiskami to musimy zaczac sprawe naglasniac , nieustannie az do znudzenia ,zawsze i wciaz Bandziory z piekla rodem w decydujacym stopniu moga prowadzic ta ordynarnie kryminalna dzialalnosc bo podaja sie kanalie za ludzi ktorymi nie sa i nie maja jakichlowiek zwiazkow . Musimy dopilnowac aby zwyrodnialcy glosili te swoje plugawe hasla w swoim imieniu Jak tylko jakis zydowski lachudra zacznie macic, musimy podnosic polski ,,giewalt,, i krzyczec :uwagi zydowski maciciel,uwaga zydowski maciciel,uwaga zydowski maciciel.......

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie dane bylo A. Hitlerowi dokonczyc dziela ............ Wielka szkoda ! Wielka ! Wszystkim przyjdzie za to zaplacic w taki lub inny sposob . Szkoda .

    OdpowiedzUsuń
  3. przeciez nazizm byl anty bialy tak samo nas by nei bylo hitler byl pionkiem syjosnitow zeby nie upadki moanrchi to by nie bylo 2 wojen siwaotwych zeby nei rewolucjia zydo francuska zeby ne wymyslony komunizm przed marksa niestety taka jest prawda ze zeydzi mordowal izydow holokaust po to by wybic religinych zydow ktorzy sie sprzeciwjaja syjonizmowi ogolnie obiektywna prawda jest ze zydzi nie odpawiadaj tylko za wybuchy wulkanów i powodzie

    OdpowiedzUsuń